REGULAMIN PROMOCJI RESERVED BLACK FRIDAY cały asortyment 20% taniej

§ 1

1.        Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Promocji zasady nabywania, w ramach Promocji, modeli z kolekcji Reserved.

2.        Organizatorem Promocji „BLACK FRIDAY cały asortyment 20% taniej” jest LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku 
ul. Łąkowa 39-44. („Organizator”)

3.        Promocja  trwać będzie w dniu 24 listopada 2017r., z zastrzeżeniem  §7.

4.        Miejscem Promocji są Salony marki Reserved znajdujące się na terenie Polski, których zestawienie dostępne jest na stronie www.reserved.com oraz sklep internetowy. Promocja nie dotyczy salonów outletowych.

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1.   Promocja - przygotowana przez LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku pod nazwą: BLACK FRIDAY cały asortyment 20% taniej , oferta sprzedaży modeli marki Reserved, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

2.   Cały asortyment – wszystkie modele będące w aktualnej ofercie konkretnego Salonu, który objęty jest promocją.

3.   Salon - znajdujący się na terenie Polski salon, w którym LPP S.A. prowadzi detaliczną sprzedaż odzieży marki Reserved. Definicją tą nie są objęte salony outletowe.

4.  Uczestnik Promocji - pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), która akceptuje niniejszy Regulamin; 

§ 3

Sprzedaż promocyjna odbywać się będzie w Salonach znajdujących się na terenie Polski, w godzinach ich otwarcia.
 Promocja nie dotyczy salonów outletowych.

§ 4

Promocja opiera się o następujące zasady:

1.       Uczestnik Promocji ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji.

2.       Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika Promocji z Promocji jest nabycie modeli biorących udział w promocji.

3.       Promocja polega na tym, iż Uczestnik Promocji nabywając modele z kolekcji Reserved zapłaci 20% mniej niż cena widniejąca na metce.

4.       Dla zastosowania Promocji niezbędne jest w szczególności: dokonanie wyboru co najmniej jednego modelu z kolekcji Reserved zgłoszenie Sprzedawcy chęci skorzystania z Promocji lub wpisaniu kodu rabatowego na stronie internetowej oraz zapłata ceny.

5.       Po poinformowaniu Sprzedawcy przez Uczestnika Promocji o chęci skorzystania z Promocji, Sprzedawca dokona obliczenia nowej ceny, zgodnie z zasadami Promocji opisanymi w pkt. 3.

6.       Brak zgłoszenia chęci skorzystania z Promocji lub brak wpisania kodu rabatowego na stronie internetowej do chwili dokonania zapłaty za modele objęte Promocją oznacza, iż nabywca zaniechał korzystania z Promocji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w ramach danej transakcji.

7.       Modele zakupione na zasadach Promocji podlegają standardowym zasadom zwrotów obowiązujących w sieci salonów Reserved. 

§ 5

Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Promocja może być łączona z bonami dla pracowników LPP.

§ 6

Informacja o Promocji zawarta na plakatach i materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego.
Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Promocji Organizator nie odpowiada.

§ 7

Organizator ma prawo zmienić okres trwania Promocji bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji
 w Salonach lub na stronie internetowej www.reserved.com 

§ 8

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Promocji, Uczestnik Promocji obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia towaru objętego Promocją lub usiłowania jego nabycia, skierować na piśmie do LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Łąkowa 39/44 celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania. 

§ 9

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji.  Zmiana zacznie obowiązywać 
od dnia jej publikacji w Salonach objętych niniejszą Promocją lub na stronie internetowej www.reserved.com

§ 10

1.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

2.       Organizator udostępni Regulamin Promocji we wszystkich Salonach objętych niniejszą Promocją lub na stronie internetowej www.reserved.com

3.       Wszelkie sprawy sporne związane z Promocją będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby LPP S.A. 

Ενημέρωση της Πολιτικής Απορρήτου!

Αναζητούμε συνεχώς νέες λύσεις για να μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις προσδοκίες σας κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας. Σεβόμαστε την ιδιωτική σας ζωή και φροντίζουμε για την προστασία των πληροφοριών σας. Ως εκ τούτου, σε σχέση με την ενημέρωση της λειτουργίας του ιστοτόπου, σας ζητάμε να διαβάσετε τη νέα έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου, όπου παρουσιάζουμε τις αρχές χειρισμού των προσωπικών δεδομένων, το πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας τους, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας που σχετίζονται με αυτά.