Zásady ochrany osobných údajov pre spoločnosť LLP Slovakia s.r.o. (House)

Veľmi vážne berieme ochranu Vašich osobných údajov a chceme, aby ste sa cítili bezpečne, keď navštívite naše webové stránky. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú typ a spôsob spracovania Vašich údajov a vysvetľujú Vám Vaše práva a našu zodpovednosť za spracovanie údajov.

Používame najmodernejšie technické a organizačné opatrenia na zaručenie vysokej úrovne ochrany Vašich osobných údajov a na ochranu Vašich údajov pred neoprávneným prístupom.

I. ÚVOD

V tejto časti Zásad ochrany osobných údajov nájdete informácie o rozsahu spracovania údajov, o Prevádzkovateľovi, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, kontaktoch a opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti údajov.

 1. Rozsah

Spracovanie údajov spoločnosťou LPP Slovakia, s.r.o. možno v zásade rozdeliť do dvoch kategórií:

 • LPP Slovakia, s.r.o. spracováva osobné údaje užívateľov webstránky internetového obchodu Housewww.housebrand.com/sk/sk/ (ďalej len E-shop) za účelom riadneho plnenia záväzkov z kúpnych zmlúv uzatvorených cez internetový obchod. Ak sú externí poskytovatelia služieb zahrnutí do procesu plnenia zmluvy zo strany predávajúceho, napr. logistické spoločnosti alebo spoločnosti poskytujúce platobné služby, Vaše údaje budú poskytnuté týmto príjemcom v požadovanom rozsahu.
 • Prístupom na webovú stránku / aplikáciu LPP Slovakia, s.r.o. sa medzi Vaším koncovým zariadením a naším serverom vymieňajú rôzne informácie. Tieto informácie môžu zahŕňať aj osobné údaje. Takto zhromaždené informácie budú použité okrem iného na optimalizáciu našej webovej stránky alebo na zobrazenie reklám v prehliadači Vášho koncového zariadenia.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na nasledujúce ponuky:

 • náš internetový obchod, ktorý je dostupný na adrese www.housebrand.com/sk/sk/;
 • tiež v prípade, keď sú tieto zásady ochrany osobných údajov odvoláva iná z niektorých našich ponúk (napríklad webových stránok, subdomén, mobilných aplikácií, online služieb alebo pri prepojení na web stránky tretích strán), bez ohľadu na to, ako na tieto pristupujete alebo využívate.

Všetky tieto ponuky sa tiež označujú ako "služby".

 1. Prevádzkovateľ

Houseje značka tovaru ponúkaného na území Slovenskej republiky výhradne spoločnosťou LPP Slovakia, s.ro. Sme súčasťou skupiny LPP v Poľsku (LPP S.A., Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Poľsko).

Prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov - v spojení so svojimi službami je:

LPP Slovakia s.r.o.

Janka Kráľa 9

974 01 Banská Bystrica

Slovensko

Telefón: +421 222 202 143 Cena hovoru podľa cenníka operátora

E-mail: support.sk@housebrand.com

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 13176/S (ďalej len: „Prevádzkovateľ“ alebo „LPP“).

 1. Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov

Našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať nasledujúcimi spôsobmi:

Písomne: na adrese

LPP Slovakia s.r.o.,

zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov,

Janka Kráľa 9

974 01 Banská Bystrica

Slovensko

Telefón: +421 222 202 143 Cena hovoru podľa cenníka operátora

E-mailová adresa: gdpr.slovakia@lppsa.com

II. POSTUPY PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V tejto časti Zásad ochrany osobných údajov Vás budeme podrobne informovať o spracovaní osobných údajov ako súčasti našich služieb. Pre prehľadnosť Vám tieto informácie poskytujeme v členení podľa jednotlivých funkcionalít našich služieb. S bežným využívaním našich služieb sú spojené rôzne procesy, ktoré nadobúdajú účinnosť postupne alebo súčasne.

