Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti LPP Czech Republic, s.r.o. (House)

Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti LPP Czech Republic, s.r.o. (House)

Vážení zákazníci,

naše společnost přistupuje k ochraně osobních údajů velmi odpovědně a v rámci toho chceme zajistit, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně. Tyto zásady ochrany osobních údajů mají za cíl vás informovat o způsobech zpracování vašich osobních údajů a dále o vašich právech a našich povinnostech správce osobních údajů.

Používáme nejmodernější technická a organizační opatření, která zaručují vysokou úroveň ochrany osobních údajů a zabezpečují vaše data před neoprávněným zásahem.

I. DEFINICE POJMŮ

Zpracovatel:
Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.
Prohlížeč:
Počítačový program sloužící k zobrazení webových stránek (např. Chrome, Firefox, Safari).
Cookies:
Pojem „cookies“ popisuje malý textový soubor, který je při návštěvě webové stránky lokálně uložen v počítači uživatele. Tento soubor ukládá data o chování uživatele. Pokud přistoupí uživatel do prohlížeče a navštíví příslušnou webovou stránku více než jednou, v takovém případě se použije soubor cookie. Tento soubor používá uložená data k tomu, aby poskytl webovému serveru informace o chování uživatele při prohlížení webové stránky.
Při použití souborů cookies se jedná o informace, které webová stránka ukládá lokálně do malého textového souboru v počítači návštěvníka webové stránky. Přitom se může jednat o nastavení webové stránky provedené uživatelem, ale může se jednat také o informace, které webová stránka shromažďuje zcela nezávisle na uživateli. Později mohou být tyto lokálně uložené textové soubory znovu načteny stejným webovým serverem, který je uložil. Většina prohlížečů automaticky přijímá soubory cookies. Soubory cookies můžete spravovat pomocí funkcí svého prohlížeče (obvykle pod záložkou „Možnosti“ nebo „Nastavení“). Tímto způsobem můžete zakázat ukládání souborů cookies, povolit je pouze pro jednotlivé případy s vaším souhlasem nebo je omezit jiným způsobem. Soubory cookies můžete také kdykoliv smazat.
Třetí země:
Země, která není členským státem Evropské unie.
Osobní údaj:
Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Pixel:
Pixely jsou také známy pod označením pixelové značky (pixel tags), sledovací pixely (tracking pixels), webové majáky (web beacons) nebo webové chyby (web bugs). Jedná se o malé, neviditelné grafiky v HTML e-mailech nebo na webových stránkách. Pokud je dokument otevřen, pak je tento malý obrázek stažen z online serveru, který zaregistruje jeho stažení. Výsledkem je, že správce serveru může takto zjistit, zda a kdy byl e-mail otevřen nebo webová stránka navštívena. Tato funkce je obvykle použita vyvoláním malého programu (javascript). Tímto způsobem lze rozpoznat a přenést určité druhy informací ve vašem počítačovém serveru, například obsah souborů cookies, čas a datum, kdy byla stránka navštívena, a popis stránky obsahující pixelovou značku.
Profilování:
Jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.
Služby:
Naše služby, které jsou předmětem těchto zásad ochrany osobních údajů (viz čl. 2 bod 1 Rozsah použití).
Sledování:
Shromažďování údajů a jejich vyhodnocování v souvislosti s chováním uživatelů našich služeb.
Sledovací technologie:
Sledování může probíhat prostřednictvím souborů protokolu uložených na našich webových serverech a také prostřednictvím shromažďování údajů z koncového zařízení uživatele pomocí pixelových značek, souborů cookies a obdobných sledovacích technologií.
Zpracování:
Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
Nařízení GDPR:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

II. SOUHRNNÝ PŘEHLED

V této části zásad ochrany osobních údajů naleznete informace o správci osobních údajů, rozsahu zpracování, pověřenci pro ochranu osobních údajů a zabezpečení osobních údajů.

