Všeobecné obchodné podmienky

VYTLAČIŤ

 

1. Rozsah VOP, kontakt, základné pojmy

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom Tovaru v internetovom obchode umiestnenom na web  stránke internetového obchodu support.sk@housebrand.com (ďalej aj „E-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a Kupujúcim (ďalej len „VOP“). Na Kupujúceho sa vzťahujú  VOP platné v čase vytvorenia Objednávky, kedy je Kupujúci vyzvaný, aby  sa oboznámil s VOP a vyjadril s nimi súhlas.

1.2. Predávajúci znamená spoločnosť LPP Slovakia, s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 787 507, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 13176/S

1.3. Prevádzkareň znamená obchodnú prevádzku Predávajúceho v sieti značkových predajní s názvom House umiestnenú na území Slovenskej republiky.

1.4. Kupujúci znamená každú fyzickú osobu plne spôsobilú na právne úkony alebo právnickú osobu, od ktorej Predávajúci obdrží riadne vyplnenú Objednávku v súlade s týmito VOP na Tovar.

1.5. Kupujúci je Spotrebiteľom ak sa jedná o fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy na strane Kupujúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.6. Kúpna zmluva znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný Tovar do miesta určenia a Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar a zaplatiť Predávajúcemu za objednaný Tovar Kúpnu cenu a cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP.

1.7. Môžete nás kontaktovať týmito spôsobmi:

 • Písomne na adrese LPP Slovakia, s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica
 • Telefonicky na číslo: +421 222 202 143 (Cena hovoru podľa cenníka operátora)
 • E-mailom: support.sk@housebrand.com
 • S využitím kontaktného formuláru, umiestneného na web stránke internetového obchodu

1.8. Vymedzenie ďalších pojmov

Pojmy uvedené s veľkým písmenom, budú mať v týchto VOP nižšie uvedený význam:

Reklamačný poriadok znamená Reklamačný poriadok pre nákup Tovaru v internetovom obchode vydaný Predávajúcim za účelom informovania Kupujúceho a Kupujúceho v postavení Spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia a vybavenia reklamácie Tovaru zakúpeného v E-shope. Reklamačný poriadok je umiestnený v E-shope v sekcii „Reklamačný poriadok“.

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Zákon o ochrane osobných údajov znamená Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“); GDPR znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie“)

Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

2. Podmienky pre objednanie Tovaru cez E-shop

2.1. Kupujúcim t.j. osobou, ktorá môže objednať tovar cez internetový obchod môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov a právnická osoba.

2.2. Fyzické osoby, ktoré ešte nedosiahli vek 18 rokov, potrebujú súhlas svojho zákonného zástupcu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy cez internetový obchod.

2.3. Ak sa zaregistrujete v našom internetovom obchode, poskytujete nám Vaše osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na vybavenie Vašej objednávky. Zároveň od Vás budeme žiadať potvrdenie, že ste sa oboznámili s rozsahom a spôsobom spracovania osobných údajov, ktorý je vysvetlený tu: Zásady ochrany osobných údajov.

2.4. Aby sme sa uistili, že sme Vaše údaje správne zaznamenali, po registrácii na našom internetovom obchode Vám pošleme e-mail, so žiadosťou o kontrolu a potvrdenie Vašich údajov.

2.5. Tovar predávame iba v množstvách pre osobné použitie.

2.6. E-shop Predávajúceho tvorí iba predajný katalóg. Zobrazením produktov v E-shope Predávajúci len pozýva návštevníka internetového obchodu, aby uskutočnil výber z uvedených produktov a uzatvoril Kúpnu zmluvu (ďalej len "Objednávka").

2.7. Objednávka znamená Kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár Predávajúcemu spôsobom uvedeným v článku 5. týchto VOP. Objednávka obsahuje informácie o objednávanom Tovare a o Kupujúcom. Objednávka sa pre účely uzavretia Kúpnej zmluvy považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy a tam, kde sa v týchto VOP hovorí o Objednávke, hovorí sa o návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy.

2.8. Zmluvný jazyk je slovenský.

3. Spracovanie Vašich osobných údajov

Spôsob a rozsah spracovania Vašich osobných údajov, poskytnutých pri registrácii a nákupe v internetovom obchode je uvedený v dokumente Zásady ochrany osobných údajov.