 1. Všeobecné informácie o spracovaní osobných údajov

Informácie uvedené nižšie platia pre každé spracovanie osobných údajov v internetovom obchode, ak nie je uvedené inak:

a. Žiadna povinnosť poskytnúť osobné údaje

Neexistuje žiadna zmluvná alebo právna povinnosť poskytovať osobné údaje. Nie ste povinní poskytovať osobné údaje.

b. Dôsledky neposkytnutia údajov

Pri údajoch ktoré sú povinné (údaje, ktoré sú označené ako povinné údaje) je dôsledkom ich neposkytnutia skutočnosť, že danú službu nemožno vykonať. Ďalším dôsledkom neposkytnutia požadovaných údajov môže byť to, že nebudeme môcť poskytovať naše služby rovnakým spôsobom alebo v rovnakej kvalite.

c. Súhlas

V niektorých prípadoch budete mať poskytnúť nám aj Váš súhlas na ďalšie spracovanie osobných údajov (v prípade potreby aj časti údajov). V každom prípade, pri odoslaní príslušného vyhlásenia o poskytnutí súhlasu, budete informovaný o všetkých podmienkach, rozsahu súhlasu a účele použitia Vášho súhlasu.

d. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Kedykoľvek prenášame osobné údaje do tretích krajín, t. j. krajín mimo Európskej Únie, prenos sa uskutoční iba v súlade s podmienkami upravujúcimi primerané záruky, ktoré sú právne upravené. Podmienky upravujúce prípustnosť sú upravené v článkoch 44 až 49 GDPR.

e. Poskytovanie údajov štátnym orgánom

Osobné údaje poskytujeme štátnym orgánom (vrátane orgánov činných v trestnom konaní), ak je to nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti, ktorou sme viazaní (právny základ: článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR) alebo je to nevyhnuté pre uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov (právny základ článok 6 ods. 1 písm. f GDPR).

f. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie ako je to potrebné na príslušný účel spracovania. Ak tieto údaje už nie sú potrebné na plnenie zmluvných alebo právnych záväzkov, budú sa pravidelne vymazávať, po uplynutí doby archivácie. Naše systémy zachovajú informácie za účelom archivácie Vašich transakcií v rozsahu údajov, ktorých uchovanie je potrebné pre uplatnenie nárokov ako napr. právo na reklamáciu počas záručnej doby, alebo ak to vyplýva z legislatívnych požiadaviek, ktorými sme viazaní (obchodné alebo daňové účely alebo zachovanie dôkazov pre právne spory). Je tiež možné, aby sme Vaše osobné údaje uchovávali dlhšie, ak ste s tým výslovne súhlasili.

Vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli pri vytvorení Zákazníckeho účtu na Webstránke internetového obchodu budú vymazané na Vašu žiadosť, alebo ak odvoláte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ak budete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov alebo požiadate o ich vymazanie.

g. Kategórie údajov

 • Prihlasovacie údaje (ak už máte vytvorený Zákaznícky účet): e-mailová adresa a heslo.
 • Údaje Zákazníckeho účtu: pohlavie, meno a priezvisko, dátum narodenia (ak je to potrebné).
 • Údaje o adrese: ulica, číslo domu, ďalšie informácie o adrese (ak je to potrebné), PSČ, mesto, krajina.
 • Kontaktné údaje: telefónne číslo(a), e- mailová adresa(y).
 • Údaje o objednávke: objednané produkty, ceny, informácie o platbe a spôsobe doručenia.
 • Údaje o platbe: údaje o účte, údaje o kreditných kartách (ak existujú) alebo údaje o iných platobných službách ako je napr. PayPal.
 • Údaje o prístupe: dátum a čas návštevy našich služieb, internetová stránka, z ktorej prístupový systém prichádza na naše webové stránky, webové stránky prístupné počas používania, údaje pre identifikáciu; naviac nasledujúce informácie zo systému počítača prostredníctvom ktorého sa prihlasujete a to použitá IP adresa, typ a verzia internetového prehliadača, typ zariadenia a základné technické informácie.
 1. Prístup k web stránke / aplikácii