 1. Rozsah použití

Zpracování osobních údajů společností LPP Czech Republic, s.r.o., může být v zásadě rozděleno do 2 kategorií:

 • Za účelem plnění smluvních závazků jsou osobní údaje nezbytné pro plnění těchto závazků zpracovávány společností LPP Czech Republic, s.r.o. Pokud jsou v rámci plnění smluvních závazků využívány třetí osoby (externí poskytovatelé služeb), např. poskytovatelé logistických nebo platebních služeb, jsou osobní údaje v rozsahu nezbytném pro tento účel předávány těmto třetím osobám.
 • Vstupem na webovou stránku/do aplikace společnosti LPP Czech Republic, s.r.o., dochází k výměně určitých informací mezi vaším koncovým zařízením a naším serverem. Tyto informace mohou obsahovat rovněž osobní údaje. Takto shromážděné informace budou použity, vedle dalších účelů, k optimalizaci naší webové stránky a k zobrazování reklam v prohlížeči vašeho koncového zařízení.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se použijí na následující nabídky:

 • Náš on-line obsah, který je dostupný na adrese www.housebrand.com/cz/cz/;
 • Vždy pro případy, kdy některé z naších nabídek (např. webové stránky, sub-domény, mobilní aplikace, on-line služby nebo když jsou integrovány do webových stránek třetích stran) odkazují na tyto zásady ochrany osobních údajů, a to bez ohledu na to, jakým způsobem jste k nim přistoupili nebo jak je používáte.

Všechny tyto nabídky jsou dále společně označeny také jako „služby“.

 1. Správce osobních údajů

Houseje obchodní značka společnosti LPP Czech Republic, s.r.o. Jsme součástí skupiny LPP Group v Polské republice (společnost LPP S.A., sídlem Łakowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Polská republika).

Správcem osobních údajů – tj. osobou, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů – v souvislosti s poskytovanými službami je:

LPP Czech Republic, s.r.o.

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88159

sídlo:                    Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 190 00

identifikační číslo: 266 98 714

telefonní číslo:      +420 296 330 713

e-mail:                  support.cz@housebrand.com

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, resp. osobu odpovědnou za dohled na ochranou osobních údajů, můžete kontaktovat následujícími způsoby:

LPP Czech Republic, s.r.o.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 190 00

telefonní číslo: +420 296 330 713

e-mailová adresa: support.cz@housebrand.com

III. PODROBNĚ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V této části zásad ochrany osobních údajů vás budeme podrobně informovat o zpracování osobních údajů v rámci našich služeb. Pro přehlednost jsme uspořádali tyto informace podle specifických funkcí našich služeb. Běžné užívání našich služeb může způsobit různé funkcionality a s nimi mohou současně nebo následně nastat různé procesy zpracování.

 1. Obecné informace o zpracování osobních údajů

Pokud nebude specifikováno jinak, následující ustanovení jsou použitelná pro veškeré procesy zpracování popsaná níže:

a. Neexistence povinnosti poskytnout osobní údaje

Neexistuje žádná smluvní nebo zákonná povinnost poskytovat osobní údaje. Coby subjekt údajů tak nejste povinni nám poskytnout své osobní údaje.

b. Důsledky neposkytnutí osobních údajů

U nezbytných osobních údajů (tj. osobní údaje, které jsou označeny jako požadované informace) je důsledkem neposkytnutí osobních údajů nemožnost poskytnutí požadované služby z naší strany. V ostatních případech může být důsledkem neposkytnutí osobních údajů skutečnost, že nebudeme schopni vám zajistit služby ve stejném rozsahu nebo kvalitě, jako kdybyste nám svoje osobní údaje poskytli.

c. Souhlas

V mnoha situacích budete mít také možnost nám dát svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s účely zpracování uvedenými níže (týká se těch osobních údajů, které jsou pro daný účel potřebné). V takovém případě vás budeme při žádosti o váš souhlas informovat o všech podmínkách a rozsahu zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu a o účelu, kterého chceme dosáhnout tímto způsobem zpracování.

d. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Předávání osobních údajů do třetích zemí, tj. zemí mimo Evropskou unii, probíhá pouze v souladu s podmínkami přípustnosti stanovenými právními předpisy. Podmínky přípustnosti jsou upraveny v článcích 44 až 49 nařízení GDPR.

e. Předávání osobních údajů orgánům státní moci

Osobní údaje předáme orgánům veřejné moci (včetně exekučním úřadům), pokud je takové předání osobních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která je nám uložena (právním základem je článek 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR) nebo pokud je takové předání osobních údajů nezbytné pro založení, uplatnění nebo ochranu právních nároků (právním základem je článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR).

f. Doba zpracování osobních údajů

Nezpracováváme vaše osobní údaje déle, než je to potřebné pro konkrétní účel zpracování. Pokud nejsou vaše osobní údaje nadále potřebné pro splnění smluvní nebo zákonné povinnosti, budou mazány v pravidelných intervalech, ledaže je dočasné uchování těchto údajů dále nezbytné – příkladem může být splnění archivačních povinností pro obchodní nebo daňové účely nebo uchování důkazů pro případné právní spory. Vedle toho můžeme nadále uchovávat vaše osobní údaje v případě, kdy nám k tomuto účelu poskytnete svůj výslovný souhlas.

g. Druhy osobních údajů

- Údaje o účtu: e-mailová adresa a heslo.

