Konfidencialitātes politika

Mūsu prioritāte ir pasargāt informāciju un cienīt jūsu konfidencialitāti, kamēr izmantojat mūsu Tīmekļa vietni, tāpēc mēs rūpējamies par drošības pasākumiem un ērtībām tīmekļa vietņu lietošanas laikā. Šajā Politikā ir izklāstīti noteikumi un apmērs, kādā tiek apstrādāti jūsu dati un ar jums saistītās tiesības un atbildības.

 Termini un definīcijas

 • Tīmekļa vietne — interneta veikals https://www.housebrand.com/lv/lv/
 • Lietotājs — fiziskā persona, kas izmanto Tīmekļa vietni.
 • LPP — “LPP S.A.” ar juridisko adresi Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, ierakstīts Valsts tiesas reģistrā, ko uztur Gdańsk-Północ apgabaltiesa pilsētā Gdańsk, Valsts tiesas reģistra 7. Tirdzniecības nodaļa, KRS Nr. 778 (turpmāk — “LPP”), ar akciju kapitālu 3 708 482 PLN apmērā (pilnībā iemaksāts), REGON Nr. 190852164, NIP Nr. 583-10-14-898.
 • VDAR — Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīlī pieņemtā regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

Datu pārzinis ir:

House ir LPP LATVIA LTD preču zīme. Mēs esam daļa no LPP Grupas Polijā (LPP S.A., Łąkowa 39/44, 80-769 Gdaņska, Polija). Datu apstrādes pārzinis, – t.i., puse, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus – saistībā ar tā pakalpojumiem ir: LPP LATVIA LTD, Stacijas laukums 4, Rīga, LV-1050.

LPP ir iecēlis Datu aizsardzības speciālistu, ar kuru var sazināties par visiem jautājumiem saistībā ar personas datu apstrādi un tiesību izmantošanu attiecībā uz datu apstrādi:

 • pa pastu: LPP LATVIA LTD, Stacijas laukums 4, Rīga, LV-1050.
 • e-pastā: dataprivacy@lpp.com.

 

Personas datu apstrādes nolūki un likumīgais pamats.

1. Iepirkšanās un pakalpojumi tiešsaistē.

Mēs apstrādājam jūsu datus tādā apmērā, kāds nepieciešams pirkuma līgumu noslēgšanai un citu mūsu pakalpojumu piedāvāšanai, piemēram, šādiem:

a) nodrošināt Tīmekļa vietnes un mobilās lietojumprogrammas, lai parādītu un pārdotu savas preces;

b) nodrošināt vietējos pakalpojumus, kas tiek piedāvāti arī LPP tradicionālajos veikalos un LPP apmeklētos pasākumos un gadatirgos;

c) publicēt regulāras un cikliskas reklāmas programmas;

d) apstrādāt noslēgtus darījumus, piemēram, veikt maksājumu izpildi un preču nosūtīšanu;

e) nodrošināt klientu atbalstu un apstrādāt ar patērētāju tiesībām saistītas prasības, piemēram, veikt darbības saskaņā ar likumā noteiktajām garantijām vai preču atgriešanu pirms pirkuma līguma noslēgšanas un pēc tam, tostarp arī tiešas saziņas veidā (pa tālruni, e-pastu);

f) nodrošināt paša LPP informāciju, ziņojumus, biļetenu un citu tiešu saziņu;

g) visos līmeņos garantēt mūsu pakalpojumu drošību, funkcionalitāti un stabilitāti;

h) izvērtēt un novērtēt datus, kas saistīti ar iepirkšanās procesu, tostarp, preču atgriešanu un pasūtījuma atcelšanu pēc Lietotāja pieprasījuma;

i) piedāvāt, piegādāt un apstrādāt dāvanu kartes un atlaides;

j) LPP piedāvāt preces, balstoties uz jūsu modes preferencēm.

Ja noslēgts līgums vai tas nepieciešams, lai izpildītu un nodrošinātu pakalpojumus, kurus vēlaties izmantot, jūsu personas dati tiek apstrādāti uz noslēgta pirkuma līguma pamata (t.i., VDAR 6. panta 1. punkta “b” apakšpunkts). Pārējos gadījumos likumīgais pamatojums ir LPP leģitīmās intereses, kas izriet no tā kā uzņēmuma (VDAR 6. panta 1. punkta “f” apakšpunkts).

2. Preču un pakalpojumu piedāvāšana.

Jūsu dati var tikt apstrādāti arī šādiem nolūkiem:

a) analizēt Tīmekļa vietnē skatīto preču biežumu un piedāvāt LPP preces un pakalpojumus, kas atbilst jūsu iepirkumu vēsturei un preferencēm;

b) personalizēt LPP zīmolu piedāvājumus, pamatojoties uz jūsu sniegtajiem datiem;

c) pielāgot tīmekļa lapas skatus un veidot ieteikumus, kas atbilst jūsu modes preferencēm.

Šādam nolūkam mēs izmantojam ierīces datus un piekļuves datus, kā arī analogos datus no mūsu partneriem. Personalizēta preču un pakalpojumu attēlošana ļauj jums viegli un ērti izmantot Tīmekļa vietni, kā arī garantē to, ka visas piedāvātās preces ir pieejamas. Izmantojot personalizāciju, mēs varam piedāvāt jūsu vajadzībām atbilstošas preces un pakalpojumus.

Jūsu preferencēm pielāgotu preču nodrošināšanas nolūkos veiktās datu apstrādes likumīgais pamats ir LPP leģitīmās intereses tiešās tirdzniecības veidā (VDAR 6. panta 1. punkta “f” apakšpunkts). 