Vyplnením Registračného formuláru na stránke e-shopu a zakliknutím ikony „vytvoriť účet“ t.j. registráciou Vášho zákazníckeho účtu ako zákazník potvrdzujete, že ste sa oboznámil so spôsobom a rozsahom spracovania Vašich osobných údajov. Zároveň je potrebné zakliknutím tlačidla udeliť súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov uvedených v zákazníckom účte, inak nie je možné vykonať registráciu t.j. vytvoriť Zákaznícky účet a používať E-shop..

Zároveň budete požiadaný na udelenie súhlasu so spracovaním údajov uvedených v zákazníkom účte.

O poskytnutie súhlasu budete požiadaný aj v prípade ak budete mať záujem, aby sme Vám zasielali na Váš e-mail alebo telefónne číslo reklamy, napr. špeciálne ponuky, informácie o výpredaji atď.

Tento súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať na stránke E-shopu ale aj pri každom doručenom newsletteri kliknutím na príslušné tlačidlo.

4. Objednávky

4.1. Objednávky Tovaru je možné uskutočniť na www.housebrand.com/sk/sk/:

4.2. Tovar znamená každú hnuteľnú vec umiestnenú na E-shope, ktorú Predávajúci ponúka na predaj prostredníctvom E-shopu (ďalej aj „výrobok“).

4.3. Tovary v e-shope sú označené tak, že dostanete informácie, ako sú veľkosť, farba, cena a materiály, z ktorých boli vyrobené.

4.4. Počas objednávky si môžete vyberať požadovaný tovar podľa veľkosti, farby, množstva a ďalších charakteristík podľa potreby.

5. Ako nakupovať Tovar cez E-shop

5.1. Vybraný Tovar umiestnite z ponuky výrobkov kliknutím na tlačidlo Pridať do košíka do online nákupného košíka. Tento krok nie je záväzný.

5.2. Všetky položky, ktoré sú umiestnené v nákupnom košíku, si môžete prezrieť kliknutím na ikonu "Nákupný košík", ktorá je viditeľná v hornej časti webovej stránky internetového obchodu. Odtiaľ môžete tiež odstrániť položky alebo zmeniť počet položiek.

5.3. Ak si chcete zakúpiť položky z nákupného košíka, kliknite na "Objednať".

5.4. Pre vytvorenie Objednávky sa musíte zaregistrovať. Po registrácii máte k dispozícii ďalšie možnosti, napr. zhrnutie objednávky, uložené doručovacie adresy a históriu objednávok.

5.5. Vyberte svoju preferovanú metódu doručenia a adresu dodania (na Vašu adresu alebo do vybraného obchodu) a uveďte svoje platobné údaje.

5.6. Potom si môžete vybrať spôsob platby. Máte k dispozícii nasledujúce spôsoby platby: platobné služby PayPal, platba kreditnou kartou (Visa/MasterCard), dobierka.

5.7. Po výbere spôsobu platby určujete spôsob doručenia a dodaciu adresu. Po výbere možnosti môžete pokračovať pri vytvorení Objednávky alebo zobraziť si súhrn Objednávky.

5.8. Kliknutím na tlačidlo "Objednávam s povinnosťou platby" odošlete záväznú Objednávku. Predtým, ako tak urobíte, je potrebné zaškrtnutie políčka súhlasu s VOP, inak Objednávku neviete dokončiť.

5.9. Objednávka je pre Vás záväzná za predpokladu, že objednávku nezrušíte do 15 minút od jej vytvorenia kliknutím na tlačidlo "Zrušiť objednávku" priamo v zákazníckom účte, v sekcii Moje objednávky.

5.10. Ak chcete upraviť Objednávku, musíte zrušiť pôvodnú objednávku a vytvoriť si ju nanovo s prípadnými zmenami.

5.11. Ako spotrebiteľ máte právo na odstúpenie od zmluvy (www.housebrand.com/sk/sk/withdrawal/), čo nie je ovplyvnené vyššie uvedeným postupom.