- Identifikační údaje: pohlaví, jméno a příjmení, datum narození (pokud je požadováno).

- Údaje o adrese: ulice, číslo popisné/číslo orientační, další upřesňující údaje o adrese, poštovní směrovací číslo, město, stát.

- Kontaktní údaje: telefonní číslo/čísla, e-mailová adresa/adresy.

- Údaje o objednávce: objednané produkty, ceny, informace o platbě a dodání.

- Informace o platbě: bankovní účet, údaje o platební kartě (pokud je použita) nebo údaje o dalších platebních službách jako například PayPal.

- Údaje o přístupu: datum a čas návštěvy našich služeb (webové stránky); webová stránka, ze které proběhl přístup na naší webovou stránku; webové stránky navštívené během používání naší webové stránky; údaje pro identifikaci relace (ID relace); kromě toho dále údaje ze systému koncového zařízení: používaná adresa internetového protokolu (IP adresa), typ prohlížeče a jeho verze, typ zařízení a další obdobné technické informace.

 1. Přístup na webovou stránku/přístup do aplikace

Na tomto místě vám popíšeme, jakým způsobem jsou vaše osobní údaje zpracovávány, když přistupujete k našim službám. Především bychom chtěli poukázat na skutečnost, že je z naší strany zcela nezbytné předávat přístupové údaje externím poskytovatelům obsahu (viz níže bod b.) z důvodu zajištění technické funkcionality přenosu informací v online prostředí.  

 

a. Informace o zpracování

Kategorie údajů

Účel

Právní základ

Oprávněný zájem, pokud se aplikuje

Doba zpracování

Údaje o přístupu

Připojení a zobrazení obsahu služeb, odhalování útoků na naší webovou stránku prostřednictvím neobvyklé aktivity, diagnostika chyb

Čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR

Řádná funkčnost služeb, zabezpečení dat a obchodních procesů, prevence zneužití nebo prevence škod způsobených neoprávněným zásahem do informačních systémů

7 dnů

 

b. Příjemci osobních údajů

Kategorie příjemců

Právní základ pro předávání

Právní základ

Oprávněný zájem, pokud se aplikuje

Externí poskytovatelé obsahu, kteří poskytují obsah (např. obrazové a video záznamy, vložené příspěvky ze sociálních sítí, reklamní bannery, fonty, informace o aktualizacích) nezbytný pro zobrazení služby.

Údaje o obsahu

Čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR

Řádná funkčnost služeb, (zrychlené) prohlížení obsahu

 1. Newsletter

Na tomto místě vám popíšeme, jakým způsobem se zpracovávají vaše osobní údaje v souvislosti s odběrem našeho newsletteru:

a. Informace o zpracování

Kategorie údajů

Účel

Právní základ

Oprávněný zájem, pokud se aplikuje

Doba zpracování

E-mailová adresa a telefonní číslo

Ověření přihlášení k odběru newsletteru přes e-mail (tzv. proces double opt-in).

Čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR

 

Doba, po kterou je odebírán newsletter

Údaje týkající se odběratele newsletteru

Vytvoření newsletteru na základě zájmů odběratele

Čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR

Zvýšení kvality našich služeb, reklamní účely

Doba, po kterou je odebírán newsletter

 

b. Příjemci osobních údajů

Kategorie příjemců

Předávané osobní údaje

Právní základ k předávání

Oprávněný zájem, pokud je aplikován

Poskytovatel služeb zasílající newsletter (mateřská společnost, partnerská společnost)

Všechny údaje uvedené výše pod písmenem a.