3. Reklāma un tirgus izpēte, datu analīze.

Datu analīzē, tostarp tirgus izpētē, mēs izmantojam jūsu datus reklāmas vajadzībām šādiem nolūkiem:

a) izveidot lietotāju mērķu grupas (arī sociālajos tīklos, piemēram, Facebook) ar līdzīgām interesēm un vēlmēm, ar līdzīgu pieeju Tīmekļa vietnes izmantošanai vai iepirkumiem (segmentācija);

b) apkopot un apstrādāt informāciju par demogrāfiskajiem datiem, modes preferencēm, iepirkšanās un Tīmekļa vietnes izmantošanas paradumiem, un izmantot šo informāciju darbībās, kas reklamē LPP zīmolu preces un pakalpojumus;

c) identificēt un prognozēt tendences;

d) veidot interneta iepirkšanās prognozes;

e) reklamēt preces un pakalpojumus;

f) izplānot reklāmas darbības un analizēt to efektivitāti noteiktās mērķa grupās;

g) uzlabot un pielāgot reklāmas darbības attiecībā uz precēm un pakalpojumiem.

Tādējādi mēs saskaņā ar jūsu preferencēm varam piedāvāt interesantas preces no visiem LPP zīmoliem, izmantojot statistikas datus, kas tiek apkopoti un ir anonīmi, kā arī datus, kas ar papildu darbībām var tikt saistīti ar konkrētu personu.

Apstrādes likumīgais pamats ir LPP leģitīmās intereses tiešās tirdzniecības veidā (VDAR 6. panta 1. punkta f apakšpunkts).

4. Preču un tehnoloģiju izstrāde.

Mēs izmantojam jūsu datus ar mērķi izstrādāt preces un pakalpojumus (izveidot mobilas lietojumprogrammas, attīstīt tehnoloģijas, personalizēt pakalpojumus) un pielāgot tos jūsu preferencēm. To veicot, mēs izmantojam apkopotus, pseidonimizētus vai anonimizētus datus, kas atvieglo un paātrina problēmu novēršanu attiecībā uz iepirkšanos tiešsaistē, un ir noderīgi klientu apkalpošanas līmenī. Tādējādi mēs mēģinām izpildīt šādus mērķus:

a) izveidot tehniskus risinājumus, kas novērš ar atbilstošo preču atrašanu saistītas problēmas, lai uzlabotu jūsu iepirkšanos;

b) uzlabotu kanālus saziņai ar Datu pārzini, izmantojot automatizētus saziņas risinājumus (piem., sarunbotu);

c) optimizēt personalizētus pakalpojumus un tehnoloģijas attiecībā uz datu analīzi, LPP zīmolu reklāmām un iepirkšanos tiešsaistē;

d) attīstīt tehnoloģijas, lai garantētu IT sistēmu un personas datu drošību, kā arī novērstu krāpšanu;

e) optimizēt uzņēmējdarbības un loģistikas procesus, tostarp paātrināt un vienkāršot noslēgto līgumu izpildi un piedāvāto pakalpojumu veikšanu;

f) nepārtraukti attīstīt tehniskos risinājumus, lai uzlabotu un optimizētu piedāvājumu personalizāciju;

g) ieviest un attīstīt risinājumus automātiskai klientu ziņoto problēmu risināšanai;

h) novērst krāpšanu;

i) izstrādāt un verificēt programmatūras risinājumus, kas paredzēti uzņēmējdarbības un loģistikas pamatdarbību optimizēšanai.

Jūsu datu apstrādes likumīgais pamats ir Pārziņa leģitīmās intereses attiecībā uz preču un tehnoloģiju izstrādi, kas nepieciešamas pareizai uzņēmuma darbībai un preču un pakalpojumu pielāgošanai jūsu vajadzībām (VDAR 6. panta 1. punkta “f” apakšpunkts).

5. Pakalpojumu optimizēšana.

Lai uzlabotu uzņēmējdarbību un aizsargātu LPP intereses, jūsu dati tiek apstrādāti šādiem nolūkiem:

a) uzlabot Klientu apkalpošanas dienesta sniegtos pakalpojumus, it īpaši ieviešot risinājumus ātrākai problēmu risināšanai (klientu apkalpošanas automatizācija);

b) novērst krāpšanu;

c) nodrošināt atbilstību patērētāja tiesībām, kas rodas pēc līguma noslēgšanas (tiesības iesniegt sūdzības vai atgriezt preces);

d) pienācīgi izpildīt LPP pienākumus, kas saistīti ar pirkuma līguma noslēgšanu (darījuma dokumentācija un nodokļu dokumentācijas uzglabāšana);

e) pierādīt atbilstību tiesību aktiem, kas attiecas uz LPP uzņēmējdarbību, it īpaši attiecībā uz patērētāju tiesībām un personas datu aizsardzību;

f) nodrošināt LPP prasības.

Jūsu dati tiek apstrādāti uz likumīga pamata, kas ir mūsu leģitīmās intereses attiecībā uz uzņēmuma optimizēšanu, un, ja datu apstrāde nepieciešama saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem (piem., nodokļu tiesību akti, patērētāju aizsardzības tiesību akti), dati tiek apstrādāti nolūkā parādīt mūsu uzņēmuma atbilstību šiem tiesību aktiem (VDAR 6. panta 1. punkta “f” apakšpunkts).

Kāda veida datus mēs apstrādājam?

