Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne

Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że w trosce o Twoje bezpieczeństwo dokonaliśmy zmian w naszym sklepie internetowym, związanych z ochroną tych danych.


Opracowaliśmy nowy Regulamin sklepu internetowego oraz nową Politykę prywatności, które zaczną obowiązywać w dniu 25 maja 2018 r. Z każdym z tych dokumentów będziesz mógł zapoznać się na naszej stronie www.housebrand.com w zakładce: http://www.housebrand.com/pl/pl/terms oraz http://www.housebrand.com/pl/pl/privacy-policy. Linki do wskazanych dokumentów znajdą się również wszędzie tam gdzie podczas odwiedzania naszej strony masz do czynienia ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych czy na regulamin sklepu internetowego.


Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Ci dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Twoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych. Dostosowaliśmy nasz sklep do nowych wymagań. Twoje dane pozostają bezpieczne.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

WYDAWANYCH PRZEZ LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

a) Wydawca – LPP S.A. z siedzibą przy ulicy Łąkowej 39/44, 80-769 Gdańsk

b) Salon Sprzedaży – punkt sprzedaży Towarów, położony na terytorium Polski, oznaczony którąkolwiek z następujących marek: Reserved, Cropp, House, Mohito bądź Sinsay

c) Karta Podarunkowa – karta oraz zawarte na niej punkty, które stanowią razem elektroniczny bon towarowy (elektroniczny odpowiednik bonu towarowego) wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Salonie Sprzedaży

d) Nabywca – osoba, która w Salonie Sprzedaży dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową

e) Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Salonie Sprzedaży

f) Towary – wszystkie rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonach Sprzedaży

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej (wraz z zapisanymi na niej punktami), a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Sprzedaży. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej oraz do realizacji Karty Podarunkowej w Salonach Sprzedaży w okresie ważności Karty Podarunkowej.

3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej.

4. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona w PLN równa jest ilości punktów na niej zawartych. 1 (słownie: jeden) punkt równy jest wartości 1 zł (słownie: jeden złoty).

5. W momencie gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową, suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary.

6. W momencie pomniejszenia sumy punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za Towary nabyte z użyciem Karty Podarunkowej, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów w kwocie równej liczbie punktów, o które pomniejszona zostanie suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej.

7. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.

8. Karta Podarunkowa może być realizowana w wybranym przez Użytkownika Salonie Sprzedaży oznaczonym którąkolwiek z marek: Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay – niezależnie od tego, w którym z Salonów została nabyta.

9. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez rok od dnia jej wydania Nabywcy. W momencie wydania Karty Podarunkowej Nabywcy następuje jej aktywacja. Karta Podarunkowa nieaktywowana przez Wydawcę jest nieważna. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.

10. Karta Podarunkowa może być realizowana wyłącznie po aktywacji, w Salonach Sprzedaży.

11. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Nabywcy ma miejsce wyłącznie w Salonie Sprzedaży.

12. Salon Sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.

13. Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję, niezależnie od sposobu wejścia w jej posiadanie przez Użytkownika.

14. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

15. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie personelowi Salonu Sprzedaży Karty Podarunkowej. Personel dokona pobrania z Karty liczby punktów odpowiadającej cenie Towaru nabytego przez Użytkownika od Wydawcy.

16. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa:

a) może być zrealizowana wyłącznie w Salonach Sprzedaży,

b) nie podlega wymianie na środki pieniężne,

c) posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.

17. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:

a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,

b) braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności:

- niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,

- uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej.

18. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Salony Sprzedaży połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Wydawcy.

19. W wypadku gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej punkty zawarte na Karcie Podarunkowej pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

20. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż ilość odpowiadających jej punktów zapisanych na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę gotówką lub kartą płatniczą.

21. W wypadku gdy Cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż liczba odpowiadających jej punktów zawartych na Karcie Podarunkowej, Użytkownik może wykorzystać punkty zawarte na innej Karcie Podarunkowej.

22. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

23. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi mogą być składane w Salonach Sprzedaży w godzinach pracy tych Salonów Sprzedaży lub listownie na adres siedziby Wydawcy.

24. W wypadku zwrotu Towarów nabytych w Salonach Sprzedaży przy użyciu Karty Podarunkowej Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowe punkty w liczbie odpowiadającej cenie Towarów podlegających zwrotowi. Nowe punkty będą zapisane na nowej Karcie Podarunkowej, którą Wydawca wyda Użytkownikowi w momencie dokonywania zwrotu Towarów. Karta Podarunkowa, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała roczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania.

25. W wypadku gdy Karta Podarunkowa zostanie uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, Użytkownik, pod warunkiem wydania obsłudze Salonów Sprzedaży uszkodzonej Karty Podarunkowej, otrzyma nową Kartę Podarunkową, która zostanie zasilona przez Wydawcę punktami w takiej samej liczbie, jaka będzie znajdować się na uszkodzonej Karcie Podarunkowej w chwili jej wydania Wydawcy, przy czym wydanie Użytkownikowi nowej Karty Podarunkowej nastąpi, w tym samym Salonie Sprzedaży, nie później niż w terminie 30 dni, licząc od dnia wydania obsłudze Salonów Sprzedaży uszkodzonej Karty Podarunkowej. Nowa Karta Podarunkowa, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu, będzie miała okres ważności, który zakończy się w dniu upływu terminu ważności przewidzianego dla uszkodzonej Karty Podarunkowej.

26. Użytkownik, poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej, oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

27. Użytkownik, poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej do realizacji oraz odbiór w Salonie Sprzedaży Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej, potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

28. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.