Pravidlá použitia darčekových kariet house

1. Výrazy použité v manuály majú nasledujúce významy:

a. Poskytovateľ: LPP Slovakia, s.r.o., IČO: 36 787 507, so sídlom Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd. Sro, Vl. č: 13176/S.

b. Predajňa: predajňa značky HOUSE, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky a je označená symbolom pre vydávanie a prijímanie Darčekových kariet HOUSE.

c. Darčeková karta HOUSE – karta obsahujúca body a slúžiaca ako elektronický voucher pre nákup Tovaru HOUSE v Predajniach.

d. Kupujúci – osoba, ktorá na Predajni zakúpi Darčekovú kartu HOUSE.

e. Užívateľ – vlastník Darčekovej karty HOUSE a/alebo osoba nakladajúca s Darčekovou kartou HOUSE.

f. Tovar HOUSE – tovar dostupný na Predajniach, alebo prostredníctvom služby objednania tovaru na predajni - Click&Collect.

g. Služba poskytovaná na predajni HOUSE – napríklad služba dodania na adresu zákazníka v rámci objednávania tovaru na predajni HOUSE (služba Click&Collect ).

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu Darčekovú kartu HOUSE (s ľubovolným počtom bodov), ak Kupujúci zaplatí poskytovateľovi čiastku vo výške hodnoty uvedenej na Darčekovej karte HOUSE. Výška sumy na Darčekovej karte je neobmedzená. Darčeková karta HOUSE platí len na území Slovenskej republiky a len počas nižšie stanovenej doby platnosti.

3. Peňažné prostriedky vydané Kupujúcim za nákup Darčekovej karty HOUSE prechádzajú do vlastníctva Poskytovateľa v okamihu predaja Darčekovej karty HOUSE Kupujúcemu.

4. Hodnota Darčekovej karty HOUSE sa rovná počtu bodov na karte pričom 1 bod sa rovná 1,€.

5. V okamihu, keď Užívateľ nakúpi Tovar HOUSE s použitím Darčekovej karty HOUSE, počet bodov na jeho Darčekovej karte HOUSE sa zníži o rovnakú hodnotu, ako je cena zakúpeného Tovaru HOUSE v €.

6. Ak je cena Tovaru HOUSE nižšia ako výška bodov na Darčekovej karte HOUSE, nevyčerpané body na Darčekovej karte HOUSE zostávajú na ďalšie použitie.

7. Darčeková karta HOUSE nie je platobná karta a nie je možné ju vymeniť za hotovosť.

8. Darčeková karta HOUSE je platná najdlhšie po dobu 12 mesiacov od dátumu jej zakúpenia. Doba platnosti nemôže byť predĺžená.

9. Darčekovú kartu HOUSE je možné využívať len po jej aktivácii a len v Predajniach.10. Predávať Darčekové karty HOUSE je vyhradené len Predajniam.

11. Po prevzatí Darčekovej karty HOUSE Kupujúcim nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť za stratu, zničenie, poškodenie, zneužitie alebo odcudzenie Darčekovej karty HOUSE.

12. Transakcia vykonaná prostredníctvom Darčekovej karty HOUSE je platná aj v prípade, keď Užívateľ získal a/alebo nakladá s Darčekovou kartou HOUSE neoprávnene.

13. V prípade straty, zničenia, poškodenia, zneužitia alebo odcudzenia Darčekovej karty HOUSE nemá Užívateľ a/alebo Kupujúci právo voči Poskytovateľovi na reklamáciu Darčekovej karty HOUSE či právo na náhradu akejkoľvek škody, ak nie je ďalej stanovené inak.

14. Ak má Užívateľ záujem uplatniť a použiť Darčekovú kartu HOUSE, musí ju predložiť na pokladni v príslušnej Predajni, v ktorej realizuje nákup Tovaru HOUSE.

15. Poskytovateľ je povinný informovať Kupujúceho a Užívateľa o nasledujúcom:
a. Darčekovú kartu HOUSE je možné uplatniť len v Predajniach,
b. Darčekovú kartu HOUSE nie je možné vymeniť za hotovosť,
c. platnosť Darčekovej karty HOUSE je časovo obmedzená. Po uplynutí doby platnosti nie je možné predĺžiť platnosť Darčekovej karty HOUSE.

Poskytovateľ má právo odmietnuť prijatie Darčekovej karty v nasledujúcich prípadoch:
a. Darčeková karta HOUSE je po dobe platnosti,
b. Darčekovú kartu HOUSE nie je možné z technických dôvodov použiť. Jedná sa najmä o tieto prípady:
    i.  Nie je možné ju pripojiť k počítačovému systému Poskytovateľa,
    ii. poškodenie Darčekovej karty HOUSE neumožňuje načítať konkrétne data.
c. Poskytovateľ má dôvodné pochybnosti o tom, že Užívateľ nakladá s Darčekovou kartou HOUSE oprávnene.

16. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia Darčekovej karty HOUSE, z dôvodov, ktoré nemôže Poskytovateľ ovplyvniť. Jedná sa najmä o dočasnú stratu elektronického alebo internetového spojenia na Predajni.

17. Po uplynutí doby platnosti Darčekovej karty HOUSE nemá Užívateľ právo žiadať akékoľvek peňažné plnenie od Poskytovateľa a to ani v prípade, ak body na Darčekovej karte HOUSE zostali nevyčerpané.

18. V prípade, keď je cena zakúpeného Tovaru HOUSE vyššia ako počet bodov na Darčekovej karte HOUSE, je Užívateľ povinný zaplatiť tento rozdiel v hotovosti alebo platobnou kartou alebo je oprávnený zaplatiť tento rozdiel s použitím inej Darčekovej karty HOUSE.

19. V prípade poškodenia Darčekovej karty z dôvodov, ktoré nie sú závislé od osoby Kupujúceho a/alebo Užívateľa má Užívateľ právo reklamovať takéto poškodenie u Poskytovateľa na Predajni. V prípade uznania reklamácie Poskytovateľom bude Kupujúcemu a/alebo Užívateľovi vystavená nová Darčeková karta HOUSE s rovnakým počtom bodov a platnosťou, ako mal k dispozícii na reklamovanej Darčekovej karte HOUSE.

20. Poskytovateľ sa zaväzuje doručiť Kupujúcemu/Užívateľovi písomné vyjadrenie k reklamácii Darčekovej karty v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Užívateľom.

21. Reklamácie Darčekových kariet HOUSE sa vybavujú len počas prevádzkovej doby Predajní a nová Darčeková karta HOUSE môže byť vydaná len počas prevádzkovej doby tej Predajne, v ktorej Užívateľ uplatnil reklamáciu.

22. V prípade požiadavky kupujúceho na výmenu Tovaru HOUSE, v rámci lehoty určenej Poskytovateľom bez ohľadu na to či tento Tovar HOUSE bol zakúpený s použitím Darčekovej karty HOUSE alebo nie, obdrží Kupujúci a/alebo Užívateľ novo vydanú Darčekovú kartu HOUSE obsahujúcu množstvo bodov, ktoré zodpovedá hodnote vráteného tovaru HOUSE, avšak len vtedy, ak s týmto postupom Kupujúci a/alebo Užívateľ súhlasí. Takto vydaná Darčeková karta HOUSE má platnosť 12 mesiacov od dátumu vydania. Tento postup nebude uplatnený v prípade ak Kupujúci zrealizuje výmenu tovaru okamžite na Predajni.

23. Kupujúci v okamihu nákupu Darčekovej karty HOUSE prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami použitia Darčekovej karty HOUSE a zaväzuje sa tieto podmienky dodržiavať. Užívateľ v okamihu získania Darčekovej karty HOUSE prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami použitia Darčekovej karty HOUSE a zaväzuje sa tieto podmienky dodržiavať.

24. Užívateľ zakúpením Tovaru HOUSE na základe Darčekovej karty HOUSE súhlasí s realizovaním transakcie v takom rozsahu, v akom ho umožňujú podmienky použitia Darčekových kariet HOUSE vydaných Poskytovateľom.

25. Darčeková karta môže byť použitá výlučne v predajniach HOUSE na území Slovenskej republiky na úhradu ceny tovaru do výšky aktuálneho limitu na darčekovej karte.

26. Pre ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v týchto podmienkach, platia všeobecne záväzné právne predpisy právneho poriadku Slovenskej republiky.

27. Užívateľ a/alebo Kupujúci má právo, ak o to vyslovene požiada najneskôr v okamihu dodania (prevzatia) Darčekovej karty HOUSE, aby mu Poskytovateľ vydal doklad o zaplatení Darčekovej karty HOUSE – nejedná sa ale o daňový doklad ani o zjednodušený daňový doklad.

28. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky kedykoľvek bez udania dôvodov. Tieto podmienky je možné nájsť na webovej stránke  https://www.housebrand.com/sk/sk/gift-card, alebo na pokladniach Predajní.

Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov!

Neustále hľadáme nové riešenia, aby sme lepšie reagovali na vaše očakávania pri používaní našej Služby. Rešpektujeme Vaše súkromie a záleží nám na ochrane Vašich údajov, preto Vás v súvislosti s aktualizáciou prevádzky Služby žiadame, aby ste si prečítali novú verziu Zásad ochrany osobných údajov, kde uvádzame zásady nakladania s osobnými údajmi, rozsah ich spracúvanie a práva a povinnosti, ktoré v tejto súvislosti máte.