5.12 Vaša objednávka nie je záväzná počas procesu objednávania, záväznou sa stáva až potvrdením tlačidla „Objednávam s povinnosťou platby“. Môžete sa zdržať potvrdenia záväznej objednávky kedykoľvek počas procesu objednávky až do platby. Počas vytvárania objednávky sa kedykoľvek môžete vrátiť o krok späť alebo sa zdržať ďalších krokov a opustiť stránku objednávky. Ak to chcete urobiť, môžete kliknúť na tlačidlo, ktoré Vám umožní vrátiť sa na predchádzajúcu podstránku alebo na ľubovoľnú náhodnú podstránku alebo na produkt na webe www.housebrand.com/sk/sk/. Objednávka, ktorá nebola potvrdená tlačidlom Objednávam s povinnosťou platby, Vám nebude zaslaná.

5.13. Po obdržaní Objednávky Vám pošleme potvrdenie objednávky e-mailom, v ktorom bude sumarizácia Vašej Objednávky. Toto ešte nepredstavuje uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Predaj je ukončený až po doručení potvrdenia o odoslaní zásielky – notifikačný e-mail.

5.14. Predávajúci Vás môže kontaktovať telefonicky (ak ste poskytli telefónne číslo) alebo e-mailom, aby sa vyriešili akékoľvek nezrovnalosti týkajúce sa Objednávky a doručenia. Telefónne čísla a e-maily sa používajú iba na účely spracovania objednávok a zásielok Tovaru a nesmú sa používať na propagačné účely, pokiaľ k tomu Kupujúci neposkytne výslovný súhlas.

5.15. Kúpna zmluva sa uzatvára prostredníctvom E-shopu, teda s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie. Náklady na prostriedky diaľkovej komunikácie (internetové a telefonické pripojenie) sa nelíšia od sadzby podľa podmienok poskytovateľa internetového alebo telefonického pripojenia a Predávajúci si v tejto súvislosti neúčtuje žiadne ďalšie poplatky.

5.16. Objednávka, ktorá bola potvrdená Predávajúcim je archivovaná Predávajúcim za účelom jej splnenia ako aj za účelom ďalšej evidencie a je Kupujúcemu prístupná po prihlásení sa do užívateľského účtu.

5.17. Ponuka Tovaru a jej zmena sú účinné momentom ich zverejnenia na Eshope. Na Kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny ponuky Tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

6. Ceny

6.1. Všetky ceny uvedené v internetovom obchode sú uvádzané v eurách vrátane dane z pridanej hodnoty. Okrem toho sú uvádzané náklady na dopravu, ktorých výška závisí od toho, ktoré možnosti doručenia a platby sú vybrané. Tieto náklady sa účtujú osobitne. Pred odoslaním objednávky sa opakovane zobrazí cena tovaru, vrátane dane z pridanej hodnoty a príslušné náklady na prepravu, ak sú účtované.

6.2. Kúpna cena je uvedená v E-shope pri Tovare v čase uskutočnenia Objednávky, v Objednávke a v potvrdení Objednávky. Takáto Kúpna cena nebude po potvrdení Objednávky Predávajúcim zmenená, a to ani v prípade, že zo strany Predávajúceho dôjde následne k úprave Kúpnej ceny, resp. ani v prípade ak bude prebiehať reklamná alebo zľavová akcia.

6.3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť Kúpnu cenu Tovaru a uskutočňovať reklamné a zľavové akcie na Tovar, a to v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na Kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny Kúpnej ceny sa táto zmena nevzťahuje.

7. Dostupnosť tovaru

7.1. Tovar ponúkaný v internetovom obchode je všeobecne dostupný. Vo výnimočných prípadoch, napr. ak je určitý výrobok objednávaný rôznymi zákazníkmi, nemožno vylúčiť, že tovar už nie je k dispozícii. V tomto prípade budete ihneď informovaní, že tovar nie je k dispozícii. V takomto prípade sa zmluva automaticky ruší alebo celkom alebo v časti týkajúcej sa nedostupného tovaru. Zásielka bude zrealizovaná len ak je tovar dostupný.

7.2. Nedostupné veľkosti sú označené odlišne ako dostupné veľkosti na stránke produktu. Produkty v nedostupnej veľkosti nemožno vložiť do nákupného košíka .

7.3. Môžete sa prihlásiť, aby ste dostali e-mail s upozornením, keď bude produkt opäť dostupný. Môžete odvolať svoj súhlas s uchovávaním Vašich osobných údajov a e-mailovej adresy, ako aj s využívaním Vašich údajov na odosielanie e-mailov. Odvolanie môžete zrealizovať priamo s využitím linku v samotnej oznamovacej správe alebo zaslaním e-mailu na nasledujúcu e-mailovú adresu: support.sk@housebrand.com.

