Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne

Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że w trosce o Twoje bezpieczeństwo dokonaliśmy zmian w naszym sklepie internetowym, związanych z ochroną tych danych.


Opracowaliśmy nowy Regulamin sklepu internetowego oraz nową Politykę prywatności, które zaczną obowiązywać w dniu 25 maja 2018 r. Z każdym z tych dokumentów będziesz mógł zapoznać się na naszej stronie www.housebrand.com w zakładce: http://www.housebrand.com/pl/pl/terms oraz http://www.housebrand.com/pl/pl/privacy-policy. Linki do wskazanych dokumentów znajdą się również wszędzie tam gdzie podczas odwiedzania naszej strony masz do czynienia ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych czy na regulamin sklepu internetowego.


Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Ci dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Twoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych. Dostosowaliśmy nasz sklep do nowych wymagań. Twoje dane pozostają bezpieczne.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

REGULAMIN KONKURSU „Barbie x House”

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Barbie x House”, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

 

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1. Konkurs – Konkurs „Barbie x House”, prowadzony na zasadach wskazanych w Regulaminie.

2. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu.

3. Uczestnik, Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna spełniająca wymagania określone w Regulaminie, uczestnicząca w Konkursie.

 

§ 3

Organizatorem Konkursu jest LPP S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, 80-769 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000000778, NIP 583-10-14-898, REGON 190852164, kapitał zakładowy 3.670.414,- zł (dalej „Organizator”).

 

§ 4

1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu.

2. W celu uniknięcia wątpliwości, Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy w jakikolwiek sposób wspierany przez portale społecznościowe (zwłaszcza Facebook i Instagram), ani ich właścicieli, którzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za przebieg Konkursu.

3. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 17.04.2018 r. – 06.05.2018 r.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 14.05.2018 r.

 

§ 5

1. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie jego postanowienia i zasady w nim opisane.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

3. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które:

a.        w chwili rozpoczęcia konkursu ukończyły 13 lat, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przedstawienie na każde żądanie Organizatora zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie,

b.        zamieszkują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

 

1. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez:

a.      Wykonanie kreatywnego zdjęcia, w specjalnie przygotowanym przez Organizatora miejscu (przymierzalni oznakowanej naklejką Barbie) w jednym z salonów House określonych w załączniku nr 1 („Lista salonów”); 

b.      Umieszczenie Pracy Konkursowej na swoim profilu na Instagramie 17.04.2018 r. – 06.05.2018 do godziny 23:59.

c.      Dodanie w opisie zdjęcia hasztagów: #barbiexhouse #barbiestyle i #house­­_brand

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem Uczestnika do Internetu lub brak możliwości umieszczenia przez Uczestnika Prac Konkursowych w terminie, zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej. Przedłużenie z tego powodu terminu zamieszczania Prac Konkursowych przez Uczestników jest wykluczone.

3. Organizator wykluczy z udziału w Konkursie Prace Konkursowe niezgodne
z Regulaminem, zawierające propagandę polityczną lub religijną, treści wulgarne, pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, obraźliwe dla osób trzecich lub ich poglądów, zawierające przemoc lub inne elementy niezgodne z prawem lub które mogą mieć negatywny wpływ na renomę lub odbiór marki House lub Organizatora.

 

§ 7

1. Każdy Uczestnik może złożyć dowolną liczę prac konkursowych.

2. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wszystkich wymogów Regulaminu zostaną wykluczone z Konkursu i nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu, w szczególności nie będą brane pod uwagę zdjęcia wykonane w salonach innych niż określone w Liście salonów.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, niespełniających wymogów określonych w Regulaminie lub których prace lub zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie.

 

§ 8

1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa wyłoniona przez Organizatora (dalej: „Komisja”).

2. Prace Konkursowe będą oceniane przez Komisję.

3. Oceniając Prace Konkursowe Komisja będzie się kierowała kryteriami kreatywności, ogólnymi warunkami estetycznymi pracy oraz zgodnością pracy z wizerunkiem marki House.

4. Komisja zachowuje pełną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu, wyboru zwycięzcy i pozostałych laureatów. Rozstrzygnięcie Konkursu z natury rzeczy będzie oparte na subiektywnych ocenach członków Komisji.

 

§ 9

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie do dnia 14.05.2018 r. na profilu marki House na portalu Facebook.

2. Spośród Prac Konkursowych spełniających warunki Regulaminu, Komisja wybierze 1 (jedno) zdjęcie, a jego autor otrzyma Nagrodę Główną w Konkursie oraz dodatkowo Komisja wybierze 19 (dziewiętnaście) zdjęć, których autorom zostaną przyznane Wyróżnienia.