 1. Lai reģistrētu jūsu kontu Tīmekļa vietnē: vārds un uzvārds, e-pasta adrese.
 2. Lai ļautu jums Tīmekļa vietnē izmantot un pārvaldīt kontu: vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzimums, adrese (iela, ēkas numurs, dzīvokļa numurs, pasta indekss, pilsēta, valsts), nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs vai personas identifikācijas numurs (ja izrakstīts rēķins).
 3. Lai nosūtītu informāciju (biļetenu) par reklāmas kampaņām, īpašiem piedāvājumiem, reklāmas kodiem: e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzimšanas datums.
 4. Lai izpildītu jūsu pirkuma līgumus, kas noslēgti pēc reģistrācijas Tīmekļa vietnē: vārds un uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese (iela, ēkas numurs, dzīvokļa numurs, pasta indekss, pilsēta, valsts), nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs vai personas identifikācijas numurs (ja izrakstīts rēķins), informācija par jūsu iepirkšanos Tīmekļa vietnē.
 5. Lai izpildītu līgumus, kas noslēgti bez reģistrācijas Tīmekļa vietnē: vārds un uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese (iela, ēkas numurs, dzīvokļa numurs, pasta indekss, pilsēta, valsts), nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja izrakstīts rēķins).
 6. Lai informētu jūs par jūsu norādīto preču pieejamību: e-pasta adrese.
 7. Lai veiktu norēķinus par jūsu atgrieztajām precēm: bankas konta numurs.
 8. Lai jūs varētu ar mums sazināties: vārds, uzvārds, darījuma dati (piegādes adrese, pasūtītās preces), kontaktinformācija (pasta adrese, tostarp iela, ēkas numurs, dzīvokļa numurs, pasta indekss, pilsēta, valsts, e-pasta adrese, tālruņa numurs), balss — lai uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti, mēs, iespējams, ierakstīsim zvanus; jūs par to tiksiet informēts zvana sākumā.

Datu subjektu tiesības.

Attiecībā uz personas datu apstrādi jums ir šādas tiesības:

 1. Dzēst savu kontu, sadaļā “Mani dati” uzsākot konta dzēšanas procedūru.
 2. Dzēst savus datus, nenorādot iemeslu; attiecīgi tā rezultātā jūsu konts Tīmekļa vietnē var tikt izdzēsts.
 3. Iebilst savu datu apstrādāšanai kopumā vai daļēji un noteiktam mērķim.
 4. Ierobežot savu datu apstrādi uz noteiktu laiku vai noteiktā apmērā.
 5. Labot vai koriģēt savus personas datus. Pēc pierakstīšanās Tīmekļa vietnē jūs varat sadaļā “Mani dati” veikt izmaiņas.
 6. Savas piekrišanas atsaukšana biļetena abonēšanai.
 7. Nodot datus citai organizācijai. Šajā saistībā varat sazināties ar mums, izmantojot saziņas veidlapu, norādot tās organizācijas nosaukumu un adresi, kurai mums jāpārsūta jūsu dati, kā arī datu apjomu, t. i., norādot, kāda informācija mums jāpārsūta. Pārsūtīšana notiks elektroniski, tiklīdz jūsu pieprasījums būs apstiprināts. Tas nepieciešams, lai garantētu šo datu drošību un apstiprinātu, ka pieprasījumu esat veicis tieši jūs.
 8. Saņemt informāciju par personas datu apstrādes apjomu.
 9. Iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei; Polijā tā ir Personas datu aizsardzības uzraudzības iestāde, adrese: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pieprasījumu iesniegšana un tiesību izmantošana neietekmēs mūsu pabeigtās darbības. Jūs mēneša laikā saņemsiet informāciju par pieprasījuma rezultātu. 

Datus par jūsu darījumiem mēs uzglabājam tik ilgi, cik tas noteikts nodokļu tiesību aktos vai cik nepieciešams saskaņā ar mūsu kā Pārziņa interesēm, apkopojot pierādījumus sūdzību novērtēšanas ziņā vai pēc preču atgriešanas. Jūsu datu dzēšana neaptur to apstrādi konkrētajā aspektā.

Saziņa saistībā ar personas datiem.

Jūs varat mums sūtīt paziņojumus vai pieprasījumus saistībā ar personas datiem, izmantojot izvēlēto saziņas veidu.

 1. E-pasta adrese: support.lv@housebrand.com
 2. Tālruņa numurs: +371 68 617 969 (izmaksas ir atkarīgas no operatora).
 3. Saziņas veidlapa, kas pieejama mūsu Tīmekļa vietnē.
 4. Vēstule uz šo adresi: LPP LATVIA LTD, Stacijas laukums 4, Rīga, LV-1050.

Personas datu glabāšanas laiks.

Mēs personas datus glabājam šādu periodu:

a) kamēr Tīmekļa vietnē pastāv jūsu konts;

b) saistībā ar nodokļu tiesību aktiem (darījuma dati) — 5 gadus pēc tā taksācijas gada beigām, kurā radās jūsu fiskālās saistības;

c) saistībā ar Klientu apkalpošanas dienesta izmantošanu (jebkādā veidā) — 2 gadus pēc katras saziņas reizes;

d) mūsu reklāmas darbību ziņā (biļetens) — līdz jūs atsaucat savu piekrišanu;

e) tiešas preču reklamēšanas ziņā — līdz jūs izpaužat skaidrus un leģitīmus iebildumus;

f) gaidot paziņojumu par preces pieejamību — līdz 6 mēnešiem pēc jūsu pieprasījuma;

g) saistībā ar statistiskām darbībām, prasību izvirzīšanu vai aizstāvēšanu (piem., sūdzību gadījumā) — līdz ir pagājis attiecīgajos tiesību aktos prasībai noteiktais laiks.

Datu apstrādes nodošana trešām pusēm jeb datu pārsūtīšana.

