HOUSEBRAND DOVANŲ KORTELIŲ IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 1. Toliau nurodytos sąvokos, kurios šiame dokumente rašomos iš didžiosios raidės, turi tokią reikšmę:

a) Išdavėjas – tai LPP S.A., kurios buveinė yra adresu ul. Łąkowa 39/44, Gdanskas;

b) Parduotuvė – tai Lietuvoje esanti Housebrand tinklui priklausanti prekių pardavimo vieta, kuri yra oficialiai paskelbta vieta, kurioje priimamos Housebrand dovanų kortelės;

c) Housebrand dovanų kortelė – tai kortelė, kurioje yra tam tikras taškų skaičius ir jie kartu su elektroniniu kuponu (elektroninio kupono ekvivalentu) reiškia kortelę, suteikiančią naudotojui teisę ją panaudoti parduotuvėje;

d) Pirkėjas – tai asmuo, kuris Parduotuvėje Išdavėjui sumoka tokią pinigų sumą, kuri lygi mainais išduodamos Housebrand dovanų kortelės vertei.

e) Naudotojas – tai asmuo, kuris turi Housebrand dovanų kortelę ir ją pateikia panaudoti Parduotuvėje.

f) Prekės – tai Parduotuvėje siūlomos įsigyti prekės.

2. Išdavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui Housebrand dovanų kortelę (su tiek joje įrašytų taškų, kokį skaičių nurodė Pirkėjas, tačiau ne mažiau kaip 20), o paskui priimti ją naudoti Parduotuvėse. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Išdavėjui tokią pinigų sumą, kokia atitinka deklaruotą taškų skaičių, ir per Housebrand dovanų kortelės galiojimo laikotarpį panaudoti Housebrand dovanų kortelę  Parduotuvėse.

3. Nuosavybės teisė į pinigus, kuriuos Pirkėjas perdavė pagal 2 punkto nuostatas, visiškai pereina Išdavėjui, šiam išdavus Housebrand dovanų kortelę.

4. Housebrand dovanų kortelės vertė pateikiama Lenkijos zlotais (EUR) ir yra lygi joje saugomų taškų skaičiui. 1 (vieno) taško vertė lygi 1 (vienam) eurui (EUR).

5. Naudotojui sudarius pardavimo sutartį su Išdavėju dėl Prekių įsigijimo ir pateikus panaudoti Housebrand dovanų kortelę, Housebrand dovanų kortelėje esantis taškų skaičius sumažės tiek taškų, kiek buvo panaudota sumokėti Išdavėjui už įsigyjamas prekes.

6. Tuo metu, kai Housebrand dovanų kortelėje sukauptų taškų skaičius sumažinamas tais taškai, kurie buvo panaudoti prekių įsigijimui panaudojant Housebrand dovanų kortelę, už perkamas prekes panaudota taškų suma yra lygi iš bendros taškų sumos, kuri sukaupta tokioje Housebrand dovanų kortelėje, atimtam taškų skaičiui. 

7. Housebrand dovanų kortelė į pinigus nekeičiama.

8. Housebrand dovanų kortelė galioja dvylika mėnesių nuo tos datos, kai ją įsigijo Pirkėjas.  Pirkėjui gavus Housebrand dovanų kortelę, ji iš karto aktyvinama. Housebrand dovanų kortelė negalioja tol, kol Išdavėjas jos neaktyvina. Pratęsti Housebrand dovanų kortelės galiojimo laikotarpio negalima.

9. Po to, kai Housebrand dovanų kortelė aktyvinama, ją galima panaudoti išimtinai tik Parduotuvėse.

10. Housebrand dovanų kortelę Išdavėjas perduoda Pirkėjui tik Parduotuvėje.

11. Parduotuvė neatsako už prarastas (arba sugadintas) Housebrand dovanų korteles po to, kai jos buvo perduotos Pirkėjui.

12. Be to, laikoma, kad Housebrand dovanų kortelės panaudojimas buvo teisėta transakcija, jei  Housebrand dovanų kortelę Naudotojas įsigijo ir neleistinu būdu.

13. Pametus, sugadinus ir pavogus Housebrand dovanų kortelę, Naudotojas neturi teisės Išdavėjo atžvilgiu pateikti kokias nors pretenzijas.

14. Housebrand dovanų kortelę Naudotojas panaudoja pateikdamas kortelę Parduotuvėje jos darbuotojams. Iš kortelėje sukauptų taškų Parduotuvės darbuotojai atima tiek, kokią kainą už perkamas prekes sumoka Naudotojas.

15. Išdavėjas privalo pranešti naudotojui apie tai, kad:

a) Housebrand dovanų kortelę galima panaudoti išimtinai tik Parduotuvėse;

b) Housebrand dovanų kortelės negalima pakeisti į pinigus;

c) Housebrand dovanų kortelės galiojimo laikas ribotas ir jam pasibaigus, jos naudoti nebegalima.

16. Išdavėjas gali atsisakyti priimti Housebrand dovanų kortelę, jei:

a) Housebrand dovanų kortelės galiojimo laikas yra pasibaigęs;

b) nėra techninių galimybių panaudoti Housebrand dovanų kortelę, ypač:

i) jei nėra galimybės prisijungti prie Išdavėjo IT sistemos;

ii) Housebrand dovanų kortelė apgadinta tiek, kad nebeįmanoma nuskaityti tokioje Housebrand dovanų kortelėje saugomų duomenų.

17. Išdavėjas neatsako už pasekmes, susijusias su galimybių panaudoti Housebrand dovanų kortelę nebuvimu, atsiradusiu dėl aplinkybių, už kurias jis nėra atsakingas, ypač tais atvejais, jei nutrūko elektroninis ar telefono ryšys  tarp Parduotuvių ir Išdavėjo IT sistemos.

