Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne

Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że w trosce o Twoje bezpieczeństwo dokonaliśmy zmian w naszym sklepie internetowym, związanych z ochroną tych danych.


Opracowaliśmy nowy Regulamin sklepu internetowego oraz nową Politykę prywatności, które zaczną obowiązywać w dniu 25 maja 2018 r. Z każdym z tych dokumentów będziesz mógł zapoznać się na naszej stronie www.housebrand.com w zakładce: http://www.housebrand.com/pl/pl/terms oraz http://www.housebrand.com/pl/pl/privacy-policy. Linki do wskazanych dokumentów znajdą się również wszędzie tam gdzie podczas odwiedzania naszej strony masz do czynienia ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych czy na regulamin sklepu internetowego.


Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Ci dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Twoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych. Dostosowaliśmy nasz sklep do nowych wymagań. Twoje dane pozostają bezpieczne.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

REGULAMIN KONKURSU „NEVER LEAVE THE HOUSE”

 

 § 1

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „NEVER LEAVE THE HOUSE”, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

 

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1. Konkurs – Konkurs „NEVER LEAVE THE HOUSE”, prowadzony na zasadach wskazanych w Regulaminie.

2. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu.

3. Uczestnik, Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna spełniająca wymagania określone w Regulaminie, uczestnicząca w Konkursie.

 

§ 3

Organizatorem Konkursu jest LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku pod adresem: ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000000778, NIP: 583-10-14-898, REGON 190852164, kapitał zakładowy: 3.704.846,- zł, zwana dalej: „LPP

 

§ 4

1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu.

2. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem portali społecznościowych, sponsorowany lub w jakikolwiek sposób wspierany przez portale społecznościowe (zwłaszcza Facebook i Instagram) ani ich właścicieli, którzy tym samym nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za przebieg Konkursu.

3. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 7.03.2019 r. – 4.04.2019 r.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 14.04.2018 r.

 

§ 5

1. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie jego postanowienia i zasady w nim opisane.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

3. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które:

a) w chwili rozpoczęcia konkursu ukończyły 13 lat, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przedstawienie na każde żądanie Organizatora zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie,

b) zamieszkują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 6

1. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez wykonanie Zadania Konkursowego polegającego na:

a) znalezieniu na stronie www.housebrand.com przynajmniej 5 różnych zdjęć portretowych bohaterów z filmów kampanijnych SS19, które znajdują się w wybranych kartach produktowych (podstron z opisem produktów), a także wykonaniu zrzutów ekranu i zachowaniu wykonanych zrzutów,

b) wysłaniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Wyobraź sobie, że porwali Cię obcy. Pozwalają Ci zabrać tylko jeden ziemski ciuch – co by to było i dlaczego?”

2. Zadanie konkursowe musi zostać przesłane mailowo na adres [email protected]  w terminie 07.03.2019r. – 03.04.2019 r. do godziny 23:59. W tytule maila należy wpisać „KONKURS – never leave the house”, a w e-mailu muszą się znaleźć: co najmniej 5 różnych zrzutów ekranu ze zdjęciami portretowymi bohaterów filmów kampanijnych SS19, kreatywna odpowiedź na pytanie konkursowe (dalej Praca Konkursowa) oraz dane kontaktowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres salonu, w którym uczestnik będzie chciał odebrać nagrodę, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w §12 ust. 6.

3. Zgłoszenia przyjmowane są w dniach 07.03.2019 r. – 03.04.2018. do godziny 23:59. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem Uczestnika do Internetu lub brak możliwości wykonania przez Uczestnika Zadania Konkursowego w terminie, zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej. Przedłużenie z tego powodu terminu wykonania Zadań Konkursowych przez Uczestników jest wykluczone.

4. Organizator wykluczy z udziału w Konkursie Zadania Konkursowe wykonane niezgodnie z Regulaminem, zawierające propagandę polityczną lub religijną, treści wulgarne, pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, obraźliwe dla osób trzecich lub ich poglądów, zawierające przemoc lub inne elementy niezgodne z prawem lub które mogą mieć negatywny wpływ na renomę lub odbiór marki House lub Organizatora.

