REGULAMIN KONKURSU

pod nazwą „Smarten Up”

 1.              DEFINICJE

 

1.1.         Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

Organizator                             LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, 80-769 Gdańsk, NIP: 5831014898, KRS: 0000000778.

Regulamin                               oznacza niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „Smarten Up”, wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności określający warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich udziałem w Konkursie.

Konkurs                                    oznacza konkurs pod nazwą „Smarten Up” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.

Serwis Instagram                   oznacza serwis internetowy pod domeną www.instagram.com.

Serwis Facebook                    oznacza serwis internetowy pod domeną www.facebook.com.

Profil Instagram                     oznacza profil publiczny @house_brand w Serwisie Instagram.

Profil Facebook                      oznacza profil publiczny House w Serwisie Facebook.

Praca Konkursowa                 oznacza komentarz do postu konkursowego spełniający warunki opisane Regulaminem.

Uczestnik                                 oznacza użytkownika Serwisu Instagram lub Serwisu Facebook, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.

Zwycięzca                                 oznacza Uczestnika, któremu Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę Główną albo Nagrodę Dodatkową.

Nagroda Główna                    oznacza nagrodę w postaci pakietu gadżetów wraz z voucherem o wartości 500 zł do wykorzystania w wybranym salonie House.

Nagroda Dodatkowa             oznacza nagrodę w postaci pakietu gadżetów wraz z voucherem o wartości 200 zł do wykorzystania w wybranym salonie House.

Komisja Konkursowa            oznacza 3-osobowy zespół powołany przez Organizatora w celu nadzoru przebiegu Konkursu oraz wyłonienia Zwycięzców, działający na podstawie postanowień Regulaminu.

 

2.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1.         Konkurs ogłaszany jest w Internecie, w Serwisie Instagram oraz Serwisie Facebook.

2.2.         Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.3.         Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie poprzez opublikowanie Pracy Konkursowej za pośrednictwem Serwisu Instagram lub Serwisu Facebook.

2.4.         Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany, ani powiązany
z Serwisem Instagram lub Serwisem Facebook. Informacje, które są udostępniane Organizatorowi, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach, opisanych w Regulaminie. Przystąpienie do Konkursu stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestnika Konkursu, iż zwalnia Serwis Instagram i Serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.

2.5.         Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w punkcie 4. Regulaminu.

2.6.         Poza postanowieniami Regulaminu, wiążące będą także komunikaty i informacje dotyczące Konkursu, pochodzące od Organizatora i zamieszczane na Profilu Instagram lub Profilu Facebook, niezmieniające zasad Konkursu i niemające wpływu na status Uczestnika.

 

3.              TERMINY

 

3.1.         Konkurs składa się z jednego etapu, który przeprowadzony zostanie w dniach od 26.08.2021 r. do 09.09.2021 r.

3.2.         Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonane po upływie terminu, opisanego w punkcie 3.1. Regulaminu, nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem Uczestnika do Internetu lub brak możliwości wykonania przez Uczestnika Pracy Konkursowej w terminie określonym w punkcie powyżej. Przedłużenie z tego powodu terminu wykonania Prac Konkursowych przez Uczestników jest wykluczone.

3.3.         Zwycięzcy zostaną ogłoszeni dnia 16.09.2021 r.

3.4.         Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu prowadzenia Konkursu, określonego w punkcie 3.1., a tym samym do zmiany dnia ogłoszenia Zwycięzców, wskazanego w punkcie 3.3. Oświadczenie Organizatora w przedmiotowym zakresie może zostać zamieszczone na Profilu Instagram lub Profilu Facebook.

 

4.              UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 

4.1.         Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

4.2.         W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

4.2.1.    w chwili rozpoczęcia konkursu ukończyła 13 lat, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przedstawienie na każde żądanie Organizatora zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie, oraz

4.2.2.    posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski, oraz

4.2.3.    posiada dostęp do Internetu, w tym do Serwisu Instagram lub Serwisu Facebook oraz posiada aktywny profil na Serwisie Instagram lub Serwisie Facebook z danymi zgodnymi z prawdą, oraz

4.2.4.    zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.

4.3.         W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również najbliżsi członkowie rodzin tych osób. Przez najbliższych członków rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych.

 

5.       ZASADY KONKURSU

 

5.1.         Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez opublikowanie Pracy Konkursowej.

