Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne

Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że w trosce o Twoje bezpieczeństwo dokonaliśmy zmian w naszym sklepie internetowym, związanych z ochroną tych danych.


Opracowaliśmy nowy Regulamin sklepu internetowego oraz nową Politykę prywatności, które zaczną obowiązywać w dniu 25 maja 2018 r. Z każdym z tych dokumentów będziesz mógł zapoznać się na naszej stronie www.housebrand.com w zakładce: http://www.housebrand.com/pl/pl/terms oraz http://www.housebrand.com/pl/pl/privacy-policy. Linki do wskazanych dokumentów znajdą się również wszędzie tam gdzie podczas odwiedzania naszej strony masz do czynienia ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych czy na regulamin sklepu internetowego.


Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Ci dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Twoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych. Dostosowaliśmy nasz sklep do nowych wymagań. Twoje dane pozostają bezpieczne.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD ZWROTU I WYMIANY TOWARU

OBOWIĄZUJĄCY W SKLEPACH HOUSE OD DNIA 4 LISTOPADA 2016 ROKU

§ 1

1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa, wiążące każdego Konsumenta, zasady sprzedaży i zwrotu Towaru w Salonach Stacjonarnych House.

2. Sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem przeprowadzana będzie od dnia 1 sierpnia 2012 roku do dnia podania do publicznej wiadomości (zgodnie z §11) informacji o odwołaniu poniższych zasad sprzedaży i zwrotu.

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

Organizator - LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Łąkowa 39-44

Sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem - każda umowa sprzedaży (z zastrzeżeniem §5 Regulaminu) zawierana z udziałem konsumenta, na mocy której Konsument nabywa Towar w Salonie Stacjonarnym House.

Towar - odzież oraz inne towary tworzące lub uzupełniających style i trendy w modzie marki HOUSE, będące w aktualnej ofercie konkretnego Salonu Stacjonarnego House, którego dotyczy sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem,

Salon Stacjonarny House - znajdujący się na terenie Polski salon, w którym sprzedawany jest Towar, a który wskazany jest w §12 niniejszego Regulaminu.

Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), która akceptuje niniejszy Regulamin oraz określone w nim zasady Sprzedaży objętej niniejszej Regulaminem a także jest osobą kupującą Towar jako konsument w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 3

Sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem odbywać się będzie w wybranych Salonach Stacjonarnych House znajdujących się na terenie Polski.

§ 4

Sprzedaż i zwrot objęte niniejszym Regulaminem opierają się o następujące zasady:

1. Konsument ma prawo a nie obowiązek skorzystać z zasad sprzedaży i zwrotu objętych niniejszym Regulaminem a także ze wszystkich praw jakie przysługują mu na mocy niniejszego Regulaminu.

2. Wymiana i zwrot objęte niniejszym Regulaminem oparte są o następujące zasady:

 • Konsument ma prawo dokonać zwrotu/ wymiany Towaru zakupionego w dowolnym Salonie Stacjonarnym House  na terenie Polski w terminie do 30 od daty zakupu. Zwrot rozliczony zostanie w takiej samej formie jak został dokonany zakup.
 • Konsument ma prawo dokonać zwrotu Towaru zakupionego w dowolnym Salonie Stacjonarnym House  na terenie Polski w terminie od 30 do 365 dni od dnia dokonania jego zakupu (tzn. od dnia ujawnionego na paragonie fiskalnym jako data sprzedaży). Zwrot rozliczony zostanie tylko i wyłącznie poprzez doładowanie karty podarunkowej o wartość zwracanego towaru.

Towar, który Konsument zamierza zwrócić / wymienić na zasadach niniejszego Regulaminu:

 • nie może posiadać jakichkolwiek znamion użytkowania, w szczególności nie może być uszkodzony mechanicznie ani nie może posiadać żadnych innych, nawet nieznacznych wad fizycznych,
 • musi posiadać oryginalnie przymocowane do niego na stałe wszelkie oznaczenia (w tym metki), w które zaopatrzył Towar sprzedawca w chwili zakupu. Oznaczenia takie muszą być oryginalne (tj. pochodzić od sprzedawcy) i nie mogą nosić śladów ich wymontowania i ponownego przymocowania do Towaru,
 • Towar, który w momencie sprzedaży był specyficznie zapakowany (np. buty), powinien znajdować się w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu,
 • nie może być przedmiotem zwrotu/ wymiany Towar, którego cena w momencie jego sprzedaży została obniżona ze względu na wady fizyczne, uszkodzenia, niepełną wartość jakie występowały w Towarze.