Mēs pārsūtām jūsu datus apstrādei tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai sasniegtu noteiktus LPP Group partneru un uzņēmumu mērķus. Šie dati citstarp ietver noliktavu un fizisko veikalu darbiniekus. Lai jums būtu ērtāk izmantot internetveikalu, mēs varam kopīgot jūsu datus arī ar IT vai analītisko pakalpojumu nodrošinātājiem (piem., attiecībā uz personalizētu preču attēlošanu vai lietotāju segmentāciju), ar mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējiem (piem., izmantojot programmatūru pakalpojumu sniedzēja serveros), ar pusēm, kas nosūta korespondenci attiecībā uz mūsu preču un pakalpojumu reklāmu (Biļetens). Mēs nododam datus arī organizācijām, kas piedalās Tīmekļa vietnē noslēgtā līguma izpildē, piem., kurjerpastam un maksājumu apstrādātājiem. Viņi kļūst par pārziņiem brīdī, kad dati tiek kopīgoti. Uzticamo partneru saraksts, kuriem mēs pārsūtām vai ar kuriem mēs kopīgojam personas datus, ir pieejams ŠEIT.

Jūsu personas dati tiks kopīgoti ar trešām pusēm vai citām organizācijām tikai tādiem mērķiem, kas aprakstīti Konfidencialitātes politikā. Tādējādi jūs nesaņemsiet citu uzņēmumu reklāmas materiālus. Mēs nenodrošinām reklāmas pakalpojumus trešām pusēm.

Mēs garantējam drošu jūsu personas datu apstrādi, izmantojot efektīvus un pareizi izvēlētus tehniskos un organizatoriskos pasākumus.

Datu pārsūtīšana ārpus EEZ.

Datu pārzinim izmantojot rīkus, kas atbalsta mūsu ikdienas darbību un kurus, piem., nodrošina Google, jūsu personas dati var tikt nosūtīti uz valsti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), it īpaši uz Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV) vai citu valsti, kurā partneris uztur rīkus, kas sadarbībā ar Datu pārzini tiek izmantoti Personas datu apstrādei. Pienācīgu ārpus EEZ apstrādāto Personas datu drošību garantē uz VDAR prasībām atbilstošiem līguma noteikumiem balstītu ārējo datu apstrādes līgumu piemērošana.

Komerciālā informācija – Biļetens.

Jūs varat abonēt Biļetenu, ievadot savu e-pasta adresi vai tālruņa numuru. Sniedzot šos datus, jūs piekrītat (e-pastā vai īsziņās) saņemt komerciālo informāciju, ko sūta tikai LPP. Mēs izmantojam elektroniskos saziņas līdzekļus, lai informētu jūs par pieejamām precēm un pakalpojumiem, tendencēm, īpašiem piedāvājumiem, izpārdošanām, reklāmas kodiem (šim nolūkam mēs varam kopīgot jūsu e-pasta adresi vai tālruņa numuru ar mūsu uzticamiem partneriem) un nepabeigtiem pirkumiem internetveikalā. Iespējams, jums arī tiks lūgts izteikt viedokli aptaujās.

Jūs varat jebkurā brīdī pārtraukt abonementu, noklikšķinot uz saites, kas pieejama katrā biļetenā, vai nosūtot e-pasta ziņu uz adresi support.lv@housebrand.com.

Paziņojums par preču pieejamību.

Pēc pieprasījuma mēs varam jums nosūtīt elektroniskus paziņojumus par jūsu norādīto preču pieejamību. Kad prece būs pieejama, saņemsiet paziņojumu jūsu norādītajā e-pasta adresē. Personas dati tiek sniegti brīvprātīgi, bet tie ir nepieciešami, ja vēlaties saņemt paziņojumu.

Tīmekļa vietņu un mobilo ierīču apstrādātie dati.

Lai sniegtu jums pakalpojumus (ja tas ir nepieciešams vai izriet no mūsu trešo pušu leģitīmajām interesēm), mums ir tiesības automātiski iegūt un reģistrēt datus, kurus jūsu ierīču tīmekļa pārlūkprogrammas pārsūta serverim (piem., lai garantētu IT aktīvu drošību vai citu Lietotāju drošību). Dati var ietvert, piem., sīkfailus, IP adresi, programmatūras un aparatūras parametrus, pārlūkotās tīmekļa vietnes, mobilās ierīces ID numuru, lietojumprogrammas izmantošanas informāciju un citus datus par jūsu izmantotajām ierīcēm un sistēmām. Šādas informācijas savākšana nodrošina pareizu tīmekļa lapu funkcionēšanu, ļauj jums ērti izmantot Tīmekļa vietni un pilnībā tai piekļūt.

Sīkfaili.

Sīkfaili ir mazi teksta faili ar IT datiem, kas ļauj Tīmekļa vietnei darboties pareizi. Tie tiek glabāti jūsu galapunkta ierīcēs. Šie faili ļauj atpazīt ierīci un pareizi pielāgot Tīmekļa vietnes izskatu jūsu preferencēm. Sīkfaili ir nepieciešami, lai jūs varētu pareizi pierakstīties Tīmekļa vietnē un bez traucējumiem izmantot visas tās funkcijas. Sīkfaili informē mūs par jūsu darbībām Tīmekļa vietnē, bet tie neļauj jūs pilnībā identificēt. Sīkfailus var izmantot, piemēram, šādiem mērķiem:

a) pielāgot Tīmekļa vietnes saturu jūsu preferencēm un optimizēt tīmekļa lapu izmantošanu;

b) apkopot statistiku, kas ļaus mums labāk saprast, kā jūs izmantojat Tīmekļa vietni, lai mēs varētu parādīt saturu, kas atbilst jūsu modes preferencēm;

c) uzturēt sesijas darbību;

d) sniegt reklāmas saturu par precēm, kas atbilst jūsu vajadzībām.