5.2.         Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez Profil Instagram w Serwisie Instagram lub Profil Facebook w Serwisie Facebook.

5.3.         Konkurs polega na zamieszczeniu kreatywnego komentarza pod postem konkursowym na Profilu Instagram lub na Profilu Facebook.

5.4.         Zadaniem Uczestnika jest zamieszczenie w Serwisie Instagram lub Serwisie Facebook komentarza do postu konkursowego, zawierającego odpowiedź na pytanie: „Jakiego produktu z kolekcji Smarten Up brakuje w Twojej szafie i dlaczego?” wraz z kreatywnym uzasadnieniem.

5.5.         Uczestnik może opublikować dowolną ilość Prac Konkursowych, spełniających wymagania określone w punkcie 5.4. i zgodnych z niniejszym Regulaminem.

5.6.         Uczestnik może dołączyć do Konkursu każdego dnia trwania Konkursu.         

5.7.         Nagroda Główna i Nagrody Dodatkowe nie podlegają kumulacji, co znaczy, że jeden Uczestnik może zostać Zwycięzcą tylko raz.

5.8.         Uczestnik publikując Pracę Konkursową oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie i majątkowe do Pracy Konkursowej oraz, że są one wolne od jakichkolwiek prawnych zobowiązań i nie są obciążone prawami osób trzecich.

5.9.         Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych, w związku z Pracą Konkursową ponosi Uczestnik, który dokonał zgłoszenia Pracy Konkursowej w Konkursie.

5.10.      Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika Pracy Konkursowej, która zawiera:

5.10.1.      treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za sprzeczne z dobrymi obyczajami,

5.10.2.      marketing towarów lub usług nieoferowanych przez Organizatora Konkursu,

5.10.3.      treści wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, religijnym, politycznym, ksenofobicznym, ze względu na płeć lub godzące w dobre imię Organizatora lub osoby trzeciej,

5.10.4.      treści, które mogą mieć negatywny wpływ na renomę lub odbiór marki House lub Organizatora.

5.11.      Prace Konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niedopuszczalne, zostaną wykluczone z Konkursu i nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

5.12.      Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, niespełniających wymogów określonych w Regulaminie lub których Prace Konkursowe nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie.

5.13.      Spośród wszystkich Uczestników skutecznie zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie w okresie przyjmowania zgłoszeń (punkt 3.1. Regulaminu), wyłonieni zostaną następujący Zwycięzcy:

5.13.1.      1 (słownie: jeden) Uczestnik, którego Praca Konkursowa zostanie wybrana przez Komisję Konkursową spośród opublikowanych Prac Konkursowych, nabędzie prawo do otrzymania Nagrody Głównej,

5.13.2.      4 (słownie: czterech) Uczestników, których Prace Konkursowe zostaną wybrane przez Komisję Konkursową spośród opublikowanych Prac Konkursowych, nabędzie prawo do otrzymania Nagrody Dodatkowej.

5.14.      Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzców zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

5.15.      Do kompetencji Komisji Konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i skarg dotyczących przebiegu Konkursu.

5.16.      W Konkursie przewidziano jedną Nagrodę Główną oraz cztery Nagrody Dodatkowe.

5.17.      Oceniając Prace Konkursowe Komisja Konkursowa będzie się kierowała kryteriami kreatywności.

5.18.      Komisja Konkursowa zachowuje pełną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu i wyboru Zwycięzców. Rozstrzygnięcie Konkursu z natury rzeczy oparte będzie na subiektywnych ocenach członków Komisji Konkursowej, a wybór Zwycięzców nie stanowi podstawy dla innych Uczestników do formułowania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora.

5.19.      Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w poście na Profilu Instagram lub Profilu Facebook. Zwycięzcy są zobowiązani skontaktować się z Organizatorem, poprzez wiadomość prywatną za pośrednictwem Serwisu Instagram lub Serwisu Facebook, w terminie do 5 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, celem przekazania danych osobowych niezbędnych do ogłoszenia listy Zwycięzców (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) i przekazania nagród (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego). Zwycięzca zobowiązany jest także do wskazania salonu House, w którym odbierze przyznaną nagrodę.

