REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu

pod nazwą „Back To School”

 

1.       DEFINICJE

1.1. Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

 

Organizator

 

LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, 80-769 Gdańsk, NIP: 5831014898, KRS: 0000000778.

 

Regulamin

 

oznacza niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „Back To School”, wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności określający warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich udziałem w Konkursie.

 

Konkurs

 

oznacza konkurs pod nazwą „Back To School” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.

 

Serwis TikTok

 

oznacza serwis internetowy pod domeną https://www.tiktok.com/

 

Profil

 

oznacza profil publiczny @housebrand_official w Serwisie TikTok.

 

Praca Konkursowa

 

oznacza post wideo opublikowany przez Uczestnika, spełniający warunki opisane Regulaminem.

 

Uczestnik

 

oznacza użytkownika Serwisu TikTok, który dokonał prawidłowego
i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.

 

Znajomy

 

oznacza osobę trzecią, którą łączą z Uczestnikiem relacje przyjacielskie, która dobrowolnie decyduje się wziąć udział w Konkursie razem z Uczestnikiem i spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w punkcie 4. Regulaminu.

 

Zwycięzca

 

oznacza Uczestnika, któremu Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę Główną.

 

Nagroda Główna

 

oznacza nagrodę w postaci słuchawek bezprzewodowych APPLE AirPods II .

 

Komisja Konkursowa

 

oznacza 3-osobowy zespół powołany przez Organizatora w celu nadzoru przebiegu Konkursu oraz wyłonienia Zwycięzców, działający na podstawie postanowień Regulaminu.

 

2.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Konkurs ogłaszany jest w Internecie, w Serwisie TikTok na Profilu.

2.2. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.3. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu TikTok poprzez opublikowanie Pracy Konkursowej.

2.4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany, ani powiązany
z Serwisem TikTok. Informacje, które są udostępniane Organizatorowi, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach, opisanych w Regulaminie. Przystąpienie do Konkursu stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestnika Konkursu, iż zwalnia Serwis TikTok z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.

2.5. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w punkcie 4. Regulaminu.

2.6. Poza postanowieniami Regulaminu, wiążące będą także komunikaty i informacje dotyczące Konkursu, pochodzące od Organizatora i zamieszczane na Profilu, niezmieniające zasad Konkursu i niemające wpływu na status Uczestnika.

 

3.       TERMINY

3.1. Konkurs składa się z jednego etapu, który przeprowadzony zostanie w dniach od 12.08.2022 r. do 26.08.2022 r.

3.2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonane po upływie terminu, opisanego w punkcie 3.1. Regulaminu, nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem Uczestnika do Internetu lub brak możliwości wykonania przez Uczestnika Pracy Konkursowej w terminie określonym w punkcie powyżej. Przedłużenie z tego powodu terminu wykonania Prac Konkursowych przez Uczestników jest wykluczone.

3.3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni dnia 31.09.2022 r.

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu prowadzenia Konkursu, określonego w punkcie 3.1., a tym samym do zmiany dnia ogłoszenia Zwycięzców, wskazanego w punkcie 3.3. Oświadczenie Organizatora w przedmiotowym zakresie może zostać zamieszczone na Profilu.

 

4.       UCZESTNICTWO W KONKURSIE

4.1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

4.2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

5.14.2. w chwili rozpoczęcia konkursu ukończyła 13 lat, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przedstawienie na każde żądanie Organizatora zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie, oraz

5.14.3. posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski, oraz

5.14.4. posiada dostęp do Internetu, w tym do Serwisu TikTok oraz posiada aktywny profil w Serwisie TikTok z danymi zgodnymi z prawdą, oraz

5.14.5. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.

4.3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych.

 

5.       ZASADY KONKURSU

5.1. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez opublikowanie Pracy Konkursowej.

5.2. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez profil w Serwisie TikTok.

