Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne

Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że w trosce o Twoje bezpieczeństwo dokonaliśmy zmian w naszym sklepie internetowym, związanych z ochroną tych danych.


Opracowaliśmy nowy Regulamin sklepu internetowego oraz nową Politykę prywatności, które zaczną obowiązywać w dniu 25 maja 2018 r. Z każdym z tych dokumentów będziesz mógł zapoznać się na naszej stronie www.housebrand.com w zakładce: http://www.housebrand.com/pl/pl/terms oraz http://www.housebrand.com/pl/pl/privacy-policy. Linki do wskazanych dokumentów znajdą się również wszędzie tam gdzie podczas odwiedzania naszej strony masz do czynienia ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych czy na regulamin sklepu internetowego.


Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Ci dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Twoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych. Dostosowaliśmy nasz sklep do nowych wymagań. Twoje dane pozostają bezpieczne.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

REGULAMIN KONKURSU „MIKI X HOUSE”

 § 1

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „MIKI X HOUSE”, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

 

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1. Konkurs – Konkurs „MIKI X HOUSE”, prowadzony na zasadach wskazanych w Regulaminie.

2. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu.

3. Uczestnik, Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna spełniająca wymagania określone w Regulaminie, uczestnicząca w Konkursie.

 

§ 3

Organizatorem Konkursu jest LPP S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, 80-769 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000000778, NIP 583-10-14-898, REGON 190852164, kapitał zakładowy 3.670.414,- zł (dalej „Organizator”).

 

§ 4

1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu.

2. W celu uniknięcia wątpliwości, Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy w jakikolwiek sposób wspierany przez portale społecznościowe (zwłaszcza Facebook i Instagram), ani ich właścicieli, którzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za przebieg Konkursu.

3. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 24.10.2018 r. – 13.11.2018 r.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 20.11.2018 r.

 

§ 5

1. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie jego postanowienia i zasady w nim opisane.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

3. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które:

a) w chwili rozpoczęcia konkursu ukończyły 13 lat, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przedstawienie na każde żądanie Organizatora zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie,

b) zamieszkują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 6

 1. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez wykonanie Zadania Konkursowego polegającego na nagraniu filmiku, w którym składa życzenia urodzinowe Myszce Miki oraz opublikowaniu go na Instagramie z użyciem hashtagu #MikixHouse i oznaczeniem @house_brand zgodnie z poniższymi wymogami:

a) Uczestnik musi przygotować dowolny prezent dla Mikiego. Nagrywając film należy wyciągnąć prezent z prawej strony kadru, następnie złożyć kreatywne życzenia Mikiemu, a na koniec odłożyć prezent poza kadr z lewej strony. Na  www.housebrand.com znajduje się film pokazujący jak należy przygotować nagranie.

b) Film musi być nagrany w pionie i trwać maksymalnie 10 sekund.

c) Należy zachować plik z nagraniem na nośniku umożliwiającym trwałe przechowywanie i odtwarzanie filmu, aby na prośbę organizatora przesłać go na wskazany adres e-mail. Wybrane filmy zostaną połączone w jeden urodzinowy film dla Myszki Miki.

d)  Zgłoszenia przyjmowane są w dniach 24.10.2018 r. – 13.11.2018. do godziny 23:59.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem Uczestnika do Internetu lub brak możliwości wykonania przez Uczestnika Zadania Konkursowego w terminie, zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej. Przedłużenie z tego powodu terminu wykonania Zadań Konkursowych przez Uczestników jest wykluczone.

3. Organizator wykluczy z udziału w Konkursie Zadania Konkursowe wykonane niezgodnie z Regulaminem, zawierające propagandę polityczną lub religijną, treści wulgarne, pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, obraźliwe dla osób trzecich lub ich poglądów, zawierające przemoc lub inne elementy niezgodne z prawem lub które mogą mieć negatywny wpływ na renomę lub odbiór marki House lub Organizatora.