Tu budeme opisovať, ako spracúvame Vaše osobné údaje pri prístupe k našim službám. Konkrétne by sme chceli zdôrazniť, že je absolútne nevyhnutné prenášať údaje o prístupe poskytovateľom externého obsahu (pozri bod b) z dôvodu technickej funkčnosti prenosu informácií online.

a. Informácie o spracúvanie

Kategórie údajov

Účel

Právny základ

Oprávnený záujem, ak sa používa

Doba uchovávania

Údaje o prístupe

Pripojenie a zobrazovanie obsahu služieb, odhaľovanie útokov na naše webové stránky prostredníctvom neobvyklých činností, diagnostika chýb

Článok 6 ods. 1 písm. f GDPR

Správne fungovanie služieb, zabezpečenie dát a obchodných postupov, ochrana proti zneužitiu alebo škodám spôsobeným zásahmi do informačných systémov

7 dní

 

b. Príjemcovia osobných údajov

Kategórie príjemcov

Dotknuté údaje

Právny základ pre poskytnutie

Oprávnený záujem, ak sa používa

Poskytovatelia externého obsahu, ktorí poskytujú obsah (napríklad obrázky, videá, vložené príspevky zo sociálnych sietí, reklamné banery, písma, aktualizované informácie), ktoré sú potrebné na zobrazenie služby

Údaje o prístupe

Článok 6 ods. 1 písm. f GDPR

Správne fungovanie služieb, (zrýchlené) prezeranie obsahu

 

 1. Newsletter

V tomto ustanovení nájdete informácie, čo sa stane s Vašimi osobnými údajmi ak ste sa prihlásili na odber nášho newslettera:

a. Informácie o spracúvaní

Kategórie údajov

Účel

Právny základ

Oprávnený záujem, ak sa používa

Doba uchovávania

E-mailová adresa a telefón

Overenie prihlásenia (dvojstupňové potvrdenie) na zasielanie newslettra

Článok 6 (1) bod a GDPR

 

Do doby zrušenia odberu newslettera

Údaje o profile odberateľa newslettera

Newsletter navrhnutý v súlade so záujmami

Článok 6 (1) bod f GDPR

Zlepšenie našich služieb, reklamné účely

Do doby zrušenia odberu newslettera

 

b. Príjemcovia osobných údajov

Kategórie príjemcov

Dotknuté údaje

Právny základ pre poskytnutie

Oprávnený záujem, ak sa používa

Poskytovateľ služby zasielania newslettera (materská spoločnosť)

Všetky údaje uvedené v časti a.

Zmluva so sprostredkovateľom (Článok 28 GDPR)

 

 

 1. Zákaznícka podpora

Tu nájdete, ako spracúvame Vaše osobné údaje, ak sa obrátite na náš zákaznícky servis:

a. Informácie o spracovaní

Kategórie údajov

Účel

Právny základ

Oprávnený záujem, ak sa používa

Doba uchovávania

Identifikačné údaje, kontaktné údaje, obsah požiadaviek/sťažností

Spracovanie v prípade požiadaviek zákazníkov a sťažností užívateľov

Článok 6 (1) body b, f

Vernosť zákazníkov, zlepšenie našich služieb

Počas spracúvania požiadaviek

 

b. Príjemcovia osobných údajov

Kategórie príjemcov

Dotknuté údaje

Právny základ pre poskytnutie

Oprávnený záujem, ak sa používa

Poskytovateľ služby (materská spoločnosť)

Meno, e-mailová adresa, poštová adresa a údaje o platbe

Zmluva so sprostredkovateľom (Článok 28 GDPR)

 

 