8. Dodacie podmienky

8.1. Tovar je Predávajúcim dodávaný výhradne na území Slovenskej republiky.

8.2. Pri uskutočňovaní Objednávky si Kupujúci môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov dodania objednaného Tovaru:

 • dodanie kuriérom na adresu uvedenú v Objednávke.
 • osobný odber v niektorej z Prevádzkarní Predávajúceho v rámci Slovenskej republiky, ktorú Kupujúci určí pri uskutočňovaní Objednávky (Osobný odber v predajni).

8.3. Ak je vybratá možnosť doručenia "Osobný odber v predajni," môžete si vyzdvihnúť svoju zásielku počas otváracích hodín vo Vami zvolenej predajni House pri objednávke. Pre túto možnosť doručenia musíte uviesť svoje číslo mobilného telefónu, pretože budete informovaní prostredníctvom textovej správy o doručení zásielky a číslo mobilného telefónu a meno objednávateľa sa použije na identifikáciu v predajni. Zásielka bude k dispozícii na vyzdvihnutie po dobu 14 dní od jej doručenia. Po uplynutí tejto doby bude odoslaná späť do internetového obchodu. V prípade, ak vyberiete možnosť doručenia "Osobný odber v predajni " nebudú Vám účtované žiadne náklady na dopravu.

8.4. Dodacia lehota je zvyčajne 2-4 pracovné dni. Dodávame objednávky od pondelka do piatku; to znamená, že víkendy nie sú zahrnuté pri výpočte dodacej doby. Dodacia lehota začína v deň doručenia potvrdenia o odoslaní zásielky. Budeme Vás kontaktovať v prípade, že položka už nie je k dispozícii alebo ju nemožno odoslať z iných dôvodov. Dodacia lehota môže byť predĺžená v čase výpredajov alebo špeciálnych kampaní.

8.5. Náklady na dopravu:

 • Osobný odber v Prevádzkarni 0,00 EUR;
 • Doručenie na odberné miesto 2,99 EUR (Online platba);
 • Doručenie kuriérom 3,99 EUR (Online platba);
 • Doručenie kuriérom 4,99 EUR (Platba na dobierku);

V súčasnosti sa na objednávky nad 37 EUR vzťahuje akcia v podobe bezplatnej dopravy kuriérom.

9. Spôsob platby

9.1. Platba Kúpnej ceny sa uskutočňuje v mene EUR.

9.2. Kupujúci si môže vybrať v procese uskutočňovania Objednávky z nasledujúcich spôsobov zaplatenia Kúpnej ceny:

 • pri prevzatí objednaného Tovaru od kuriéra;
 • bezhotovostne prostredníctvom služby PayU alebo PayPal (podmienkou pre využitie tohto spôsobu je, aby Kupujúci disponoval platobnou kartou, ktorá umožňuje prevod peňažných prostriedkov v rámci týchto systémov).

9.3. Pri bezhotovostnom spôsobe zaplatenia Kúpnej ceny prostredníctvom služby PayU alebo PayPal bude Kupujúci po uskutočnení Objednávky automaticky presmerovaný na webové stránky poskytovateľov týchto služieb, kde uskutoční platbu Kúpnej ceny. Ak si vyberiete platbu online (PayPal, PayU), zásielka bude odoslaná až po úhrade celej fakturovanej sumy v prospech nášho účtu. Až týmto momentom začne plynúť dodacia lehota.

9.4. Platbu Kúpnej ceny nie je možné uskutočniť bežným bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho.

9.5. Uskutočnením Objednávky Kupujúci súhlasí s tým, že faktúra za objednaný a zakúpený Tovar t.j. daňový doklad o nákupe mu bude zo strany Predávajúceho poskytnutá výhradne v elektronickej podobe (elektronická faktúra). Táto bude dostupná spolu s potvrdenou objednávkou na zákazníckom účte. Kupujúci bude mať možnosť si kedykoľvek stiahnuť faktúru po prihlásení sa k svojmu zákazníckemu účtu cez „Môj účet“ kde si vyberie v sekcii „Moje objednávky“ konkrétnu objednávku a po jej označení a zakliknutí mu budú zobrazené detaily objednávky, pričom v dolnej ľavej časti sa nachádza ikona PREVZIAŤ FAKTÚRU. Kliknutím na uvedenú ikonu bude zobrazená faktúra v .pdf formáte na prevzatie resp. tlač.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za údaje nesprávne uvedené Kupujúcim.