Lai iegūtu vairāk informācijas par sīkfailiem, spiediet ŠEIT 

Pierakstīšanās ar sociālo tīklu kontiem.

Jūs varat reģistrēties mūsu tīmekļa vietnēs un pēc tam izmantot iespēju pierakstīties, izmantojot sociālo tīklu kontu (piem., Facebook, Google utt.). Jūs varat izlemt, kā reģistrēties vai pierakstīties. Jūsu pierakstīšanos autentificē sociālo tīklu vietne.

Jūs arī saņemat informāciju par to, kādā apjomā sociālo tīklu vietne mums nodrošina datus. Tādā gadījumā tie ir dati, kas ir nepieciešami un pietiekami jūsu identificēšanai un drošai konta izveidošana mūsu Tīmekļa vietnēs. Dati ir no jūsu publiskā profila un galvenokārt ietver jūsu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi.

Mums nav tiesību uz jūsu sociālo tīklu kontu, it īpaši nav tiesību no tā ievietot kādu saturu. Vairāk informācijas par sociālo tīklu vietņu izmantotajiem datiem skatiet konkrētās vietnes konfidencialitātes politikā (piem., Facebook https://www.facebook.com/policy.php vai Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

Sociālo tīklu vietne, kuru izmantojāt, reģistrējoties mūsu Tīmekļa vietnē, neinformē mūs par jūsu konta dzēšanu attiecīgajā sociālo mediju vietnē vai par jūsu lēmumu nepierakstīties ar attiecīgo kontu, tāpēc jūsu pierakstīšanās ietvaros izmantotie dati paliks mūsu datubāzē. Kamēr esat pierakstījies mūsu Tīmekļa vietnē, jūs varat dzēst savu kontu, uzsākot konta dzēšanas procedūru sadaļā “Mani dati”.

Pat ja izdzēšat savus datus, mēs ne vienmēr beidzam to apstrādi; datus par jūsu darījumiem mēs uzglabājam tik ilgi, cik tas noteikts nodokļu tiesību aktos vai cik tas nepieciešams saskaņā ar mūsu kā Pārziņa interesēm, apkopojot pierādījumus sūdzību analizēšanas laikā vai pēc preču atgriešanas.

Facebook pielāgotā auditorija.

Izmantojot Facebook pielāgotās auditorijas rīku, mēs varam nodot drošu mūsu klientu e-pasta adrešu vai tālruņa numuru datubāzi Facebook rīkiem. Ja esat reģistrēts lietotājs, piemēram, Facebook vai citās Meta grupas vietnēs, un jūsu e-pasta adrese vai tālruņa numurs ir tāds pats kā tas, kuru norādījāt, apmeklējot šīs vietnes, jums var tikt rādīti sponsorēti ziņojumi par mūsu piedāvājumiem, tendencēm, īpašiem piedāvājumiem, izpārdošanām vai atlaižu kuponiem. Izmantojot šo rīku, mēs nenodosim reklāmas informāciju tieši caur jūsu e-pasta adresi vai tālruņa numuru. Jūs varat reklāmas iestatījumos deaktivizēt atkārtotas reklāmas funkciju ar nosaukumu “Pielāgotas publikas”. Lai to paveiktu, jums jāpierakstās Facebook kontā. Plašāka informācija par nestandarta mērķa grupām atrodama vietnē: https://en-gb.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494

Facebook spraudnis.

Mūsu vietne ietver Facebook spraudni (“Facebook Inc.”, 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornija, 94025, ASV). Facebook spraudnis mūsu vietnē ir apzīmēts ar Facebook logotipu. Šis spraudnis izveidos tiešu savienojumu ar jūsu profilu Facebook serverī. Izmantojot jūsu IP adresi, Facebook uzzinās, ka esat apmeklējis mūsu vietni.

Ja apmeklējat mūsu vietni, kad esat pieteicies Facebook profilā, Facebook saglabā informāciju par apmeklējumu. Pat tad, ja neesat pieteicies, Facebook spēj iegūt jūsu IP adreses informāciju. Mēs vēlamies uzsvērt, ka Facebook neinformē mūs par datiem, ko tas apkopo, vai to izmantošanas veidu. Facebook savākto datu mērķis un apmērs mums nav zināmi.

Ja vēlaties saņemt papildu informāciju par konfidencialitātes politiku, lūdzu, sazinieties ar Facebook vai izlasiet tā lietošanas nosacījumus: https://www.facebook.com/about/privacy/. Ja nevēlaties Facebook nodot informāciju par mūsu tīmekļa vietņu apmeklējumu, iesakām vispirms izrakstīties no Facebook konta.

Facebook Pixel.

Mūsu tīmekļa lapas ietver Facebook Pixel, lai mēs varētu reklamēt savu zīmolu preces jums, ņemot vērā jūsu intereses, kad apmeklējat Facebook vai citas šo rīku izmantojošas vietnes. Attiecīgi jūs varat saņemt personalizētu reklāmu, lai mūsu tīmekļa vietne un piedāvātās preces jums šķistu pēc iespējas interesantākas un vislabāk atbilstu jūsu vajadzībām. Saņemot šādus datus, mēs varam arī noteikt personalizētu reklāmu panākumu apmēru un veidot atskaites par šo saturu. Savāktie dati ir anonīmi, jo mēs neiegūstam informāciju par lietotāja identitāti. Datus glabā un apstrādā Facebook, tāpēc ir iespējams savienoties ar atbilstošo lietotāja profilu. Facebook šos datus izmanto reklāmas nolūkos. Vairāk informācijas par konfidencialitātes aizsardzību skatiet Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Jūs varat reklāmas iestatījumos deaktivizēt atkārtotas reklāmas funkciju ar nosaukumu “Pielāgotas publikas”. Lai to paveiktu, jums jāpierakstās Facebook kontā.