5.3. Konkurs polega na stworzeniu i opublikowaniu przez Uczestnika na własnym profilu w Serwisie TikTok wideo z udziałem i oznaczeniem co najmniej jednego Znajomego. Wideo powinno być oznaczone w opisie tagami #WEAREMORE oraz #HOUSE_BRAND. Opis powinien również zawierać oznaczenie marki @housebrand_official. Tematyka wideo jest dowolnie wybierana przez Uczestnika. W wideo nie może uczestniczyć więcej niż 10 (dziesięć) osób, tj. Uczestnik i maksymalnie 9 (dziewięciu) Znajomych.

5.4. Uczestnik może opublikować nieograniczoną liczbę Prac konkursowych.

5.5. Uczestnik może dołączyć do Konkursu każdego dnia trwania Konkursu.

5.6. Uczestnik publikując Pracę Konkursową oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie i majątkowe do Pracy Konkursowej oraz, że są one wolne od jakichkolwiek prawnych zobowiązań i nie są obciążone prawami osób trzecich; a także że posiada zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Znajomych, biorących udział w Konkursie razem z Uczestnikiem.

5.7. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych oraz wizerunku Znajomych, w związku z publikacją Pracy Konkursowej ponosi Uczestnik, który dokonał zgłoszenia Pracy Konkursowej w Konkursie.

5.8. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika Pracy Konkursowej, która zawiera:

5.10.1. treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za sprzeczne z dobrymi obyczajami,

5.10.2. marketing towarów lub usług nieoferowanych przez Organizatora Konkursu,

5.10.3. treści wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, religijnym, politycznym, ksenofobicznym, ze względu na płeć lub godzące w dobre imię Organizatora lub osoby trzeciej,

5.10.4. treści, którą mogą mieć negatywny wpływ na renomę lub odbiór marki House lub Organizatora.

5.9. Prace Konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niedopuszczalne, zostaną wykluczone z Konkursu i nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

5.10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, niespełniających wymogów określonych w Regulaminie lub których Prace Konkursowe nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie.

5.11. Spośród wszystkich Uczestników skutecznie zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie w okresie przyjmowania zgłoszeń (punkt 3.1. Regulaminu), wyłoniony zostanie 1 (jeden) Zwycięzca.

5.12. Komisja konkursowa wyłoni Zwycięzcę zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

5.13. Do kompetencji Komisji Konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i skarg dotyczących przebiegu Konkursu.

5.14. W Konkursie przewidziano 1 (jedną) Nagrodę Główną w postaci słuchawek bezprzewodowych APPLE AirPods II,  które przyznane zostaną zarówno Uczestnikowi, jak i każdemu Znajomemu, który wziął udział w zgłoszonym przez Zwycięzcę wideo.

5.15. Oceniając Prace Konkursowe Komisja Konkursowa będzie się kierowała kryteriami kreatywności.

5.16. Komisja Konkursowa zachowuje pełną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu i wyboru Zwycięzcy. Rozstrzygnięcie Konkursu z natury rzeczy oparte będzie na subiektywnych ocenach członków Komisji Konkursowej, a wybór Zwycięzcy nie stanowi podstawy dla innych Uczestników do formułowania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora.

5.17. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w poście na Profilu. Zwycięzca jest zobowiązany skontaktować się z Organizatorem, poprzez wiadomość prywatną za pośrednictwem Serwisu TikTok, w terminie do 5 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, celem przekazania danych osobowych niezbędnych do ogłoszenia listy Zwycięzców (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) i przekazania nagród (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego).

5.18. W przypadku braku kontaktu we wskazanym powyżej terminie, Zwycięzca traci prawo do nagrody. W takich wypadkach nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, a Organizator może zdecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.

5.19. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody w ustalonym przez Organizatora terminie, o którym Zwycięzca zostanie poinformowany drogą elektroniczną, w wiadomości prywatnej za pośrednictwem Serwisu TikTok, prawo Zwycięzcy do nagrody wygasa. W takich wypadkach nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, a Organizator może zdecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.

5.20. Zwycięzca w zamian za otrzymanie nagrody w Konkursie oświadcza, iż udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do Pracy Konkursowej rozumianej jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Ustawa o prawie autorskim”), wykonanej w ramach Konkursu, w zakresie nieograniczonego czasowo wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim, w tym w szczególności na wprowadzanie do sieci Internet oraz umieszczenie i rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Organizatora z dniem ogłoszenia wyników Konkursu.