9.6. UPOZORNENIE! E-shop nikdy neposiela Zákazníkovi informáciu , že sa zmenilo číslo účtu na platbu objednávky a je potrebné uhradiť objednávku klasickým prevodom na účet. Ak Zákazník obdrží takýto e-mail – nemal by realizovať takúto platbu, ani odpovedať na takýto e-mail, ale preposlať ho v nezmenenej podobe so všetkými prípadnými prílohami na adresu: support.sk@housebrand.com.

10. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že sa objednaný Tovar už nevyrába alebo nedodáva a v prípade zjavnej chyby v Kúpnej cene uvedenej pre Tovar na E-shope (t.j. Kúpna cena zjavne iná ako obvyklá cena obdobného tovaru).

10.2. V prípade ak si Kupujúci zvolil spôsob platby Kúpnej ceny za objednaný Tovar na dobierku, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak si Kupujúci neprevezme objednaný Tovar riadne a včas alebo ak sa objednaný Tovar vráti späť Predávajúcemu po neúspešnom pokuse o jeho dodanie Kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov na prepravu, ktoré mu vznikli v súvislosti s neúspešným dodaním objednaného Tovaru, vrátane nákladov na balné objednaného Tovaru.

10.3. V prípade ak si Kupujúci zvolil spôsob úhrady Kúpnej ceny bezhotovostne prostredníctvom systému PayU alebo PayPal, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak neobdrží od Kupujúceho úhradu Kúpnej ceny za objednaný Tovar do jedného dňa odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy.

10.4. Za platné odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy sa považuje odoslanie písomného oznámenia o odstúpení Kupujúcemu formou e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v zákazníckom účte Kupujúceho.

10.5. Kupujúci je oprávnený bezplatne a bez udania dôvodu zrušiť Objednávku do 15 minút od okamžiku uzavretia Kúpnej zmluvy, a to po prihlásení sa k užívateľskému účtu v sekcii „klient“, záložka „Moje objednávky“, kliknutím na ikonu „zrušiť objednávku“.

11. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom

11.1. Ako Spotrebiteľ môžete odvolať svoje rozhodnutie o úmysle uzavrieť Kúpnu zmluvu a to v súlade s pravidlami na odstúpenie od zmluvy, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke www.housebrand.com/sk/sk/withdrawal/. Poučenie o možnosti odstúpenia a formulár odstúpenia od zmluvy nájdete na web stránke internetového obchodu v záložke Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

11.2. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru Spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu. Náš internetový obchod predlžuje uvedenú zákonnú lehotu až na 30 dní. V prípade, že využijete právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, je potrebné, aby ste nás o svojom rozhodnutí informovali a to jedným z nasledovných spôsobov:

 1. s využitím formuláru na vrátenie tovaru, ktorý nájdete vo svojom zákazníckom účte priamo na web stránke internetového obchodu v sekcii Moje objednávky/vrátenie tovaru,
 2. písomne na adrese 

  LPP SK

  PNK park - hala DC32, 

  Sereď – Nový Majer,

  926 01 Sereď

 3. e-mailom support.sk@housebrand.com.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

(tento formulár môžete vyplniť a odoslať v prípade, že máte ako kupujúci záujem odstúpiť od zmluvy)

Príjemca: 

LPP SK

PNK park - hala DC32, 

Sereď – Nový Majer,

926 01 Sereď

Tel.: .........................................................

e-mail: .......................................................

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Dátum dodania tovaru:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

...................................................................................................

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Číslo objednávky*: ..................................................................................................

Číslo faktúry*: ..........................................

Súhlasím s vrátením peňažných prostriedkov na bankový účet číslo:**

..............................................................................................

Dátum ......................

(*) Uvedenie týchto údajov nie je povinné, môže však urýchliť administratívu pri vrátení tovaru.

