Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η ύψιστη προτεραιότητά μας είναι η προστασία των πληροφοριών και ο σεβασμός του απορρήτου σας, καθώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Στόχος μας είναι να εξασφαλίζουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και την ευκολία που σας παρέχει η χρήση των ιστότοπών μας. Η παρούσα Πολιτική καθορίζει τους κανόνες και το πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.

 Όροι και ορισμοί:

  • Ιστότοπος — το ηλεκτρονικό κατάστημα στη διεύθυνση https://www.housebrand.com/gr/el/.
  • Χρήστης — ένα φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
  • LPP — η εταιρεία LPP S.A. με έδρα στο Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, εγγεγραμμένη στο Εθνικό Δικαστικό Μητρώο (KRS) που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο Gdańsk-Północ στο Gdańsk, 7ο Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου, με αριθ. KRS 778 (εφεξής, «LPP»), με μετοχικό κεφάλαιο 3.708.482 PLN (πλήρως εισφερθέν), αριθ. REGON 190852164, αριθ. NIP 583-10-14-898.
  • ΓΚΠΔ — Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι:

Η εταιρεία LPP S.A. με έδρα στο Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, εγγεγραμμένη στο Εθνικό Δικαστικό Μητρώο (KRS) που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο Gdańsk-Północ στο Gdańsk, 7ο Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου, με αριθ. KRS 778, με μετοχικό κεφάλαιο 3.708.482 PLN (πλήρως εισφερθέν), αριθ. REGON 190852164, αριθ. NIP 583-10-14-898.

Η LPP έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, με τον οποίον μπορείτε να επικοινωνείτε για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την άσκηση των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων:

- ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: LPP S.A., ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Polonia
- με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: dataprivacy@lpp.com.

 

Σκοποί και νομικοί λόγοι για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1. Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στον βαθμό που είναι απαραίτητο για τη σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης και την προσφορά άλλων υπηρεσιών μας, όπως:

α) τη δυνατότητα χρήσης των ιστότοπών μας και των εφαρμογών μας για κινητά τηλέφωνα για την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων μας,

β) τη δυνατότητα παροχής τοπικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσφέρονται στα καταστήματα της LPP και κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων και εκθέσεων στις οποίες συμμετέχει η LPP,

γ) την εκτέλεση τακτικών και κυκλικών προγραμμάτων προώθησης,

δ) την επεξεργασία των συναφθεισών συναλλαγών, όπως ο διακανονισμός πληρωμών και η αποστολή αγαθών,

ε) τη διασφάλιση της υποστήριξης των πελατών και της άσκησης των δικαιωμάτων τους, όπως τα δικαιώματα εγγύησης ή επιστροφής, τόσο πριν όσο και μετά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, μεταξύ άλλων μέσω άμεσης επικοινωνίας (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο),

στ) την κοινοποίηση των πληροφοριών της LPP, ανακοινώσεων, ενημερωτικών δελτίων και άλλων άμεσων επικοινωνιών της LPP,

ζ) τη διασφάλιση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της σταθερότητας των υπηρεσιών μας σε όλα τα επίπεδα,

η) την αξιολόγηση και μέτρηση των δεδομένων που σχετίζονται με τη διαδικασία αγορών, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών και των ακυρώσεων από τον χρήστη,

θ) την προσφορά, παράδοση και διεκδίκηση δωροκαρτών και εκπτώσεων,

ι) την παρουσίαση από την LPP των δικών της προϊόντων βάσει των προτιμήσεών σας στον τομέα της μόδας.

Σε περίπτωση σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης και παροχής των υπηρεσιών που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται βάσει της συναφθείσας σύμβασης πώλησης (ήτοι, Άρθρο, 6 παράγραφος 1, εδάφιο β του ΓΚΠΔ). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, το έννομο συμφέρον της LPP που απορρέει από την επιχειρηματική της δραστηριότητα αποτελεί τον νομικό λόγο (Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο στ του ΓΚΠΔ).

2. Παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών

Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

α) να αναλύεται η συχνότητα προβολής των προϊόντων στον ιστότοπο και να σας παρουσιάζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της LPP που ταιριάζουν με το ιστορικό των αγορών σας και τις προτιμήσεις σας,

β) να εξατομικεύσει τις προσφορές των εμπορικών σημάτων της LPP με βάση τα δεδομένα που μοιράζεστε,

γ) να προσαρμόζει τις προβολές της σελίδας και να δημιουργεί συστάσεις με βάση τις προτιμήσεις σας στον τομέα της μόδας.

Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε δεδομένα συσκευής και δεδομένα πρόσβασης, καθώς και ανάλογα δεδομένα που λαμβάνουμε από τους συνεργάτες μας. Η εξατομικευμένη παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο άνετα και εύκολα και εγγυάται τη διαθεσιμότητα όλων των προϊόντων που προσφέρουμε. Με την εξατομίκευση, μπορούμε να παρουσιάσουμε προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την αντιστοίχιση των προϊόντων μας στις προτιμήσεις σας είναι το έννομο συμφέρον της LPP με τη μορφή άμεσης εμπορικής προώθησης (Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο στ του ΓΚΠΔ). 

3. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς, ανάλυση δεδομένων

Στο πλαίσιο της ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας αγοράς, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για τις δικές μας διαφημιστικές ανάγκες, προκειμένου να πράξουμε τα εξής:

α) να δημιουργούμε ομάδες-στόχους χρηστών (και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook) με κοινά ενδιαφέροντα, προσδοκίες, παρόμοια συμπεριφορά στον ιστότοπο ή αγοραστικές συνήθειες (τμηματοποίηση),

β) να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που σχετίζονται με δημογραφικά δεδομένα και δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις αναφορικά με τη μόδα, τις αγοραστικές συνήθειες και τη συμπεριφορά στον ιστότοπο, καθώς και να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να διεξάγουμε δραστηριότητες προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών των εμπορικών σημάτων της LPP,

γ) να εντοπίζουμε και να προβλέπουμε τις τάσεις της μόδας,

δ) να δημιουργούμε προβλέψεις για ηλεκτρονικές αγορές,

ε) να προωθούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,

στ) να σχεδιάζουμε και να αναλύουμε την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προώθησης στις ομάδες-στόχους,

ζ) να βελτιώνουμε και να προσαρμόζουμε τις δραστηριότητες προώθησης των δικών μας προϊόντων και υπηρεσιών.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σας παρουσιάσουμε ενδιαφέροντα προϊόντα όλων των εμπορικών σημάτων της LPP σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, χρησιμοποιώντας στατιστικά δεδομένα τα οποία είναι συγκεντρωτικά και ανώνυμα, καθώς και δεδομένα τα οποία μπορούν να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο μέσω πρόσθετων βημάτων.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον της LPP με τη μορφή άμεσης εμπορικής προώθησης (Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο στ του ΓΚΠΔ).

4. Ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογιών

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας με σκοπό την ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας (δημιουργία εφαρμογών για κινητά, ανάπτυξη τεχνολογιών, εξατομίκευση των υπηρεσιών μας) και την αντιστοίχισή τους με τις προτιμήσεις σας. Κατά τον τρόπο αυτόν, χρησιμοποιούμε συγκεντρωτικά, ψευδωνυμοποιημένα ή ανωνυμοποιημένα δεδομένα, τα οποία διευκολύνουν και επιταχύνουν την επίλυση προβλημάτων στις ηλεκτρονικές αγορές και είναι επωφελή για το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκουμε τους ακόλουθους στόχους:

α) δημιουργία τεχνικών λύσεων για την εξάλειψη των προβλημάτων στην εύρεση των κατάλληλων προϊόντων με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας σας κατά την πραγματοποίηση των αγορών σας,

β) βελτίωση των διαύλων επικοινωνίας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων με την εφαρμογή λύσεων αυτόματης επικοινωνίας (π.χ. chatbots),

γ) βελτιστοποίηση των εξατομικευμένων υπηρεσιών και των τεχνολογιών ανάλυσης δεδομένων, προώθηση των εμπορικών σημάτων της LPP και των ηλεκτρονικών αγορών,

δ) ανάπτυξη τεχνολογιών με στόχο την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, των προσωπικών δεδομένων και την πρόληψη της απάτης,

ε) βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών και λογιστικών διαδικασιών που συνίστανται στην επιτάχυνση και απλούστευση της εκτέλεσης των συναπτόμενων συμβάσεων και των προσφερόμενων υπηρεσιών,

στ) συνεχή ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων για τη βελτίωση και τη βελτιστοποίηση της εξατομίκευσης της προσφοράς,

ζ) εφαρμογή και ανάπτυξη λύσεων που επιτρέπουν την αυτοματοποιημένη επίλυση προβλημάτων που θέτουν οι πελάτες,

η) πρόληψη της απάτης,

θ) ανάπτυξη και επαλήθευση λύσεων λογισμικού που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση βασικών επιχειρηματικών και λογιστικών διαδικασιών.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας που περιλαμβάνει την ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογιών, η οποία είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης και την προσαρμογή των προϊόντων και υπηρεσιών στις ανάγκες σας (Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο στ του ΓΚΠΔ).

5. Βελτιστοποίηση των υπηρεσιών

Με σκοπό τη βελτίωση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και την προστασία των συμφερόντων της LPP, τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με τους εξής σκοπούς:

α) βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών που παρέχεται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, ιδίως μέσω της εφαρμογής λύσεων για ταχύτερη επίλυση προβλημάτων (αυτοματοποίηση της εξυπηρέτησης πελατών),

β) πρόληψη της απάτης,

γ) συμμόρφωση με την άσκηση των δικαιωμάτων του πελάτη που απορρέουν από τη σύναψη της σύμβασης (παράπονα, επιστροφές),

δ) δέουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων της LPP που σχετίζονται με τη σύναψη συμβάσεων πώλησης (τεκμηρίωση των συναλλαγών και αποθήκευση των φορολογικών εγγράφων),

ε) απόδειξη της συμμόρφωσης με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν για την επιχειρηματική δραστηριότητα της LPP, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων,

στ) διασφάλιση των αξιώσεων της LPP.

Η νομική βάση για την επεξε