Wymianie i zwrotowi objętych niniejszym Regulaminem nie podlegają następujące Towary oferowane do sprzedaży w Salonach Stacjonarnych House:

 • Bielizna
 • Artykuły spożywcze
 • Artykuły elektroniczne
 • Płyty i kosmetyki
 • Torby papierowe

a) Aby skorzystać z zasad Zwrotu / Wymiany objętej niniejszym Regulaminem Klient powinien udać się osobiście  do dowolnego Salonu Stacjonarnego House, a także okazać i doręczyć sprzedawcy oryginalny paragon fiskalny, który został mu wydany w momencie zakupu zwracanego/ wymienianego właśnie Towaru,

b) W razie uznania przez sprzedawcę, iż dana sytuacja kwalifikuje się do zwrotu Towaru zgodnie z niniejszym Regulaminem, sprzedawca odbierze od Klienta Towar a także wydany Klientowi w momencie zakupu paragon fiskalny a następnie dokona zwrotu w takiej samej formie jak został dokonany zakup lub doładuje Klientowi kartę podarunkową o kwotę równą cenie, którą Klient uiścił w momencie zakupu Towaru. Forma zwrotu zależna jest od upływu czasu jaki minął od daty zakupu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania zasad Zwrotu /wymiany objętych niniejszym Regulaminem, w szczególności wątpliwości co do faktu objęcia określonej sztuki Towaru zwrotu na warunkach niniejszego Regulaminu, decydujące znaczenie ma informacja Kierownika Salonu Stacjonarnego House.

3. Brak zgłoszenia chęci skorzystania z możliwości zwrotu / wymiany Towaru (na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie) w terminie 365 dni od dnia jego zakupu oznacza, iż Konsument zaniechał możliwości skorzystania z praw przysługujących mu na mocy niniejszego Regulaminu. W takiej sytuacji, z chwilą upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, traci on ostatecznie możliwość skorzystania z praw przysługujących mu na mocy niniejszego Regulaminu w odniesieniu do Towaru, co do którego upłynął przedmiotowy termin.

§ 5

Sprzedażą objętą niniejszym Regulaminem nie jest objęty Towar, którego cena z uwagi na wady fizyczne, uszkodzenia, niepełną wartość, została już objęta promocjami, obniżkami, zniżkami, przecenami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi. Żadne inne zasady zwrotu wskazane w odrębnych akcjach promocyjnych nie podlegają łączeniu z niniejszym Regulaminem. W razie wątpliwości, co do faktu objęcia określonego Towaru promocjami, obniżkami, zniżkami, przecenami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi decydujące znaczenie ma informacja kierownika Salonu Stacjonarnego House.

§ 6

1. Konsument przed zakupem Towaru powinien upewnić się co do faktu czy Towar, który zamierza nabyć podlega sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem tj. czy w razie zgłoszenia przez niego żądania zwrotu Towaru w terminie 30 dni (na zasadach opisanych w Regulaminie) będzie miał możliwość jego zwrotu na zasadach opisanych w Regulaminie.

2. Konsument, który zamierza skorzystać ze sprzedaży i zwrotu objętych niniejszym Regulaminem ma prawo i obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem, który jest udostępniony do wglądu w Salonie Stacjonarnym House w którym dokonał zakupu, dotyczy sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem.

§ 7

Informacja o sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem sprzedający nie odpowiada.

§ 8

Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania zasad sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Salonach Stacjonarnych House.

§ 9

Zasady opisane w niniejszym Regulaminie nie stoją na przeszkodzie dochodzeniu przez Konsumenta roszczeń na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U.02.141.1176). Podstawą do ewentualnych reklamacji Towaru jest dowód zakupu Towaru w konkretnym salonie stacjonarnym House.

§ 10

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem, Konsument obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia usiłowania jej zwrotu, skierować na piśmie do LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Łąkowa 39/44 celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

§ 11

Dopuszczalne jest dokonywanie przez Organizatora zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia liczby Salonów Stacjonarnych House objętych niniejszą sprzedażą a także w zakresie zmian jej zasad. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w Salonach Stacjonarnych House.

§ 12

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

2. Organizator udostępni do wglądu niniejszy Regulamin we wszystkich Salonach Stacjonarnych House, które objęte są sprzedażą opisaną w niniejszym Regulaminem.

3. Wszelkie sprawy sporne związane ze sprzedażą objętą niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby Organizatora, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne stanowią inaczej.

 

DARMOWA DOSTAWA DO SALONÓW - KUPUJ ONLINE!

×