(**) V prípade, že kupujúci neuvedie číslo účtu pre vrátenie peňažných prostriedkov, tieto mu budú vrátené poštovou poukážkou na adresu uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho alebo v tomto odstúpení od zmluvy

 

11.3. Predávajúci ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia od Kúpnej zmluvy poskytne Spotrebiteľovi potvrdenie v textovej podobe zaslaním na e-mailovú adresu uvedenú v odstúpení od Kúpnej zmluvy alebo v zákazníckom účte Spotrebiteľa.

11.4. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Spotrebiteľ zašle Predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota uvedená v bode 1 tohto článku.

11.5. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

11.6. Pri odstúpení Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy je Spotrebiteľ povinný zaslať alebo odovzdať zakúpený Tovar späť Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Spotrebiteľ zašle alebo odovzdá zakúpený Tovar Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete. Spotrebiteľ je povinný zaslať Predávajúcemu tovar nasledovne:

 1. na vlastné náklady prostredníctvom bežného poštového balíka na adresu 

  LPP SK

  PNK park - hala DC32, 

  Sereď – Nový Majer,

  926 01 Sereď

 2. alebo prostredníctvom bezplatného kuriéra, kedy v prípade využitia on-line formuláru podľa bodu 11.2 a), ktorý nájdete vo svojom zákazníckom účte si zároveň objednávate aj kuriéra, ktorý tovar vyzdvihne. Všetko, čo musíte urobiť pre vyzdvihnutie, je zabezpečiť, aby bol tovar pripravený na prepravu. Ak používate službu vyzdvihnutia bez použitia formulára online, budete musieť znášať náklady na vrátenie sami,
 3. alebo odovzdať zakúpený Tovar v ktorejkoľvek Prevádzkarni Predávajúceho.

Predávajúci nepreberá zakúpený Tovar, ktorý mu bol zaslaný Spotrebiteľom prostredníctvom dobierky. Vrátený tovar musí byť nepoužitý a nepoškodený s vnútornými identifikačnými štítkami a pripevnenými etiketami. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty zakúpeného Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti zakúpeného Tovaru. Náklady na vrátenie zakúpeného Tovaru Predávajúcemu znáša Spotrebiteľ.

11.7. V prípade, ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci mu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy vráti všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov s výnimkou nákladov, ktoré vznikli Kupujúcemu na vrátenie Tovaru Predávajúcemu v súvislosti s odstúpením od Kúpnej zmluvy, s prihliadnutím na bod

11.8. Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Spotrebiteľ súhlasí s tým, že Predávajúci je oprávnený vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby podľa tohto bodu a to bezhotovostným prevodom na účet Spotrebiteľa, ktorý Kupujúci uvedie Predávajúcemu v nadväznosti na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. V prípade online platby za to tovar (prostredníctvom systémov PayPal alebo PayU) Vám budú finančné prostriedky pri odstúpení od zmluvy vrátené na účet, z ktorého bola realizovaná platba za tovar. Iný spôsob vrátenia kúpnej ceny je možný len výnimočne a to na základe osobitnej dohody Kupujúceho s Predávajúcim.

11.9. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa bodu 11.7 tohto článku pred tým, ako mu je zakúpený Tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie zakúpeného Tovaru späť Predávajúcemu. V prípade, ak bude Predávajúcemu pri odstúpení Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku vrátený zakúpený Tovar v poškodenom stave v rozpore s bodom 11.6 tohto článku VOP, Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Predávajúci si v tomto prípade vyhradzuje právo vrátiť Spotrebiteľovi Kúpnu cenu za zakúpený Tovar zníženú o náhradu škody spôsobenú na objednanom Tovare. Pohľadávka Predávajúceho na náhradu škody voči Spotrebiteľovi zanikne započítaním oproti pohľadávke Spotrebiteľa voči Predávajúcemu na vrátenie Kúpnej ceny za zakúpený Tovar.

12. Zodpovednosť za vady a záruka

12.1. Predávajúci je distribútorom Tovaru, ktorý spĺňa požiadavky § 4 a § 6 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, vyhlášky č. 18/1999 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami, slovenských technických noriem STN EN 23758 a STN 79 7102 a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

12.2. Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar v čase prevzatia Kupujúcim má minimálne bežnú kvalitu, že ho možno použiť podľa povahy a účelu Kúpnej zmluvy a že nemá právne vady.