Pixel un līdzīgas tehnoloģijas.

Partneri, kuru pakalpojumus mēs izmantojam, mūsu tīmekļa vietnēs var izvietot tā saukto pikseli. Izmantojot pikseli vai līdzīgu tehnoloģiju, tiek izveidots savienojums ar mūsu partneru serveriem, kad jūs apmeklējat mūsu vietnes. Pikseļa izvietošanai ir nepieciešama jūsu piekrišana, ko jūs sniedzat, piekrītot reklāmas sīkfailiem. Mūsu partneri var saskaņot mūsu produktu īpašos piedāvājumus ar jūsu modes izvēlēm, kuras noteiktas, pamatojoties uz informāciju, kas mūsu partneriem sniegta, kad jūs lietojat vietnes.

Tādējādi jūs varat saņemt personalizētu saturu par mūsu produktiem, lai tie būtu jums interesantāki un atbilstu jūsu vēlmēm. Saņemot šādus datus, mēs varam arī noteikt personalizētu reklāmu panākumu apmēru un veidot atskaites par šo saturu. Sīkāka informācija par jūsu datu apstrādi, ko veic mūsu partneri, ir pieejama ŠEIT.

TikTok Pixel.

Mūsu tīmekļa vietnes satur TikTok Pixel, tāpēc katru reizi, kad apmeklējat TikTok tīmekļa vietni, jums tiek piedāvātas uz jūsu interesēm balstītas reklāmas par mūsu zīmolu precēm. Attiecīgi jūs varat saņemt personalizētas reklāmas par mūsu precēm, kas jums varētu šķist interesantas un vislabāk atbilstu jūsu vēlmēm. Saņemot šādus datus, mēs varam arī noteikt personalizētu reklāmu panākumu apmēru un veidot atskaites par šo saturu. Savāktie dati ir anonīmi, jo mēs neiegūstam informāciju par lietotāja identitāti. Datus glabā un apstrādā TikTok, tāpēc ir iespējams savienoties ar atbilstošo lietotāja profilu. TikTok šos datus izmanto reklāmas nolūkos.

Vairāk informācijas par konfidencialitātes aizsardzību skatiet TikTok tīmekļa vietnē: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings

Informācija par LPP zīmolu profiliem sociālajos tīklos.

Mums ir profili sociālajos tīklos: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (turpmāk — “sociālie tīkli”), kuros mēs publicējam informāciju par mūsu zīmolu precēm. Sociālo tīklu administratori saglabā jūsu uzvedības datus, izmantojot sīkfailus un citas līdzīgas tehnoloģijas katrā mijiedarbībā ar mūsu profiliem. Administratori definē personas datu apstrādes pilnu apjomu un mērķus sociālajos tīklos.

Ja apmeklējat mūsu profilus, mēs iegūstam piekļuvi vispārējai statistikai par jūsu interesēm un demogrāfiskajiem datiem (piemēram, vecumam, dzimumam, reģionam), kurus izveido sociālo tīklu administratori. Mēs esam pilnībā atbildīgi par šo profilu pārvaldīšanu un ziņu ievietošanu tajos, par lietotāju publicētajām ziņām, kā arī par ziņām privātajos ziņojumos un saziņu konkrētās sociālo tīklu tīmekļa vietnēs.

Facebook un Instagram administrē “Facebook Ireland Ltd.”, 4 Grand Canal Square, Dublina 2, Īrija (turpmāk — “Facebook”).

YouTube administrē “Google Inc.”, 1600 Amphitheatre Parkway, Mauntinvjū, Kalifornijas štats, ASV.

Pinterest administrē “Pinterest Inc.”, 550 Brannan St, Sanfrancisko, ASV.

Ja jums ir konts konkrētā sociālo tīklu tīmekļa vietnē, mums ir piekļuve informācijai, ko iestatījāt kā publisku, saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem kā citiem vietnes lietotājiem.

Kad apmeklējat mūsu profilu, sociālo tīklu administrators izmanto sīkfailus un citas līdzīgas tehnoloģijas, lai pārraudzītu jūsu uzvedību un veiktās darbības. Informācija tiek apkopota, lai izveidotu, piemēram, vietnes statistiku. Statistika ietver tikai anonimizētus statistikas datus par lietotājiem, kas apmeklē profilu, un tos nevar sasaistīt ar konkrētu personu. Mums nav piekļuves personas datiem, ko sociālie tīkli izmantojuši, lai sagatavotu, piemēram, vietnes statistiku.

Pateicoties sociālo tīklu ģenerētajai statistikai, mums ir informācija par to, kā jūs izmantojat mūsu profilus un kāds publicētais saturs ir vispopulārākais. Ar šo informāciju mēs uzlabojam savus profilus, precīzāk pielāgojot publicēto saturu jūsu interesēm un preferencēm. Katras sociālo tīklu tīmekļa vietnes administrators ir atbildīgs par jūsu datu apstrādi vietnes statistikas ģenerēšanas nolūkā. Tātad katram administratoram ir pienākums informēt jūs par visiem jautājumiem, kas saistīti ar personas datu apstrādi vietnes statistikas izveidošanas nolūkā, kā arī par iespējām izmantot tiesības uz konfidencialitātes aizsardzību saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Mēs izmantojam sociālo tīklu tīmekļa vietņu piedāvātos pakalpojumus, lai reklamētu preces un pakalpojumus, it īpaši ar lietotāju segmentācijas palīdzību un tādām darbībām, kas ļauj mums pareizi pielāgot piedāvātās preces jūsu vajadzībām (saskaņā ar šo vietņu lietošanas nosacījumos izklāstītajiem noteikumiem).

