PODMIENKY NEWSLETTERA

 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely - poskytnutie súhlasu je dobrovoľné. Poskytnutie súhlasu je platné do doby, kým písomne na adresu spoločnosti LPP Slovakia, s.r.o., Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica alebo e-mailom na adresu [email protected]  –neoznámim odvolanie svojho súhlasu. Ako zákazník internetového obchodu sa zaväzujem informovať Spoločnosť o zmene svojich osobných údajov za účelom ich  aktualizácie.

 

INFORMÁCIA O PODMIENKACH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE MARKETINGOVÉ ÚČELY INTERNETOVÉHO OBCHODU HOUSEBRAND

 

 1. Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť LPP Slovakia, s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 787 507, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 13176/S, tel. č.: 048/ 41 46 914, e-mail [email protected]
 2. Spracovaním osobných údajov sa rozumie najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.
 3. V prípade, že zákazník poskytne  svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na marketingové účely  prevádzkovateľ resp. sprostredkovateľ  mu bude zasielať obchodné ponuky Prevádzkovateľa ako predávajúceho, newslettre a informácie o akciách  na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v Registračnom formulári/užívateľskom účte. Tento súhlas je zákazník oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním svojej písomnej žiadosti  na adresu prevádzkovateľa alebo prostredníctvom e-mailu na adresu [email protected] . O vybavení žiadosti a o ďalšom postupe bude zákazník informovaný písomne na adresu uvedenú vo svojej žiadosti v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Zákazník má právo žiadať opravu osobných údajov a ich doplnenie, ako aj ich blokovanie, ďalej môže  žiadať poskytnutie informácie či sú jeho údaje spracovávané, informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal osobné údaje na spracúvanie ako aj o vysvetlenie a odstránenie závadného stavu.
 4. Prevádzkovateľ v súlade s ust. § 8 Zákona o ochrane osobných údajov poveril spracovávaním osobných údajov sprostredkovateľa spoločnosť LPP S.A., so sídlom ul. Łąkowa 39/44, Gdańsk, Poľsko, REGON: 190852164, NIP: 5831014898.
 5. Pri spracovaní osobných údajov bude dochádzať k ich cezhraničnému prenosu v rámci členských štátov Európskej únie.
 6. Osobné údaje na marketingové účely budú spracované v rozsahu:
 • Meno a priezvisko*,
 • dátum narodenia,
 • telefónne číslo, 
 • e-mailová adresa*
 • obec/mesto
 • pohlavie
 •  pričom označené údaje (*) sú povinné, ostatné sú poskytované dobrovoľne. 

 

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré získal od zákazníka sú prísne dôverné, budú použité na marketingové účely opísané v bode 3. - vytváranie databázy klientov. Osobné údaje  sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov.
 2. Osobné údaje prevádzkovateľ, resp. sprostredkovateľ nezverejní a neposkytne tretej osobe. Osobné údaje Kupujúceho nebudú poskytované tretím osobám – iným subjektom za účelom zasielania reklamných materiálov tretích osôb.
 3. Osobné údaje sú ukladané v bezpečnej databáze. Osobné údaje budú spracované manuálne (zamestnancami prevádzkovateľa a sprostredkovateľom) a automatickým spôsobom (zamestnancami prevádzkovateľa a sprostredkovateľom). 
 4. Práva zákazníka ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má za podmienok uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:
   • vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
   • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
   • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
   • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   • vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   • vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
   • vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
   • vyžadovať blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, namietať voči spracúvaniu, využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.


Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených Zákonom o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov                 Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

 

 

DODANIE NA OBCHOD JE VŽDY ZADARMO! VRÁTENIE TOVARU JE MOŽNÉ DO 30 DNÍ!

×