 1. Internetový obchod

Tu nájdete, ako spracujeme Vaše osobné údaje, ak si niečo zakúpite v našom internetovom obchode:

a. Informácie o spracovaní

Kategórie údajov

Účel

Právny základ

Oprávnený záujem, ak sa používa

Doba uschovávania údajov

Identifikačné údaje

Dodanie tovaru

Článok 6 ods. 1 bod b GDPR

 

Počas spracovania objednávky, následne 10 rokov (faktúry, daňové účely)

Údaje o adrese

Dodanie tovaru

Článok 6 ods. 1 bod b GDPR

 

Počas spracovania objednávky, následne 10 rokov (faktúry, daňové účely)

Údaje o objednávke

Dodanie tovaru

Článok 6 ods. 1 bod b GDPR

 

Počas spracovania objednávky, následne 10 rokov (faktúry, daňové účely)

Údaje Zákazníckeho účtu

Prihlásenie

Článok 6 ods. 1 body a, b GDPR

 

Kým nebude odvolaný súhlas, resp. vymazaný účet max. však 10 rokov od zadania poslednej objednávky

Údaje o platbe

Platba tovaru

Článok 6 ods. 1 bod b GDPR

 

Počas spracovania objednávky, následne 10 rokov (faktúry, daňové účely)

Kontaktné údaje

Požiadavky/potvrdenie objednávky

Článok 6 ods. 1 bod b GDPR

 

Počas spracovania objednávky, následne 10 rokov (faktúry, daňové účely)

Prihlasovacie údaje

Prihlásenie do Zákazníckeho účtu

Článok 6 ods. 1 bod f GDPR

Opatrenie nevyhnutné na zabezpečenie ochrany proti zneužitiu

7 dní

 

b. Príjemcovia osobných údajov

Kategórie príjemcov

Dotknuté údaje

Právny základ pre poskytnutie

Legitimate interest if applicable

Poskytovateľ platobných služieb

Meno, priezvisko a údaje o platbe

Zmluva so sprostredkovateľom (Článok 28 GDPR)

 

 

 1. Monitoring prístupu

V nasledujúcom texte opíšeme, ako sú Vaše osobné údaje spracovávané technológiou monitorovania prístupu na analýzu a optimalizáciu našich služieb a tiež na reklamné účely.

Popis procesu monitoringu tiež obsahuje informácie o tom, ako môžete zabrániť spracovaniu údajov alebo namietať proti spracovaniu. Upozorňujeme, že možnosť odhlásiť sa ”opt-out“ , ktorá umožňuje zabrániť spracovaniu, je vo všeobecnosti uložená v súboroch cookies. Ak používate naše služby na novom koncovom zariadení alebo v inom prehliadači alebo, ak ste odstránili súbory cookies nastavené prehliadačom, musíte znova uviesť svoje odmietnutie.

Monitorovanie prístupu opisuje spracovanie osobných údajov len v pseudonymizovanej forme. Údaje nie je možné priradiť ku konkrétnej identifikovateľnej fyzickej osobe, t.j. údaje nie sú prepojené s koncovým užívateľom.

a. Monitoring s cieľom analyzovať a optimalizovať naše služby a ich použitie, ako aj na účely merania úspešnosti reklamných kampaní a optimalizácie zobrazovania rekláms.

- Účel spracovania

Analýza správania používateľov monitoringom nám pomáha preskúmať efektívnosť nami poskytovaných služieb, optimalizovať ich a prispôsobiť ich potrebám našich užívateľov. Monitoring nám tiež umožňuje opraviť chyby. Okrem toho nám umožňuje určiť parametre využívania našich služieb (dosah, intenzita použitia, surfovanie užívateľov) štatisticky - založené na konzistentných, štandardných metódach - a tak získať porovnateľné hodnoty pre celý trh

Monitoring ako spôsob merania úspechu reklamných kampaní nám umožňuje optimalizovať naše reklamy do budúcnosti. Monitoring ako spôsob optimalizácie zobrazovania reklám má slúžiť na zobrazovanie reklám používateľom, ktoré sú prispôsobené ich záujmom a zvyšujú úspešnosť reklám.