3. Przewidziane są następujące nagrody (dalej zwane „Nagrodami") w Konkursie:

a.      1x Nagroda Główna – bon „Itaka”o wartości 5000 PLN do wykorzystania w dowolnym biurze podróży Itaka., zestaw gadżetów fundowanych przez markę Mattel: kubek termiczny, Album „Barbie the Icon” o łącznej 192,7 PLN, torba House o wartości 5,89 PLN. 

b.      3x Nagrody Dodatkowe – karta podarunkowa o wartości 200 PLN  do wykorzystania w wybranym salonie House na cały asortyment marki House oraz zestaw gadżetów fundowanych przez markę Mattel: kubek termiczny, Album „Barbie the Icon” o wartości 192,7 PLN, torba House o wartości 5,89 PLN. 

c.      16x Nagrody Dodatkowe - zestaw gadżetów fundowanych przez markę Mattel: kubek termiczny, Album „Barbie the Icon” o wartości 192,7 PLN, torba House o wartości 5,89 PLN.

4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną.

5. Zdobywcy Nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez portal Instagram i Facebook.

6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Uczestnikiem, Komisja może zadecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.

7. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych wymaganych Regulaminem będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Nagrody. W takim wypadku Komisja może zadecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6-7 powyżej Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania danej nagrody.

9. Zdobywca Nagrody zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia wszystkich dokumentów niezbędnych do odbioru Nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminu, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

10. Zdobywca Nagrody zobowiązany jest do odbioru nagrody w wybranym przez siebie salonie House.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody zdobywcy Nagrody z przyczyn od niego niezależnych.

12. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zaprezentowania Laureatów Konkursu.

 

§ 10

1. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z treścią § 6 ust. 1 Regulaminu, jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczeń zawartych w Regulaminie i akceptacją treści Regulaminu.

2. Przystępując do Konkursu, zgodnie z treścią § 6 ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do zamieszczonej przez niego Pracy Konkursowej w całości oraz do jego poszczególnych elementów, a Praca Konkursowa jest przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze i nie narusza praw osób trzecich.

3. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu, zgodnie z treścią § 6 ust. 1 Regulaminu, ma świadomość, że zdjęcie zostanie umieszczone na profilu marki House na portalu Facebook lub Instagram i wyraża na to zgodę.

4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wizerunku, bez naruszania praw osób trzecich lub innej umowy.

5. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w sytuacji, gdy oświadczenia zawarte w niniejszym paragrafie okażą się nieprawdziwe, a także za wszelkie szkody poniesione przez Organizatora w wyniku nieskutecznego lub wadliwego udzielenia Organizatorowi licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej i Wizerunku. Jeżeli po udzieleniu Organizatorowi licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej i Wizerunku ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Uczestnik Konkursu będzie zobowiązany zwolnić Organizatora ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto — na żądanie Organizatora — złożyć publicznie oświadczenie stosownej treści.

6. Z chwilą przystąpienia do Konkursu, zgodnie z § 6 ust. 1, uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terminem, ani terytorium licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej zawierającej Wizerunek i wszelkich jej fragmentów. Organizator jest w szczególności uprawniony do:

a.        utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności techniką drukarską, kserograficzną, fotograficzną, wszystkimi technikami reprograficznymi, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, fotokopiowanie, wykonywanie skanów,

b.        przechowywania i przekazywania – wprowadzania do pamięci komputerów, serwerów, serwerów internetowych, do sieci komputerowych, w tym do sieci Intranet i Internet, przesyłanie sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem Internetu;

c.        publicznego udostępniania Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności zamieszczania na stronach internetowych oraz na profilach na portalach Facebook i Instagram,

d.        wystawiania, wyświetlania, publicznego wykonania i publicznego odtwarzania,

e.        nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity,

f.        równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania),

g.        wykorzystania całości lub części do dalszych opracowań, w materiałach reklamowych, szkoleniowych, sprawozdawczych, informacyjnych i w innych materiałach związanych z działalnością Organizatora,

h.        wykorzystywania dla celów marketingowych, w tym reklamy i promocji.

7. Uczestnik Konkursu, będąc do tego uprawniony, upoważnia Organizatora do wykonywania w imieniu autora Pracy Konkursowej – jego autorskich praw osobistych, a w szczególności do:

a.        decydowania o nienaruszalności treści i formy Pracy Konkursowej,

b.        decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej.

8. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że autor Pracy Konkursowej nie będzie wykonywał w stosunku do Organizatora swych autorskich praw osobistych.

9. Organizator jest uprawniony do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian do Pracy Konkursowej i korzystania na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie z dokonanych przez siebie wszelkich zmian Pracy Konkursowej.