18. Jei nepaisant to, kad pasibaigė Housebrand dovanų kortelės galiojimo laikas, joje lieka nepanaudotų taškų, Naudotojas neturi teisės reikalauti, kad Išdavėjas už juos atlygintų pinigais.

19. Jei naudojant Housebrand dovanų kortelę Naudotojo įsigyjamų prekių kaina yra didesnė nei Housebrand dovanų kortelėje esantis taškų skaičius, trūkstamą skirtumą Naudotojas sumoka pinigais arba mokėjimo kortele.

20. Jei naudojant Housebrand dovanų kortelę Naudotojo įsigyjamų prekių kaina yra didesnė nei Housebrand dovanų kortelėje esantis taškų skaičius, trūkstamus taškus Naudotojas gali pridėti panaudodamas kitą Housebrand dovanų kortelę. 

21. Dėl Housebrand dovanų kortelės, kuri apgadinta tiek, kad nebegalima jos tinkamai naudoti, galima pateikti skundą. Pateikdamas skundą Naudotojas grąžina apgadintą Housebrand dovanų kortelę Parduotuvės darbuotojams. Jei skundas yra pagrįstas, Išdavėjas išduoda naują Housebrand dovanų kortelę, į kurią įskaitomas toks pat taškų skaičius, koks buvo apgadintoje Housebrand dovanų kortelėje tuo metu, kai ji grąžinta Išdavėjui. Nauja Išdavėjo Naudotojui išduota Housebrand dovanų kortelė galios tokį laikotarpį, kokį galiojo apgadinta Housebrand dovanų kortelė.

22. Visi skundai dėl Housebrand dovanų kortelės išnagrinėjami pateikiant atsakymą raštu per 30 (trisdešimt) dienų nuo Naudotojo pateikto rašytinio skundo padavimo dienos.

23. Su „Housebrand“ dovanų kortelėmis susijusius skundus Parduotuvėse galima pateikti jų darbo valandomis. Pataisytą Housebrand dovanų kortelę Išdavėjas nusiunčia į tą parduotuvę, kurioje buvo pateiktas skundas.

24. Tuo atveju, jei grąžinamos tos Parduotuvėje įsigytos Prekės, kurioms įsigyti buvo panaudota Housebrand dovanų kortelė, Išdavėjas grąžina Naudotojui tokį naujų taškų skaičių, koks yra lygus grąžintų Prekių kainai. Nauji taškai įskaitomi į naują Housebrand dovanų kortelę, kurią Išdavėjas išduoda Naudotojui Prekių grąžinimo momentu. Housebrand dovanų kortelė, kurią Išdavėjas Naudotojui išdavė pagal šio punkto nuostatas, galios dvylika mėnesių nuo jos išdavimo datos.

25. Sumokėdamas už Housebrand dovanų kortelę pinigus ir ją priimdamas  Naudotojas pareiškia, kad šias Taisykles perskaitė, jų turinį suprato ir dėl Taisyklių neturi jokių abejonių bei įsipareigoja jų laikytis.

27. Housebrand dovanų kortelė nėra nei elektroninė mokėjimo priemonė, nei elektroninė piniginė priemonė, nei mokėjimo kortelė.

28. Visiems klausimams, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės, taikomos pardavimų kuponus reglamentuojančio įstatymo nuostatos.

29. Housebrand dovanų kortelės išdavimas  Naudotojui nėra pardavimo operacija, kuriai taikomas PVM taip, kaip nustatyta atitinkamuose mokesčių įstatymuose. Ne vėliau kaip Housebrand dovanų kortelės išdavimo momentu Naudotojas turi teisę paprašyti, kad Išdavėjas pateiktų sumokėtus pinigus liudijantį dokumentą ir iš Išdavėjo gauti tik rašytinį kvitą, kuris nėra nei kasos kvitas, nei PVM sąskaita-faktūra.

30. Organizatoriai pasilieka sau teisę bet kada nenurodant priežasties pakeisti šias Taisykles.  Pakeistos taisyklės skelbiamos interneto svetainėje www.housebrand.com ir Housebrand parduotuvėse.

Privatumo politikos atnaujinimas!

Nuolat ieškome naujų sprendimų, kad galėtume geriau pateisinti Jūsų lūkesčius naudojantis mūsų svetaine. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir rūpinamės informacijos apsauga, susijusia su Svetainės atnaujinimu, todėl prašome susipažinti su nauja Privatumo politikos redakcija, kurioje pristatome tvarkymosi su asmens duomenimis taisykles, taip pat jūsų teises ir pareigas.

 
Privatumo politika

1. Jūsų asmens duomenų administratorius yra LPP LITHUANIA UAB, J. Balčikonio g. 3 LT-08247 Vilnius, Įmonės kodas: 111795946;

2. Su asmens duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu dataprivacy@lpp.com arba susirašinėdami aukščiau nurodytu adresu;

3. Dėl savo asmeninių duomenų susisiekite adresu support.lt@housebrand.com;

4. Jūsų duomenys bus tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu, siekiant siųsti Jums komercinę informaciją (naujienlaiškį) apie dabartines akcijas, prekių naujienas ir paslaugas, susijusias su LPP priklausančiais prekių ženklais (Reserved, House, Sinsay, Mohito, Cropp). Asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol atšauksite savo sutikimą prenumeruoti naujienlaiškį;

5. Asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol atšauksite savo sutikimą prenumeruoti naujienlaiškį;

6. Sutikimus galite tvarkyti skiltyje „Mano paskyra“, jei esate registruotas mūsų internetinės parduotuvės vartotojas.