- Právny základ pre spracovanie

Oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 bod f GDPR.

- Môžete si prezrieť proces sledovania, ktorý sa používa tu.

Ak ste sa rozhodli, že si neželáte behaviorálnu (reklamu založenú na záujmoch) reklamu, môžete navštíviť aj webovú stránku www.youronlinechoices.com/sk/, kliknúť na položku "Možnosti reklamy" a podľa pokynov zakázať všetkým alebo jednotlivým poskytovateľom služieb používať údaje pre behaviorálnu reklamu. Stále budete dostávať reklamy, ale nebudú založené na záujmoch.

III. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 1. Právo namietať

Ak sú Vaše osobné údaje spracované na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek vzniesť námietky voči spracovaniu Vašich osobných údajov pre tento účel, ktorý zahŕňa aj profilovanie v rozsahu, v ktorom súvisí s takýmto priamym marketingom, a to s účinnosťou od momentu vznesenia námietok.

Máte tiež právo kedykoľvek namietať proti ďalšiemu spracovaniu Vašich osobných údajov, podľa článku 6 ods. 1 písm. f) vrátane profilovania založenom na tomto právnom základe a to z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie.

Môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti I.2.

 1. Právo na prístup

Máte právo zistiť, či spracovávame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré osobné údaje môžu byť spracované a ďalšie informácie podľa článku 15 GDPR.

 1. Právo na opravu

Máte právo nás žiadať opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú (článok 16 GDPR) a to bez zbytočného odkladu. Pri zohľadnení účelu spracovania máte právo neúplné osobné údaje doplniť, a to prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.

 1. Právo na vymazanie (“právo byť zabudnutý”)

Máte právo dosiahnuť aby sme vymazali osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a to bez zbytočného odkladu, ak sa uplatňuje jeden z dôvodov uvedených v článku 17 ods. 1 GDPR a spracovanie nie je potrebné na jeden z účelov uvedených v článku 17 ods. 3) GDPR.

 1. Právo na obmedzenie spracúvania

Máte nárok na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak sa uplatňuje jedna z podmienok upravených v článku 18 ods. 1 písm. a) až d) GDPR.

 1. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Máte tiež právo preniesť tieto údaje alebo nás poveriť odovzdaním týchto údajov inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo sa vždy uplatňuje, ak základom na spracovanie údajov je súhlas alebo zmluva a údaje sa spracovávajú automaticky. Toto právo sa nevzťahuje na údaje prijaté iba v papierovej podobe.

 1. Právo na odvolanie súhlasu

Ak je spracovanie vykonávané na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas. Týmto nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúca zo súhlasu pred jeho odvolaním a neovplyvní žiadne predchádzajúce činnosti.

 1. Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť na orgán dohľadu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, mail statny.dozor@pdp.gov.sk. V každom prípade uvítame, keď sa na nás predtým obrátite, prostredníctvom e-mailu na adresu gdpr.slovakia@lppsa.com.