10. Organizator ma prawo do udzielenia sublicencji na korzystanie z Pracy Konkursowej i jej fragmentów w zakresie pól eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie.

11. Organizatorowi przysługuje prawo włączania i wykorzystywania Pracy Konkursowej w ramach dowolnych utworów i innych dóbr (m.in. dowolnych programów komputerowych, utworów audiowizualnych, stron www, baz danych etc.).

12. Udzielenie Organizatorowi licencji na Korzystanie z Pracy Konkursowej i Wizerunku następuje bez wynagrodzenia, w ramach udziału w Konkursie.

 

§ 11

1. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu na piśmie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję, w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Komisji.

6. O rozstrzygnięciu złożonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie, drogą elektroniczną lub telefoniczną, na adres lub numer podany w reklamacji.

 

§ 12

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników i wydaniem Nagród w Konkursie.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.

6. Zamieszczając Zdjęcie Konkursowe, zgodnie z treścią § 6 ust. 1 Regulaminu i przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie oraz publikację swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) na stronach internetowych Organizatora oraz na stronach serwisów społecznościowych, w przypadku przyznania Uczestnikowi jednej
z Nagród.

 

 

§ 13

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.

2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Ogłoszenia, komunikaty i materiały promocyjno-reklamowe związane z Konkursem mają wyłącznie charakter informacyjny.

3. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.

4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

 

Załącznik nr. I

 

Lista salonów biorących udział w konkursie

 

Bielsko-Biała

Sfera

Warszawa

Arkadia

Kraków

Galeria Krakowska

Kraków

Zakopianka

Zielona Góra

Focus Mall

Lublin

Plaza

Gdańsk

Galeria Bałtycka

Wrocław

Magnolia Park

Białystok

Atrium Biała

Bydgoszcz

Focus Park

Konin

Ferio

Koszalin

Atrium

Piotrków Tryb.

Focus Mall

Częstochowa

Galeria Jurajska

Kraków

Bonarka City Center

Łódź

Port Łódź

Warszawa

Targówek

Kłodzko

Twierdza Kłodzko

Gorzów Wielkopolski

Nova Park

Białystok

Alfa Centrum

Suwałki

Plaza

Radom

Galeria Słoneczna

Tychy

City Point

Szczecin

Galeria Kaskada

Zamość

Galeria Twierdza

Nowy Sącz

Trzy Korony

Elbląg

Ogrody

Rzeszów

Galeria Rzeszów

Kraków

Serenada

Kielce

Korona

Lublin

Felicity

Słupsk

Jantar

Gliwice

Europa Centralna

Biała Podlaska

Rywal

Chojnice

Brama Pomorza

Katowice

Galeria Katowicka

Gdynia

Centrum Riviera

Legnica

Galeria Piastów

Łódź

Galeria Łódzka

Warszawa

Atrium Promenada

Gliwice

Forum

Zgorzelec

Galeria Słowiańska

Warszawa

Galeria Mokotów

Kraków

Bronowice

Poznań

Avenida Poznań

Siedlce

Galeria Siedlce

Opole

Karolinka

Warszawa

Wola Park

Kalisz

Amber

Dąbrowa Górnicza

Pogoria

Ełk

Brama Mazur

Piła

VIVO! Piła

Sanok

Galeria Sanok

Bydgoszcz

Zielone Arkady

Ostrołęka

Galeria Bursztynowa

Olsztyn

Galeria Warmińska

Stalowa Wola

VIVO! Stalowa    Wola

Starogard Gdański

Neptun

Lublin

Tarasy Zamkowe

Leszno

Galeria Leszno

Włocławek

Wzorcownia

Bydgoszcz

Pomorska

Dębica

Galeria Dębicka

Toruń

Copernicus

Jaworzno

Galeria Galena

Tarnów

Gemini Park Tarnów

Olsztyn

Aura Centrum

Warszawa

Wileńska

Wrocław

Wroclavia

Łódź

Manufaktura

Poznań

Posnania

Tomaszów Mazowiecki

Galeria Tomaszów

Szczecin

Galaxy

Krosno

VIVO!

Warszawa

Galeria Północna

Płock

Mazovia

Katowice

Silesia

Wrocław

Pasaż Grunwaldzki

Rybnik

Plaza

Tychy

Gemini Park

Kielce

Galeria Echo

Ostrowiec Św.

Galeria Ostrowiec

Jarosław

Galeria Grodzka

Żywiec

Galeria Lider

Biłgoraj

ul. Kopernika 15

Wieluń

ul. Kaliska 2

Gryfice

Galeria Hosso

DARMOWA DOSTAWA PRZY ZAKUPACH OD 120 ZŁ  - KUPUJ ONLINE!

×