12.3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má objednaný Tovar v čase jeho prevzatia Kupujúcim, ale aj za vady, ktoré sa vyskytnú na objednanom Tovare po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Pri Tovare, ktorý sa predáva za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru, ktorý bol poskytnutý v rámci marketingových alebo iných akcií Predávajúceho na podporu predaja bezplatne. Zodpovednosť Predávajúceho za vady takéhoto tovaru je zo zákona vylúčená.

12.4. Za vadu objednaného Tovaru nie je možné považovať jeho zmenu, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby Tovaru v dôsledku jeho bežného opotrebenia, nesprávneho používania, mechanického poškodenia, nesprávneho skladovania, ošetrovania alebo nedovoleného zásahu.

12.5. Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí objednaného Tovaru tento pozorne prehliadnuť. Prehliadku tovaru musí Kupujúci uskutočniť tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

12.6. V prípade výskytu vady na objednanom Tovare má Kupujúci právo vadu reklamovať. Za účelom správneho posúdenia uplatnenej reklamácie je nevyhnutné, aby bol reklamovaný Tovar odovzdaný resp. doručený Predávajúcemu. Tovar musí byť Predávajúcemu odovzdaný resp. doručený čistý, suchý (t.j. textília, koža, syntetický materiál resp. iný materiál, z ktorého je vyhotovený Tovar nesmie obsahovať vodu), kompletný a v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami. Inak je Predávajúci oprávnený odmietnuť prebratie predmetu reklamácie.

12.7. Záručná doba na uplatnenie reklamácie na Tovar je 24 mesiacov. Ak je na Tovare, jeho obale alebo na návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

12.8. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia objednaného Tovaru Kupujúcim.

12.9. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

12.10. Právo na uplatnenie reklamácie Kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľom je podrobne uvedené v Reklamačnom poriadku na stránke internetového obchodu v sekcii Reklamačný poriadok alebo na www.housebrand.com/sk/sk/claims/.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Tieto VOP ako aj všetky ich zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.housebrand.com/sk/sk/

13.2. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny týchto VOP najmä ak je to potrebné na zosúladenie so zmenami legislatívy alebo dôvodu technických zmien. Pre účely Kúpnej zmluvy sa použije znenie tých VOP, ktoré boli účinné v čase uskutočnenia Objednávky, ak nie je dohodnuté inak.

13.3. V prípade, ak bude niektoré ustanovenie týchto VOP z akéhokoľvek dôvodu považované za neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné alebo sa takým stane, nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení týchto VOP. V takom prípade sa bude postupovať podľa iného ustanovenia týchto VOP, ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky ako aj inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ich ustanovenia, aby bol zachovaný účel ustanovenia VOP, ktoré je považované za neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, alebo sa takým stalo.

13.4. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia týmito VOP a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

13.5. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica 1, tel. č. 048/412 49 69; 048/415 18 71; fax č. 048/41 24 693.

13.6. Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V takomto prípade Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia www.soi.sk/sk/Novinky-SOI.soi alebo iná oprávnená právnická osoba. Kompletný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/). Kupujúcim – spotrebiteľom odporúčame využiť na riešenie vzniknutej situácie v prvom rade kontaktný formulár na stránke Predávajúceho www.housebrand.com/sk/sk/contacts/ resp. e-mail support.sk@housebrand.com pred iniciovaním alternatívneho riešenia sporu.

13.7. Obsah tejto webovej stránky vrátane fotografií, videí a textov je chránený autorským zákonom a inými právami. Používanie obrázkov, filmov a textov je povolené len pre súkromné použitie a akékoľvek ďalšie použitie bez výslovného písomného súhlasu predávajúceho nie je povolené.

13.8. Predávajúci je vlastníkom Tovaru až do až do zaplatenia celej Kúpnej ceny.

Platnosť: Máj 2018.

Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov!

Neustále hľadáme nové riešenia, aby sme lepšie reagovali na vaše očakávania pri používaní našej Služby. Rešpektujeme Vaše súkromie a záleží nám na ochrane Vašich údajov, preto Vás v súvislosti s aktualizáciou prevádzky Služby žiadame, aby ste si prečítali novú verziu Zásad ochrany osobných údajov, kde uvádzame zásady nakladania s osobnými údajmi, rozsah ich spracúvanie a práva a povinnosti, ktoré v tejto súvislosti máte.