IV. POUŽITÉ VÝRAZY

Sprostredkovateľ:
Fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracováva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
Prehliadač:
Počítačový program na zobrazovanie webových stránok (napríklad Chrome, Firefox, Safari).
Súbory cookies:
Pojem "cookies" označuje malý textový súbor, ktorý sa ukladá do počítača užívateľa pri návšteve webových stránok. Tento súbor ukladá údaje o správaní užívateľa. Ak je prehliadač prístupný a príslušné webové stránky sú navštevované viackrát, potom sa používa súbor cookies. Tento využíva uložené údaje, aby poskytol webovému serveru informácie o správaní užívateľa.
Pomocou súborov cookies webové stránky ukladajú informácie lokálne do malého textového súboru v počítači návštevníka web stránky. Pritom sa môže použiť už existujúce nastavenie na webovej stránke, ale aj informácie, ktoré webová stránka zhromaždila úplne nezávisle od užívateľa. Neskôr sa tieto lokálne uložené textové súbory dajú prečítať rovnakým webovým serverom, ktorý ich uložil. Väčšina prehliadačov automaticky prijíma cookies. Cookies môžete spravovať pomocou funkcií prehliadača (zvyčajne v časti „Možnosti“ alebo „Nastavenia“). Týmto spôsobom môžete zakázať ukladanie súbory cookies, povoliť ich iba v individuálnych prípadoch s vaším súhlasom alebo obmedziť ich iným spôsobom. Súbory cookies môžete kedykoľvek vymazať.
Tretie krajiny:
Krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
Osobné údaje:
Akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorá môže byť identifikovaná priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe on-line identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
Pixel:
Pixely sú tiež známe ako pixelové značky, sledovacie pixely, webové majáky alebo webové chyby. Sú malé, neviditeľné grafiky v e-mailoch HTLM alebo na webových stránkach. Ak je dokument otvorený, tento malý obrázok sa stiahne z on-line servera, ktorý zaregistruje sťahovanie. Výsledkom je, že prevádzkovateľ servera môže zistiť, či a kedy bol e-mail otvorený alebo kedy bola navštívená webová stránka. Táto funkcia sa zvyčajne realizuje spustením malého programu (javascript). Týmto spôsobom je možné rozpoznať a preniesť určité druhy informácií do Vášho počítačového systému ako sú obsah súborov cookies, čas a dátum, kedy bola stránka prístupná a popis stránky obsahujúcej pixelovú značku.
Profilovanie:
Akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.
Služby:
Naše služby, ktoré sa riadia týmto Zásadám ochrany osobných údajov (pozri Rozsah).
Monitoring:
Zhromažďovanie údajov a ich vyhodnocovanie vzhľadom na správanie užívateľov našich služieb.
Technológie monitorovania:
Monitoring sa môže vyskytnúť buď prostredníctvom logovacích súborov (zaznamenávajúcich činnosti) uložených na našich webových serveroch ako aj zhromažďovaním údajov na koncovom zariadení užívateľa pomocou pixelových značiek, súborov cookies a podobných technológií monitoringu.
Spracúvanie osobných údajov, každá spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Platnosť: Máj 2018.

 
Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí

Vážený zákazník,


Aby ste chránili osobné údaje, ktoré ste nám zverili a vzhľadom na skutočnosť, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 nadobúda účinnosť 25. mája 2018, Vaša bezpečnosť v srdci, urobili sme určité zmeny v našom internetovom obchode, ktoré sú spojené s ochranou týchto údajov.


Vypracovali sme nové obchodné podmienky a nové pravidlá ochrany osobných údajov, oba dokumenty platné od 25. mája 2018. Môžete ich prečítať na našej webovej stránke www.housebrand.com, tabs: http://www.housebrand.com/sk/sk/terms a http://www.housebrand.com/sk/sk/privacy-policy. Odkazy na tieto dokumenty budú k dispozícii aj vtedy, keď sa zaoberáte súhlasom so spracovaním Vašich osobných údajov alebo zmluvnými podmienkami služby Online Shop počas návštevy našej webovej stránky.


Podľa predmetného nariadenia okrem práv na prístup, opravu a vymazanie Vašich údajov získate ďalšie práva vyplývajúce z nariadenia, ako napríklad: právo požiadať o vymazanie Vašich údajov, právo odstúpiť od zmluvy súhlas na spracovanie údajov a právo vzniesť námietky voči spracovaniu údajov. Prispôsobili sme náš obchod novým požiadavkám. Vaše údaje zostanú v bezpečí.
Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti, neváhajte nás kontaktovať.