 

§ 7

1. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

2. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wszystkich wymogów Regulaminu zostaną wykluczone z Konkursu i nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, niespełniających wymogów określonych w Regulaminie lub których prace lub zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania Nagrody Głównej, jeżeli Zadania Konkursowe nie będą spełniały jego subiektywnych oczekiwań oraz do zakończenia Konkursu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

 

§ 8

1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa wyłoniona przez Organizatora (dalej: „Komisja”).

2. Zadania Konkursowe będą oceniane przez Komisję.

3. Oceniając Zadania Konkursowe Komisja będzie się kierowała kryteriami kreatywności oraz zgodnością pracy z wizerunkiem marki House.

4. Komisja zachowuje pełną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu, wyboru zwycięzcy i pozostałych laureatów. Rozstrzygnięcie Konkursu z natury rzeczy będzie oparte na subiektywnych ocenach członków Komisji, a wybór zwycięzcy nie stanowi podstawy dla innych Uczestników do formułowania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora.

 

§ 9

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie do dnia 14.03.2019 r. na profilu marki House na portalu Facebook lub Instagram.

2. Spośród zgłoszeń Konkursowych spełniających warunki Regulaminu, Komisja wybierze 8 (osiem) zgłoszeń, którego autorzy otrzymają Nagrodę Główną

3. W Konkursie przewidziane są następujące Nagrody:
- 8x Nagroda Główna, w której skład wchodzą :

a) 1 x bon o wartości 100 PLN do wykorzystania w wybranym salonie House

b) 1 x podwójny voucher do sieci kin Helios o wartości 45 PLN

c) pakiet gadżetów filmowych o wartości 100 PLN

d)  Nagroda pieniężna w wysokości 31 PLN

4. Warunkiem wydania Nagrody jest zgoda na potrącenie Nagrody Pieniężnej z równowartością zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wygranej w Konkursie (czyli pobranie zaliczki na podatek dochodowy od Nagrody z pełnej wartości Nagrody Pieniężnej) i podanie danych niezbędnych do wypełnienia przez Organizatora obowiązków płatnika podatku.

5. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też na równowartość pieniężną.

6. Zdobywcy Nagród zostaną powiadomieni o wygranej przez media społecznościowe. Zawiadomienie o zdobyciu Nagrody wraz z informacją o możliwości jej odbioru we wskazanym przez Uczestnika salonie House zostanie wysłane w wiadomości prywatnej.

7. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Uczestnikiem przez 3 (trzy dni) od wysłania zawiadomienia o zdobyciu Nagrody, Komisja może zadecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.

8. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych wymaganych Regulaminem będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Nagrody. W takim wypadku Komisja może zadecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 7-8 powyżej Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania danej nagrody.

10. Zdobywca Nagrody zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia wszystkich dokumentów niezbędnych do odbioru Nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminu, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

11. Zdobywca Nagrody zobowiązany jest do odbioru nagrody we wskazanym przez siebie w zgłoszeniu konkursowym salonie House.

12. Nagrodę należy odebrać w ciągu 7 (siedmiu) dni od wysłania Uczestnikowi zawiadomienia o zdobyciu Nagrody. W przypadku braku odbioru Nagrody w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym Uczestnik traci możliwość odbioru Nagrody, a Nagroda może zostać przyznana innemu Uczestnikowi.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody zdobywcy Nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

§ 10

1. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z treścią § 6 ust. 1 Regulaminu, jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczeń zawartych w Regulaminie i akceptacją treści Regulaminu.

2. Przystępując do Konkursu, zgodnie z treścią § 6 ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do zamieszczonej przez niego Pracy Konkursowej w całości oraz do jego poszczególnych elementów, a Praca Konkursowa jest przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze i nie narusza praw osób trzecich.

3. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu, zgodnie z treścią § 6 ust. 1 Regulaminu, ma świadomość, że Praca Konkursowa może zostać umieszczona na profilu marki House na portalu Facebook lub Instagram i wyraża na to zgodę.

4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wizerunku, bez naruszania praw osób trzecich lub innej umowy.

5. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w sytuacji, gdy oświadczenia zawarte w niniejszym paragrafie okażą się nieprawdziwe, a także za wszelkie szkody poniesione przez Organizatora w wyniku nieskutecznego lub wadliwego udzielenia Organizatorowi licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej i Wizerunku. Jeżeli po udzieleniu Organizatorowi licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej i Wizerunku ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Uczestnik Konkursu będzie zobowiązany zwolnić Organizatora ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto — na żądanie Organizatora — złożyć publicznie oświadczenie stosownej treści.

6. Z chwilą przystąpienia do Konkursu, zgodnie z § 6 ust. 1, uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terminem, ani terytorium licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej i wszelkich jej fragmentów. Organizator jest w szczególności uprawniony do:

a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności techniką drukarską, kserograficzną, fotograficzną, wszystkimi technikami reprograficznymi, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, fotokopiowanie, wykonywanie skanów,

b) przechowywania i przekazywania – wprowadzania do pamięci komputerów, serwerów, serwerów internetowych, do sieci komputerowych, w tym do sieci Intranet i Internet, przesyłanie sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem Internetu;

c) publicznego udostępniania Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności zamieszczania na stronach internetowych oraz na profilach na portalach Facebook i Instagram,

d) wystawiania, wyświetlania, publicznego wykonania i publicznego odtwarzania,

e) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity,

f) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania),

g) wykorzystania całości lub części do dalszych opracowań, w materiałach reklamowych, szkoleniowych, sprawozdawczych, informacyjnych i w innych materiałach związanych z działalnością Organizatora,

h) wykorzystywania dla celów marketingowych, w tym reklamy i promocji.

7. Uczestnik Konkursu, będąc do tego uprawniony, upoważnia Organizatora do wykonywania w imieniu autora Pracy Konkursowej – jego autorskich praw osobistych,
a w szczególności do:

a) decydowania o nienaruszalności treści i formy Pracy Konkursowej,

b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej.

8. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że autor Pracy Konkursowej nie będzie wykonywał w stosunku do Organizatora swych autorskich praw osobistych.

9. Organizator jest uprawniony do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian do Pracy Konkursowej i korzystania na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie z dokonanych przez siebie wszelkich zmian Pracy Konkursowej.

10. Organizator ma prawo do udzielenia sublicencji na korzystanie z Pracy Konkursowej i jej fragmentów w zakresie pól eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie.

11. Organizatorowi przysługuje prawo włączania i wykorzystywania Pracy Konkursowej w ramach dowolnych utworów i innych dóbr (m.in. dowolnych programów komputerowych, utworów audiowizualnych, stron www, baz danych etc.).

12. Udzielenie Organizatorowi licencji na Korzystanie z Pracy Konkursowej i Wizerunku następuje bez wynagrodzenia, w ramach udziału w Konkursie.

 

§ 11

1. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu na piśmie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu.

2. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data doręczenia reklamacji Organizatorowi.

3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję, w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

6. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Komisji.

7. O rozstrzygnięciu złożonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie, drogą elektroniczną lub telefoniczną, na adres lub numer podany w reklamacji.

 

§ 12

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników i wydaniem Nagród w Konkursie.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.

6. Zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe, zgodnie z treścią § 6 ust. 1 Regulaminu i przystępując do Konkursu, Uczestnik obowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie oraz publikację swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) na stronach internetowych Organizatora oraz na stronach serwisów społecznościowych, w przypadku przyznania Uczestnikowi jednej z Nagród. Wysyłając zgłoszenie konkursowe, Uczestnik zobowiązany jest zamieścić oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie, w tym publikację jego danych osobowych: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu (w tym imienia, nazwiska, wieku, miejscowość zamieszkania, adresu e-mail) przez LPP S.A. w celu przeprowadzenia Konkursu „Never Leave the House”, w tym na publikację moich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) na portalach społecznościowych w przypadku zdobycia Nagrody." Brak oświadczenia dyskwalifikować będzie zgłoszenie z udziału w Konkursie.

 

§ 13

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.

2. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Ogłoszenia, komunikaty i materiały promocyjno-reklamowe związane z Konkursem mają wyłącznie charakter informacyjny.

3. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.

4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

DARMOWA DOSTAWA DO SALONÓW - KUPUJ ONLINE!

×