Zpracování objednávky (čl. 28 nařízení GDPR)

 
 1. Zákaznická podpora

Na tomto místě vás budeme informovat o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, pokud se obrátíte na naši zákaznickou podporu:

a. Informace o zpracování

Kategorie údajů

Účel

Právní základ

Oprávněný zájem, pokud je aplikován

Doba zpracování

Identifikační údaje, kontaktní údaje, obsah žádostí/stížností

Zpracování žádostí a stížností zákazníků

Čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení GDPR

Zvýšení kvality našich služeb, péče o zákazníky

Po dobu zpracování žádostí/stížností

 

b. Příjemci osobních údajů

Kategorie příjemců

Předávané osobní údaje

Právní základ k předávání

Oprávněný zájem, pokud je aplikován

Poskytovatel služeb (mateřská společnost, partnerské společnosti)

Jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa, platební údaje

Zpracování objednávky (čl. 28 nařízení GDPR)

 
 1. Internetový obchod (e-shop)

Na tomto místě vám popíšeme, jak zpracováváme vaše osobní údaje, pokud provedete nákup v našem internetovém obchodu:

a. Informace o zpracování

Kategorie údajů

Účel

Právní základ

Oprávněný zájem, pokud je aplikován

Doba zpracování

Identifikační údaje

Doručení zboží

Čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR

 

Po dobu zpracování objednávky a následujících 10 let (zejm. pro účetní účely)

Údaje o adrese

Doručení zboží

Čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR

 

Po dobu zpracování objednávky a následujících 10 let (zejm. pro účetní účely)

Údaje o objednávce

Doručení zboží

Čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR

 

Po dobu zpracování objednávky a následujících 10 let (zejm. pro účetní účely)

Údaje o účtu

Přihlášení do účtu

Čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) nařízení GDPR

 

Po dobu, dokud nebude zákaznický účet smazán

Údaje o platbě

Platba kupní ceny zboží

Čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR

 

Po dobu zpracování objednávky a následujících 10 let (zejm. pro účetní účely)

Kontaktní údaje

Dotazy/potvrzení objednávky

Čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR

 

Po dobu zpracování objednávky a následujících 10 let (zejm. pro účetní účely)

Registrační údaje

Registrace zákaznického účtu

Čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR

Případy související se zabezpečením, ochrana proti zneužití

7 dnů

 

b. Příjemci osobních údajů

Kategorie příjemců

Předávané osobní údaje

Právní základ k předávání

Oprávněný zájem, pokud je aplikován

Poskytovatel platebních služeb

Jméno, příjmení a platební údaje

Zpracování objednávky (čl. 28 nařízení GDPR)

 
 1. Sledování pohybu na stránkách

V následující části vás budeme informovat o tom, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány za použití technologie sledování pro účely analýzy a optimalizace našich služeb a pro reklamní účely.

Tento popis procesu sledování obsahuje také informace o tom, jak můžete zabránit takovému způsobu zpracování osobních údajů nebo jak můžete namítat tento způsob zpracování. Mějte prosím na vědomí, že „opt-out“ možnost, která vám umožňuje odmítnout zpracování ve formě sledování, je zpravidla uložena v souborech cookies. Pokud využíváte naše služby na novém koncovém zařízení nebo v jiném prohlížeči, nebo jste provedli výmaz souborů cookies nastavené vaším prohlížečem, musíte své předchozí odmítnutí souborů cookies znovu potvrdit.

Procesy sledování pohybu na naší webové stránce využívají pouze osobní údaje v pseudonymizované podobě. Neexistuje zde spojení s konkrétní, identifikovatelnou fyzickou osobou, tzn. údaje nejsou použity v kombinaci s informacemi o pseudonymu (dané osobě).

 1. Sledování za účelem analýzy a optimalizace našich služeb a použití takto zjištěných výsledků pro účely měření úspěšnosti reklamních kampaní a optimalizace zobrazování reklam

- Účel zpracování

Analýza chování uživatele webových stránek metodou sledování pohybu nám umožňuje posoudit účinnost našich služeb, optimalizovat je a přizpůsobit je potřebám našich uživatelů. Sledování pohybu nám také umožňuje opravit vzniklé chyby. Dále nám umožňuje statisticky stanovit parametry pro využívání našich služeb – na základě konzistentních a standardních metod – a tak získat srovnatelné hodnoty pro celý trh.

Sledování pohybu jako způsob měření úspěšnosti reklamních kampaní nám umožňuje optimalizovat naše reklamy v budoucnu. Sledování pohybu jako způsob optimalizace zobrazování reklam pak slouží za účelem zobrazování reklam, které jsou přizpůsobeny vašim zájmům (tzv. behaviorální reklama), a za účelem zvýšení úspěšnosti reklam.