5.20.      W przypadku braku kontaktu we wskazanym powyżej terminie, Zwycięzca traci prawo do nagrody.

5.21.      W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody w ustalonym przez Organizatora terminie, o którym Zwycięzca zostanie poinformowany drogą elektroniczną, w wiadomości prywatnej za pośrednictwem Serwisu Instagram lub Serwisu Facebook, prawo Zwycięzcy do nagrody wygasa. W takich wypadkach nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, a Organizator może zdecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.

5.22.      Zwycięzcy w zamian za otrzymanie nagród w Konkursie oświadczają, iż udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej do Pracy Konkursowej rozumianej jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Ustawa o prawie autorskim”), wykonanej w ramach Konkursu, w zakresie nieograniczonego czasowo wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim, w tym w szczególności na wprowadzanie do sieci Internet oraz umieszczenie i rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Organizatora z dniem ogłoszenia wyników Konkursu, określonego w punkcie 5.19 Regulaminu.

5.23.      Prace konkursowe Zwycięzców mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane w publikacjach offline Organizatora bez podawania nazwiska autora, na co Zwycięzcy wyrażają zgodę. Zwycięzcy zapewniają, że umieszczenie ich prac w Internecie i publikacjach offline Organizatora  nie naruszy dóbr osobistych oraz praw autorskich osób trzecich. Wszelkie ewentualne roszczenia dochodzone będą wobec Zwycięzców zgłaszających Pracę Konkursową.

5.24.      Zwycięzcy nie są uprawnieni do wymiany nagrody na inną, wydania równowartości nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze, ani przeniesienia praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Zwycięzcy są uprawnieni do rezygnacji z nagrody. W takiej sytuacji nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5.25.      Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną  wydane Zwycięzcom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W związku z powyższym Organizator wskazuje, że na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych łączna wartość przekazanych Zwycięzcom nagród, określonych w punkcie 1.1. Regulaminu, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagród. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcom nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Do wartości nagród zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy łącznej wartości nagród. Zwycięzca zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Zwycięzcę. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.

 

6.       DANE OSOBOWE

 

6.1.         Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6.2.         Administratorem danych osobowych Zwycięzców jest Organizator.

6.3.         Dane osobowe Zwycięzców przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z rozstrzygnięciem Konkursu oraz wydaniem nagród w Konkursie.

6.4.         Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Zwycięzcom przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

6.5.         Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia odebranie nagród w Konkursie.

6.6.         Podanie danych osobowych Organizatorowi oznacza zgodę na przetwarzanie danych  osobowych dla celów Konkursu.

 

7.       REKLAMACJE

 

7.1.         Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

7.2.         O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 7.1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.

7.3.         Reklamacje wpływające po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7.4.         Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z punktem 7.5. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

7.5.         Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

8.              ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne leżące po stronie Serwisu Instagram lub Serwisu Facebook, prowadzące do czasowych przerw w możliwości korzystania z serwisów, czy też do niewłaściwego funkcjonowania lub braku funkcjonowania Serwisu Instagram lub Serwisu Facebook.

 

9.              POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1.         Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 29.07.1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie lub rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

9.2.         Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.

9.3.         Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Uczestnika z Konkursu i uniemożliwienia mu ponownego wzięcia udziału w Konkursie, w przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu.

9.4.         Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej marki House pod adresem: https://www.housebrand.com/pl/.

9.5.         Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

9.6.         W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

9.7.         Regulamin obowiązuje od dnia 26.08.2021 r.

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne

Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że w trosce o Twoje bezpieczeństwo dokonaliśmy zmian w naszym sklepie internetowym, związanych z ochroną tych danych.


Opracowaliśmy nowy Regulamin sklepu internetowego oraz nową Politykę prywatności, które zaczną obowiązywać w dniu 25 maja 2018 r. Z każdym z tych dokumentów będziesz mógł zapoznać się na naszej stronie www.housebrand.com w zakładce: https://www.housebrand.com/pl/pl/help-regulamin oraz https://www.housebrand.com/pl/pl/help-polityka-prywatnosci. Linki do wskazanych dokumentów znajdą się również wszędzie tam gdzie podczas odwiedzania naszej strony masz do czynienia ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych czy na regulamin sklepu internetowego.


Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Ci dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Twoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych. Dostosowaliśmy nasz sklep do nowych wymagań. Twoje dane pozostają bezpieczne.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.