REGULAMIN ZWROTÓW I WYMIAN TOWARÓW ZAKUPIONYCH W SALONACH HOUSE

OBOWIĄZUJĄCY W SKLEPACH HOUSE OD DNIA 4 LISTOPADA 2016 ROKU

§ 1

  1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa, wiążące każdego Konsumenta, zasady sprzedaży i zwrotu Towaru w Salonach House.
  2. Sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem przeprowadzana będzie od dnia 1 sierpnia 2012 roku do dnia podania do publicznej wiadomości (zgodnie z §11) informacji o odwołaniu poniższych zasad sprzedaży i zwrotu.

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

Organizator - LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Łąkowa 39-44

Sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem - każda umowa sprzedaży (z zastrzeżeniem §5 Regulaminu) zawierana z udziałem konsumenta, na mocy której Konsument nabywa Towar w Salonie House.

Towar - odzież oraz inne towary tworzące lub uzupełniających style i trendy w modzie marki HOUSE, będące w aktualnej ofercie konkretnego Salonu House, którego dotyczy sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem,

Salon House - znajdujący się na terenie Polski salon, w którym sprzedawany jest Towar, a który wskazany jest w §12 niniejszego Regulaminu.

Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), która akceptuje niniejszy Regulamin oraz określone          w nim zasady Sprzedaży objętej niniejszej Regulaminem a także jest osobą kupującą Towar jako konsument w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 3

Sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem odbywać się będzie w wybranych Salonach House znajdujących się na terenie Polski.

§ 4

Sprzedaż i zwrot objęte niniejszym Regulaminem opierają się o następujące zasady:

Konsument ma prawo a nie obowiązek skorzystać z zasad sprzedaży i zwrotu objętych niniejszym Regulaminem a także ze wszystkich praw jakie przysługują mu na mocy niniejszego Regulaminu.

Sprzedaż i zwrot objęte niniejszym Regulaminem oparta są o następujące zasady:

a) Konsument ma prawo dokonać zwrotu Towaru zakupionego w dowolnym  Salonie House  na terenie Polski w terminie do 30 od daty zakupu. Zwrot rozliczony zostanie w takiej samej formie jak został dokonany zakup.

b) Konsument ma prawo dokonać zwrotu Towaru zakupionego w dowolnym  Salonie House  na terenie Polski w terminie od 30 do 365 dni od dnia dokonania jego zakupu (tzn. od dnia ujawnionego na paragonie fiskalnym jako data sprzedaży). Zwrot rozliczony zostanie tylko i wyłącznie poprzez doładowanie karty podarunkowej o wartość zwracanego towaru.

Towar, który Konsument zamierza zwrócić na zasadach niniejszego Regulaminu:  

a) nie może posiadać jakichkolwiek znamion użytkowania, w szczególności nie może być uszkodzony mechanicznie ani nie może posiadać żadnych innych, nawet nieznacznych wad fizycznych,

b) musi posiadać przymocowane do niego na stałe wszelkie oznaczenia (w tym metki), w które zaopatrzył Towar sprzedawca w chwili zakupu. Oznaczenia takie muszą być oryginalne (tj. pochodzić od sprzedawcy) i nie mogą nosić śladów ich wymontowania i ponownego przymocowania do Towaru,

c) Towar, który w momencie sprzedaży był specyficznie zapakowany (np. buty), powinien znajdować się w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu,

d) nie może być przedmiotem zwrotu Towar, którego cena w momencie jego sprzedaży została obniżona ze względu na wady fizyczne, uszkodzenia, niepełną wartość jakie występowały w Towarze.

Sprzedaży i zwrotowi objętych niniejszym Regulaminem nie podlegają następujące Towary oferowane do sprzedaży w Salonach House:

Bielizna
Stroje kąpielowe
Artykuły spożywcze
Artykuły elektroniczne
Płyty i kosmetyki

e) Aby skorzystać z zasad Sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem Klient powinien udać się osobiście  do dowolnego Salonu House, a także okazać i doręczyć sprzedawcy oryginalny paragon fiskalny, który został mu wydany w momencie zakupu zwracanego właśnie Towaru,

f) W razie uznania przez sprzedawcę, iż dana sytuacja kwalifikuje się do zwrotu Towaru zgodnie z niniejszym Regulaminem, sprzedawca odbierze od Klienta Towar a także wydany Klientowi w momencie zakupu paragon fiskalny a następnie dokona zwrotu w takiej samej formie jak został dokonany zakup lub doładuje Klientowi kartę podarunkową o kwotę równą cenie, którą Klient uiścił w momencie zakupu Towaru. Forma zwrotu zależna jest od upływu czasu jaki minął od daty zakupu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania zasad Sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem, w szczególności wątpliwości co do faktu objęcia określonej sztuki Towaru sprzedażą na warunkach niniejszego Regulaminu, decydujące znaczenie ma informacja Kierownika Salonu House.

Brak zgłoszenia chęci skorzystania z możliwości zwrotu Towaru (na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie) w terminie 365 dni od dnia jego zakupu oznacza, iż Konsument zaniechał możliwości skorzystania z praw przysługujących mu na mocy niniejszego Regulaminu. W takiej sytuacji, z chwilą upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, traci on ostatecznie możliwość skorzystania z praw przysługujących mu na mocy niniejszego Regulaminu w odniesieniu do Towaru, co do którego upłynął przedmiotowy termin.

§ 5

Sprzedażą objętą niniejszym Regulaminem nie jest objęty Towar, którego cena z uwagi na wady fizyczne, uszkodzenia, niepełną wartość, została już objęta promocjami, obniżkami, zniżkami, przecenami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi. Żadne inne zasady zwrotu wskazane w odrębnych akcjach promocyjnych nie podlegają łączeniu z niniejszym Regulaminem. W razie wątpliwości, co do faktu objęcia określonego Towaru promocjami, obniżkami, zniżkami, przecenami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi decydujące znaczenie ma informacja kierownika Salonu House.

§ 6

Konsument przed zakupem Towaru powinien upewnić się co do faktu czy Towar, który zamierza nabyć podlega sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem tj. czy w razie zgłoszenia przez niego żądania zwrotu Towaru w terminie 365 dni (na zasadach opisanych w Regulaminie) będzie miał możliwość jego zwrotu na zasadach opisanych w Regulaminie.

Konsument, który zamierza skorzystać ze sprzedaży i zwrotu objętych niniejszym Regulaminem ma prawo i obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem, który jest udostępniony do wglądu w Salonie House w którym dokonał zakupu, dotyczy sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem.

§ 7

Informacja o sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem sprzedający nie odpowiada.

§ 8

Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania zasad sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Salonach House.

§ 9

Zasady opisane w niniejszym Regulaminie nie stoją na przeszkodzie dochodzeniu przez Konsumenta roszczeń na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U.02.141.1176). Podstawą do ewentualnych reklamacji Towaru jest dowód zakupu Towaru w konkretnym salonie House.

 

§ 10

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem, Konsument obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia usiłowania jej zwrotu, skierować na piśmie do LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Łąkowa 39/44 celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

 

§ 11

Dopuszczalne jest dokonywanie przez Organizatora zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia liczby Salonów House objętych niniejszą sprzedażą a także w zakresie zmian jej zasad. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w Salonach House.

§ 12

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

Organizator udostępni do wglądu niniejszy Regulamin we wszystkich Salonach House które objęte są sprzedażą opisaną w niniejszym Regulaminem.

Wszelkie sprawy sporne związane ze sprzedażą objętą niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby Organizatora, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne stanowią inaczej.

 

 

-30% na bluzy, spodnie, torebki, portfele    kod: 180518hopl

 

×