 

§ 7

1. Każdy Uczestnik może przesłać dowolną ilość zgłoszeń.

2. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wszystkich wymogów Regulaminu zostaną wykluczone z Konkursu i nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, niespełniających wymogów określonych w Regulaminie lub których prace lub zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania Nagrody Głównej, jeżeli Zadania Konkursowe nie będą spełniały jego oczekiwań oraz do zakończenia Konkursu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

 

§ 8

1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa wyłoniona przez Organizatora (dalej: „Komisja”).

2. Zadania Konkursowe będą oceniane przez Komisję.

3. Oceniając Zadania Konkursowe Komisja będzie się kierowała kryteriami kreatywności oraz zgodnością pracy z wizerunkiem marki House.

4. Komisja zachowuje pełną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu, wyboru zwycięzcy i pozostałych laureatów. Rozstrzygnięcie Konkursu z natury rzeczy będzie oparte na subiektywnych ocenach członków Komisji.

 

§ 9

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie do dnia 20.11.2018 r. na profilu marki House na portalu Facebook lub Instagram.

2. Spośród zgłoszeń Konkursowych spełniających warunki Regulaminu, Komisja wybierze:

a) 1 (jedno) zgłoszenie, którego autor otrzyma Nagrodę Główną oraz

b) 24 (dwadzieścia cztery) zgłoszenia, których autorzy otrzymają Nagrody Dodatkowe.

3. W Konkursie przewidziane są następujące Nagrody:
a) 1x Nagroda Główna, w której skład wchodzą łącznie:
- 4 x bon o wartości 500 PLN do wykorzystania w wybranym salonie House,
- 2 x voucher LOT TRAVEL o wartości 2000PLN na bilety lotnicze do Paryża,
- 1 x czteroosobowy pobyt w parku Disneyland Paris w terminie 14-16.12.2018 o wartości 36 437,67 PLN (8505,19 Euro). Pobyt obejmuje: zakwaterowanie w trzygwiazdkowym hotelu Disney’s Sequioa Lodge dla czterech osób w jednym pokoju o podstawowym standardzie w dniach 14 - 16 grudnia 2018, trzydniowe bilety wstępu do obu Parków Disneya, vouchery obejmujące pełne wyżywienie: śniadanie, lunch i kolację, nazwy restauracji honorujących vouchery są wypisane na voucherach, vouchery mogą być wykorzystane podczas lunchu i kolacji w zależności od godzin otwarcia restauracji i dostępności,
- Nagroda Pieniężna w wysokości 4715 zł.

b)      24 x Nagroda Dodatkowa: bon o wartości 100 PLN do wykorzystania w wybranym salonie House na cały asortyment marki House oraz Nagroda Pieniężna w wysokości 11 zł.

4. Warunkiem wydania Nagrody jest zgoda na potrącenie Nagrody Pieniężnej z równowartością zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wygranej w Konkursie (czyli pobranie zaliczki na podatek dochodowy od Nagrody z Nagrody Pieniężnej) i podanie danych niezbędnych do wypełnienia przez Organizatora obowiązków płatnika podatku.

5. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną.

6. Zdobywcy Nagród zostaną powiadomieni o wygranej przez media społecznościowe. Zawiadomienie o zdobyciu Nagrody wraz z informacją o możliwości jej odbioru we wskazanym przez Uczestnika salonie House zostanie wysłane w wiadomości prywatnej.

7. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Uczestnikiem, Komisja może zadecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.

8. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych wymaganych Regulaminem będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Nagrody. W takim wypadku Komisja może zadecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 7-8 powyżej Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania danej nagrody.

10. Zdobywca Nagrody zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia wszystkich dokumentów niezbędnych do odbioru Nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminu, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

11. W przypadku zdobycia Nagrody Głównej Uczestnik samodzielnie dokonuje rezerwacji i zakupu biletów lotniczych, korzystając z otrzymanego vouchera LOT TRAVEL. Organizator nie ma obowiązku rezerwacji i zakupu biletów lotniczych ani pomocy Uczestnikowi w rezerwacji i zakupie biletów.

12. Zdobywca Nagrody zobowiązany jest do odbioru nagrody we wskazanym przez siebie w zgłoszeniu konkursowym salonie House.