- Právní základ zpracování

Oprávněné zájmy správce osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

- Zde si můžete prohlédnout proces sledování pohybu, který je využíván

Pokud nechcete, aby se vám zobrazovaly reklamy přizpůsobené vašim zájmům (tzv. behaviorální reklamy), můžete rovněž navštívit webovou stránku http://www.youronlinechoices.com/cz/, kliknout na „Vaše volby“ a postupovat podle instrukcí a zakázat všem nebo vybraným poskytovatelům zde uvedeným využívat údaje pro behaviorálně cílenou reklamu. Pokud se rozhodnete vypnout behaviorální reklamu, neznamená to, že již nebudete přijímat reklamu na internetu. Vypnutí behaviorální reklamy pouze znamená, že zobrazené reklamy, které vidíte na webových stránkách, nemusí odpovídat Vašim zájmům.

IV. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 1. Právo vznést námitku

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv vznést námitku proti tomuto účelu zpracování. Námitku můžete vznést proti zpracování těch osobních údajů, které se využívají pro přímý marketing, což mimo jiné zahrnuje také zpracování ve formě profilování.

Dále máte právo kdykoliv vznést z důvodu souvisejících s vaší konkrétní situací námitku proti zpracování osobních údajů, které se zpracovávají na základě právních důvodů uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. e) až f) nařízení GDPR, a to včetně proti zpracování ve formě profilování založeném na těchto ustanoveních.

Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím kontaktní údajů uvedených výše v čl. bodu 2 těchto zásad zpracování osobních údajů.

Uplatněním tohoto práva není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před uplatněním tohoto práva.

 1. Právo na přístup

Na základě tohoto práva máte právo vědět, zda zpracováváme vaše osobní údaje, případně jaké druhy osobních údajů o vás zpracováváme, po jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo naši společnost zpracovává a další informace v souladu s čl. 15 nařízení GDPR.

 1. Právo na opravu

V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny (čl. 16 nařízení GDPR). Pokud je to s ohledem na účel zpracování nezbytné, máte právo požadovat zaslání dodatečného oznámení o provedení opravy/doplnění osobních údajů.

 1. Právo na výmaz (“právo být zapomenut”)

Pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 nařízení GDPR a zároveň zpracování osobních údajů již není nezbytné pro některý z účelů uvedených v čl. 17 odst. 3 nařízení GDPR, máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají.

 1. Právo na omezení zpracování

Pokud nastane některý z případů uvedených v čl. 18 odst. 1 písm. a) až d) nařízení GDPR, máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

Uplatněním tohoto práva není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před uplatněním tohoto práva.

 1. Právo na přenositelnost

Máte právo od nás získat všechny vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických systémech.

Dále máte také právo předat tyto osobní údaje jinému správci, aniž bychom vám v tom bránili. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly námi předány přímo vámi určenému správci, je-li to technicky proveditelné. Toto právo je možné aplikovat pouze pro osobní údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy. Z povahy věci nelze toto právo uplatnit u osobních údajů vedených v papírové podobě.

 1. Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu, máte právo kdykoliv takto poskytnutý souhlas odvolat. Uplatněním tohoto práva není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před uplatněním tohoto práva.

 1. Právo podat stížnost

Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Účinnost od 25. května 2018

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí

Vážený zákazníku,

abychom ochránili Vaše osobní údaje, které jste nám svěřili a vzhledem k nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 vcházející v platnost dne 25. května 2018, bychom Vás s ohledem na Vaši bezpečnost rádi informovali, že jsme provedli určité změny v našem internetovém obchodě, které jsou spojeny s ochranou těchto údajů.

Vytvořili jsme nové obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů, oba dokumenty platné od 25. května 2018. Budete si je moci přečíst na naší stránce http://www.housebrand.com, záložky http://www.housebrand.com/cz/cz/terms a http://www.housebrand.com/cz/cz/privacy-policy. Odkazy na tyto dokumenty budou také dostupné kdykoliv budete dávat souhlas se zpracováním osobních údajů nebo s obchodními podmínkami při návštěvě našich stránek.

Podle daného nařízení budete mít kromě práv na přístup, úpravu a vymazání Vašich údajů další práva vyplývající z tohoto nařízení, jako například: právo požádat o vymazání Vašich údajů, právo odvolat souhlas ke zpracování údajů a právo zamítnout zpracování údajů. Přizpůsobili jsme náš obchod novým požadavkům. Vaše údaje zůstanou v bezpečí.

V případě dotazů či pochybností nás neváhejte kontaktovat.