Lai uzzinātu vairāk informācijas par jūsu datu aizsardzības tiesībām saistībā ar vietnes statistikas izveidošanu un par iespējām šīs tiesības tiešā veidā izmantot, mijiedarbojoties ar sociālajiem tīkliem, apmeklējiet tālāk norādītās tīmekļa vietnes.


1. Facebook:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://privacycenter.instagram.com/

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-row?lang=en

Google Analytics paziņojums par datu aizsardzību.

Mūsu vietnes izmanto Google Inc. (“Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mauntinvjū, CA 94043, ASV”) tīmekļa pakalpojumu analīzes mehānismus Google Analytics, Google Double Click un Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click un Google Tag Manager izmanto sīkfailus, lai analizētu, kā tīmekļa vietnes tiek izmantotas. Sīkfailu apkopotā informācija tiek pārraidīta uz Google serveriem ASV un arhivēta.

Ja mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā ir aktivizēta IP anonimizācijas funkcija, Google saīsina jūsu lietotāja IP. Tas attiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstīm un citām valstīm, kas norādītas līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu. Tikai īpašos gadījumos pilna IP adrese tiek nosūtīta uz Google serveri ASV, kur tā tiek saīsināta. Šādā veidā mūsu tīmekļa vietnē ir aktīva IP adrešu anonimizācijas funkcija.

Pēc tīmekļa vietnes operatora pieprasījuma Google izmanto apkopoto informāciju, lai analizētu trafiku tīmekļa vietnē un sagatavotu atskaites par tīmekļa vietnes un citu ar Tīmekļa vietni saistīto pakalpojumu izmantošanu. Jūsu pārlūkprogrammas sniegtā IP adrese Google Analytics netiek uzglabāta kopā ar citiem Google datiem.

Mēs izmantojam Google Analytics, lai analizētu mūsu tīmekļa vietnes lietojumu nolūkā to uzlabot un piedāvāt jums patīkamas mūsu zīmola preces.

Google Ads.

Izmantojot Google Ads rīkus, jūsu dati var tikt nosūtīti citiem LPP partneriem un pakalpojumu sniedzējiem. Google Ads izmantošanas mērķis ir ar Google Ads ārējās tīmekļa vietnēs reklamēt mūsu zīmolu preces. Pamatojoties uz reklāmas kampaņu datiem, mēs varam noteikt, cik lielus panākumus ir guvušas reklāmas darbības. Mēs to darām, parādot tikai reklāmas, kas atbilst jūsu modes preferencēm, un mūsu mērķis ir uzlabot tīmekļa vietni, lai tā jums šķistu patīkamāka. Ja ienāksiet mūsu tīmekļa vietnē, izmantojot Google reklāmu, Google Ads, jūsu datorā tiks saglabāti sīkfaili, bet tie neļaus jūs pilnībā identificēt. Savāktā informācija var būt saistīta ar konkrētu reklāmu parādīšanu tīmekļa vietnēs, Google meklētājprogrammā un Google partneru pakalpojumos. Ja esat reģistrēts Google lietotājs, Google, iespējams, saistīs mūsu vietnes apmeklējumu ar jūsu kontu. Ja neesat reģistrēts Google lietotājs vai neesat pierakstījies, Google, iespējams, saglabās arī jūsu IP adresi.

Google Ads klientu atbilstība.

Izmantojot rīku Google Ads klientu atbilstība, mēs varam iesniegt drošu mūsu klientu e-pasta adrešu vai tālruņa numuru datubāzi Google rīkiem. Ja esat reģistrēts lietotājs, piemēram, YouTube, Gmail vai citās Google grupas vietnēs, un jūsu e-pasta adrese vai tālruņa numurs ir tāds pats kā tas, kuru norādījāt, apmeklējot Google grupas vietnes, jums var tikt rādīti sponsorēti ziņojumi par mūsu piedāvājumiem, tendencēm, īpašiem piedāvājumiem, izpārdošanām vai atlaižu kuponiem. Izmantojot šo rīku, mēs nenodosim reklāmas informāciju tieši caur jūsu e-pasta adresi vai tālruņa numuru. Lai iegūtu vairāk informācijas par reklāmu rādīšanu atbilstoši izveidotajam klientu sarakstam, apmeklējiet vietni: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360.

Mēs izmantojam Google Marketing Platform tīmekļa pakalpojuma analīzes mehānismus, piemēram, platformu Display & Video 360, sistēmu Campaign Manager 360 un pakalpojumu Search Ads 360. Mūsu tīmekļa vietnes izmanto Floodlight DV360 tagu, lai novērtētu mūsu zīmolu akciju un reklāmu kampaņu efektivitāti. Tas tiek darīts ar mērķi optimizēt konkrētu reklāmu rādīšanu, dodot priekšroku tām reklāmām, kas atbilst jūsu vēlmēm vai modes stilam. Šis rīks ļauj apkopot un uzglabāt informāciju par reklāmām, kuras jūs noklikšķināt, kā arī informāciju par jūsu uzvedību trešo pušu tīmekļa vietnēs. Google izmanto sīkfaila ID, lai reģistrētu katrā pārlūkprogrammā rādītās reklāmas, un tādējādi var novērst reklāmu atkārtotu rādīšanu. Google var izmantot sīkfailu ID arī, lai reģistrētu ar reklāmu pieprasījumiem saistītus reklāmguvumus. Sīkfaili neiekļauj nekāda veida personas datus, piemēram, e-pasta adreses, uzvārdus vai mājas adreses. Šī rīks ļauj jūsu pārlūkprogrammai automātiski izveidot savienojumu ar Google serveri.