13. Nagrodę należy odebrać w ciągu 7 (siedmiu) dni od wysłania Uczestnikowi zawiadomienia o zdobyciu Nagrody. W przypadku braku odbioru Nagrody w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym Uczestnik traci możliwość odbioru Nagrody, a Nagroda może zostać przyznana innemu Uczestnikowi.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody zdobywcy Nagrody z przyczyn od niego niezależnych.
Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zaprezentowania Laureatów Konkursu.

 

§ 10

1. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z treścią § 6 ust. 1 Regulaminu, jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczeń zawartych w Regulaminie i akceptacją treści Regulaminu.

2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe i osobiste do wykonanego przez niego Zadania Konkursowego, a Zadanie Konkursowe jest przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnymcharakterze i nie narusza praw osób trzecich.

3. Uczestnik Konkursu, przystępując do Konkursu, ma świadomość, że wykonane przez niego Zadania Konkursowe może zostać umieszczone na profilu marki House na portalu Facebook i  Instagram, na stronie internetowej housebrand.com oraz na stronie partnerów i wyraża na to zgodę.

4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez naruszania praw osób trzecich.

5. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w sytuacji, gdy oświadczenia zawarte w niniejszym paragrafie okażą się nieprawdziwe, a także za wszelkie szkody poniesione przez Organizatora w wyniku nieskutecznego lub wadliwego udzielenia Organizatorowi licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego. Jeżeli po udzieleniu Organizatorowi licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Uczestnik Konkursu będzie zobowiązany zwolnić Organizatora ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto — na żądanie Organizatora — złożyć publicznie oświadczenie stosownej treści.

6. Z chwilą przystąpienia do Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terminem, ani terytorium licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego zawierającego tekst i wszelkich jego fragmentów. Organizator jest w szczególności uprawniony do:
a) utrwalania i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności techniką drukarską, kserograficzną, fotograficzną, wszystkimi technikami reprograficznymi, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, fotokopiowanie, wykonywanie skanów,
b) przechowywania i przekazywania – wprowadzania do pamięci komputerów, serwerów, serwerów internetowych, do sieci komputerowych, w tym do sieci Intranet i Internet, przesyłanie sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem Internetu;
c) publicznego udostępniania Zadania Konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności zamieszczania na stronach internetowych oraz na profilach na portalach Facebook i Instagram,
d) wykorzystanie całości lub części do dalszych opracowań, w materiałach reklamowych, szkoleniowych, sprawozdawczych, informacyjnych i w innych materiałach związanych z działalnością Organizatora,
e) wykorzystywanie dla celów marketingowych, w tym reklamy i promocji.

7. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że autor Zadania Konkursowego nie będzie wykonywał w stosunku do Organizatora swych autorskich praw osobistych.

8. Organizator jest uprawniony do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian do Zadania Konkursowego i korzystania na polach eksploatacji wskazanych w Regulaminie z dokonanych przez siebie wszelkich zmian Zadania

9. Konkursowego. Zadanie Konkursowe może być również wykorzystane jako element dzieła składającego się z wielu różnych filmów.Udzielenie Organizatorowi licencji na Korzystanie z Zadania Konkursowego następuje bez wynagrodzenia, w ramach udziału w Konkursie.

 

§ 11

1. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu na piśmie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu.

2. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data doręczenia reklamacji Organizatorowi.

3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję, w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

6. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Komisji.

7. O rozstrzygnięciu złożonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie, drogą elektroniczną lub telefoniczną, na adres lub numer podany w reklamacji.

 

§ 12

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawyz dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników i wydaniem Nagród w Konkursie.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.

6. Zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe, zgodnie z treścią § 6 ust. 1 Regulaminu i przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie oraz publikację swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) na stronach internetowych Organizatora oraz na stronach serwisów społecznościowych, w przypadku przyznania Uczestnikowi jednej z Nagród.

 

§ 13

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.

2. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Ogłoszenia, komunikaty i materiały promocyjno-reklamowe związane z Konkursem mają wyłącznie charakter informacyjny.

3. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.

4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

DARMOWA DOSTAWA DO SALONÓW - KUPUJ ONLINE!

×