5.21. Praca konkursowa Zwycięzcy może zostać umieszczona w Internecie lub wykorzystana w publikacjach offline Organizatora bez podawania nazwiska autora, na co Zwycięzca wyraża zgodę. Zwycięzca zapewnia, że umieszczenie jego pracy w Internecie i publikacjach offline Organizatora  nie naruszy dóbr osobistych oraz praw autorskich osób trzecich oraz wizerunku Znajomych, którzy wzięli udział w wideo opublikowanym przez Zwycięzcę. Wszelkie ewentualne roszczenia dochodzone będą wobec Zwycięzcy zgłaszającego Pracę Konkursową.

5.22. Zwycięzca nie jest uprawniony do wymiany nagrody na inną, wydania równowartości nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze, ani przeniesienia praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca jest uprawniony do rezygnacji z nagrody. W takiej sytuacji nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5.23. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną  wydane Zwycięzcy i Znajomym, którzy wzięli udział w opublikowanym przez Zwycięzcę wideo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W związku z powyższym Organizator wskazuje, że na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych łączna wartość przekazanych nagród, określonych w punkcie 1.1. Regulaminu, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagród. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Do wartości nagród zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy łącznej wartości nagród. Zwycięzca i Znajomi, którzy wzięli udział w opublikowanym przez Zwycięzcę wideo, zgadzają się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na ich rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. Zwycięzca i Znajomi, którzy wzięli udział w opublikowanym przez Zwycięzcę wideo są zobowiązani przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.

 

6.       DANE OSOBOWE

6.1. Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6.2. Administratorem danych osobowych Zwycięzców jest Organizator.

6.3. Dane osobowe Zwycięzców przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z rozstrzygnięciem Konkursu oraz wydaniem nagród w Konkursie.

6.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Zwycięzcom przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

6.5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia odebranie nagród w Konkursie.

6.6. Podanie danych osobowych Organizatorowi oznacza zgodę na przetwarzanie danych  osobowych dla celów Konkursu.

 

7.       REKLAMACJE

7.1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

7.2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 7.1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.

7.3. Reklamacje wpływające po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7.4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z punktem 7.5. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

7.5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

8.       ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne leżące po stronie Serwisu TikTok prowadzące do czasowych przerw w możliwości korzystania z Serwisu, czy też do niewłaściwego funkcjonowania lub braku funkcjonowania Serwisu TikTok.

 

9.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 29.07.1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie lub rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.

9.3. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Uczestnika z Konkursu i uniemożliwienia mu ponownego wzięcia udziału w Konkursie, w przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu.

9.4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej marki House pod adresem: https://www.housebrand.com/pl/.

9.5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

9.6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

9.7. Regulamin obowiązuje od dnia 12.08.2022 r.

Ваші персональні дані захищається нами

Шановні клієнти,

З метою захисту персональних даних, які ви нам довірили, та з огляду на той факт, що Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року, який набув чинності з 25 травня 2018 року, повідомляємо вас, що, турбуючись про вашу безпеку, ми внесли зміни в наш інтернет-магазин, пов’язані із захистом цих даних.

Ми розробили нові Положення та умови Інтернет-магазину та нову Політику конфіденційності, обидва документи діють з 25 травня 2018 року. Ви зможете ознайомитися з ними на нашому веб-сайті www.housebrand.com, у вкладці: Умови та Політика конфіденційності відповідно. Посилання на ці документи також будуть доступні всюди, де під час відвідування нашого веб-сайту ви стикаєтесь із згодою на обробку персональних даних або правилами Інтернет-магазину.

Відповідно до Положення, про яке йдеться, крім прав на доступ, виправлення та стирання ваших даних, ви матимете додаткові права, що випливають із Регламенту, такі як: право вимагати видалення ваших даних, право відкликати згоду на обробку даних та право на заперечення проти обробки даних. Ми адаптували наш магазин до нових вимог. Ваші дані залишаються в безпеці. Якщо у вас виникли запитання чи сумніви, будь ласка, зв’яжіться з нами.