Mūsu mērķis ir rādīt jums tos mūsu zīmolu produktus, kuri atbilst jūsu interesēm.

Vairāk par Google Marketing Platform skatiet šeit: https://marketingplatform.google.com/about/.

Microsoft Bing Ads. 

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantots rīks Bing Ads, ko nodrošina Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ASV). Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, izmantojot Microsoft Bing, kas reklamē mūsu zīmolu produktus, jūsu datorā tiek saglabāts sīkfails. Mēs savu pakalpojumu ietvaros mārketinga un optimizācijas nolūkiem izmantojam sīkfailus, kas ietilpst rīkā Microsoft Bing Ads. Saglabātie sīkfaili uzglabā informāciju par jūsu apmeklējumiem mūsu tīmekļa vietnēs un informāciju par mūsu zīmolu produktiem, kas jūs ir ieinteresējuši. Sīkfaili ļauj nepārprotami identificēt tīmekļa pārlūkprogrammu, taču tie netiek izmantoti jūsu personas identificēšanai mūsu tīmekļa vietnes lietošanas laikā.

Vairāk informācijas par Microsoft Bing konfidencialitātes politiku skatiet šeit: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

Jūs jebkurā brīdī varat mainīt savus iestatījumus saskaņā ar vadlīnijām, kas norādītas sadaļā Atteikšanās no mārketinga rīkiem.

Atteikšanās no mārketinga rīkiem.

Sīkfailu iestatījumus varat pārvaldīt tīmekļa pārlūkprogrammā. Jūsu izvēles var traucēt pilnīgu dažu tīmekļa vietņu funkciju izmantošanu. Jūs varat bloķēt sīkfailu apkopoto tīmekļa vietnes lietojuma datu saglabāšanu (tai skaitā IP adresi) un to pārraidīšanu uz Google, kā arī neļaut Google tos kopīgot, lejupielādējot un instalējot šeit pieejamo spraudni: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ja nevēlaties saņemt personalizētu mūsu preču attēlošanu vai reklāmas no mūsu partneriem, varat izmantot tālāk minētos risinājumus: 

1) atlasiet savā pārlūkprogrammā atbilstošus iestatījumus, tādējādi atspējojot trešo pušu sīkfailus; vairāk informācijas skatiet sīkfailu politikā;
2) atspējojiet sīkfailus sadaļā Reklāmguvumu uzskaite, t.i., atspējojiet sīkfailus no domēna “www.googleadservices.com”, https://www.google.de/settings/ads; šie iestatījumi tiks dzēsti pēc sīkfailu dzēšanas;
3) vietnē http://www.aboutads.info/choices atspējojiet personalizētas reklāmas, kas ietilpst kampaņā “Par reklāmām”; iestatījumi tiks dzēsti pēc sīkfailu dzēšanas;
4) atlasiet pastāvīgu sīkfailu atspējošanu Firefox, Internet Explorer vai Google Chrome, izmantojot http://www.google.com/settings/ads/plugin; taču šādā gadījumā, lūdzu, ņemiet vērā, ka var būt ierobežota mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāte;
5) izdarīt izvēli attiecībā uz Microsoft veikto datu vākšanu un izmantošanu, tostarp reklāmu personalizēšanu vietnē: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?refd=privacy.microsoft.com&ru=https%3A%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings%3Frefd%3Dprivacy.microsoft. com;
6) criteo pakalpojumus var atspējot, izmantojot opciju, kas pieejama vietnē: https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/.

Vairāk par Google konfidencialitātes politiku skatiet šeit: https://policies.google.com/privacy.

Konfidencialitātes politikas izmaiņas.

Tīmekļa vietnes pakalpojumi un funkcijas var mainīties, tātad mēs nākotnē, iespējams, izmainīsim Konfidencialitātes politiku. Par jaunajām dokumenta versijām mēs informēsim Tīmekļa vietnē. Šis dokuments tiek nodrošināts informatīvā nolūkā. Iepriekš redzamā informācija tika pārskatīta 16.03.2023

 

 
Privātuma politikas atjauninājums!

Mēs pastāvīgi meklējam jaunus risinājumus, lai labāk apmierinātu Jūsu vajadzības, izmantojot mūsu Pakalpojumus. Mēs cienām Jūsu privātumu un rūpējamies par datu aizsardzību, tāpēc saistībā ar Pakalpojuma darbības atjaunošanu lūdzam iepazīties ar Privātuma politikas atjaunoto versiju, kurā iepazīstinām ar personas datu apstrādi, darbības jomu, kā arī Jūsu tiesībām un pienākumiem.

Privātuma politika

1. Jūsu personas datu administrators ir LPP LATVIA LTD, Stacijas laukums 4, Rīga, LV-1050 Latvia, PVN maksātāja Nr: LV40003604688;

2. Jūs varat sazināties ar personas datu aizsardzības speciālistu e-pastā: dataprivacy@lpp.com vai rakstot uz iepriekš norādīto korespondences adresi;

3. Attiecībā uz Jūsu personas datiem, lūdzu, sazinies ar support.lv@housebrand.com;

4. Jūsu dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, lai nosūtītu Jums komerciālu informāciju (jaunumi e-pastā) par pašreizējām akcijām, produktu jaunumiem un pakalpojumiem, kas saistīti ar LPP zīmoliem (Reserved, House, Sinsay, Mohito, Cropp);

5. Personas dati tiks apstrādāti līdz brīdim, kad atsauksiet savu piekrišanu e-pasta jaunumu saņemšanai;

6. Jūs varat pārvaldīt piekrišanu sadaļā "Mans konts", ja esat reģistrēts lietotājs mūsu internetveikalā.