Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí

Vážený zákazníku,

abychom ochránili Vaše osobní údaje, které jste nám svěřili a vzhledem k nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 vcházející v platnost dne 25. května 2018, bychom Vás s ohledem na Vaši bezpečnost rádi informovali, že jsme provedli určité změny v našem internetovém obchodě, které jsou spojeny s ochranou těchto údajů.

Vytvořili jsme nové obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů, oba dokumenty platné od 25. května 2018. Budete si je moci přečíst na naší stránce http://www.housebrand.com, záložky http://www.housebrand.com/cz/cz/terms a http://www.housebrand.com/cz/cz/privacy-policy. Odkazy na tyto dokumenty budou také dostupné kdykoliv budete dávat souhlas se zpracováním osobních údajů nebo s obchodními podmínkami při návštěvě našich stránek.

Podle daného nařízení budete mít kromě práv na přístup, úpravu a vymazání Vašich údajů další práva vyplývající z tohoto nařízení, jako například: právo požádat o vymazání Vašich údajů, právo odvolat souhlas ke zpracování údajů a právo zamítnout zpracování údajů. Přizpůsobili jsme náš obchod novým požadavkům. Vaše údaje zůstanou v bezpečí.

V případě dotazů či pochybností nás neváhejte kontaktovat.

Reklamační řád - prodejny House

Tento reklamační řád byl zpracován dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ve smyslu ust. § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a vztahuje se na zboží zakoupené u společnosti LPP CZECH REPUBLIC, s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 88159, identifikační číslo: 266 98 714, sídlem: Praha 9 - Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 190 00, v prodejně House (dále jen „prodávající“), jehož reklamace byla řádně uplatněna v záruční době.

Reklamační řád účelně upřesňuje podmínky a postup zákazníka a prodávajícího v případě, pokud vznikne i přes veškeré úsilí prodávajícího o dosažení spokojenosti zákazníků (kupujících) a vysoké kvality zboží oprávněný důvod k reklamaci.

 

I. Prevence

Je důležité, aby zákazník:

-      dbal po celou dobu užívání zakoupeného zboží na jeho správnou a pravidelnou údržbu dle etiket na výrobku;

-          při výběru zboží zvážil, zda zvolený výrobek odpovídá potřebám zákazníka.

Pouze dobře zvolený výrobek z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem ke spokojenosti uživatele.

 

II. Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen:

-      zakoupené zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách;

-      při reklamaci vhodnými prostředky prokázat, že koupil zboží od prodávajícího (např. předložením dokladu o zakoupení zboží nebo záručního listu).

Doporučuje se, aby kupující reklamoval pouze kompletní a čisté zboží s nepoškozenou a neustřiženou etiketou.

 

III. Povinnosti prodávajícího

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

IV. Základní podmínky reklamace

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Dále odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

 

-          vyskytne-li se u zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat;

-          vada musí být u prodávajícího uplatněna v záruční době;

-          vadou se rozumí změna vlastnosti zboží, která vznikla v důsledku nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení nebo nevhodné technologii zpracování;

-          za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla zejména v důsledku opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné a nevhodné údržby;

-          reklamaci je možné provést na kterékoliv prodejně House prodávajícího v České Republice

 

Záruční doba činí 2 roky a začíná běžet dnem zakoupení zboží. V případě podání reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. Dojde-li k výměně zboží, záruční doba začne u vyměněného zboží běžet znovu.

Při převzetí reklamovaného zboží prodávajícím je s kupujícím sepsán reklamační protokol a zboží je zasláno k posouzení reklamace.

 

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu takové součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

 

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

 

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

 

V. Prodávající neodpovídá:

-          za škody způsobené nesprávným používáním;

-          za vadu u zboží prodávaného za nižší cenu, pro kterou byla cena snížena a na kterou byl zákazník upozorněn;

-          za vady vzniklé či reklamované po uplynutí záruční doby.

 
Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí

Vážený zákazníku,

abychom ochránili Vaše osobní údaje, které jste nám svěřili a vzhledem k nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 vcházející v platnost dne 25. května 2018, bychom Vás s ohledem na Vaši bezpečnost rádi informovali, že jsme provedli určité změny v našem internetovém obchodě, které jsou spojeny s ochranou těchto údajů.

Vytvořili jsme nové obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů, oba dokumenty platné od 25. května 2018. Budete si je moci přečíst na naší stránce http://www.housebrand.com, záložky http://www.housebrand.com/cz/cz/terms a http://www.housebrand.com/cz/cz/privacy-policy. Odkazy na tyto dokumenty budou také dostupné kdykoliv budete dávat souhlas se zpracováním osobních údajů nebo s obchodními podmínkami při návštěvě našich stránek.

Podle daného nařízení budete mít kromě práv na přístup, úpravu a vymazání Vašich údajů další práva vyplývající z tohoto nařízení, jako například: právo požádat o vymazání Vašich údajů, právo odvolat souhlas ke zpracování údajů a právo zamítnout zpracování údajů. Přizpůsobili jsme náš obchod novým požadavkům. Vaše údaje zůstanou v bezpečí.

V případě dotazů či pochybností nás neváhejte kontaktovat.