Pravidla pro přijímání dárkových karet House

1. Výrazy užité v manuálu mají následující výrazy:

a. Pořadatel: LPP Czech Republic, s.r.o., IČ: 266 98 714, sídlem Praha 9 - Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C/88159.

b. Prodejna: prodejna značky House, která se nachází na území České republiky a je označena symbolem pro vydávání a přijímání Dárkových karet House.

c. Dárková karta House – karta obsahující body a sloužící jako elektronický voucher pro nákup Zboží House v Prodejnách.

d. Kupující – osoba, která na Prodejně zakoupí Dárkovou kartu House.

e. Uživatel – vlastník Dárkové karty House a/nebo osoba nakládající s Dárkovou kartou House.

f. Zboží House – zboží dostupné na Prodejnách.

2. Pořadatel se zavazuje poskytnout Kupujícímu Dárkovou kartu House (s libovolným počtem bodů), pokud Kupující zaplatí pořadateli částku ve výši hodnoty uvedené na Dárkové kartě House. Dárková karta House platí pouze na území České republiky a pouze po níže stanovenou dobu platnosti.

3. Peněžní prostředky vydané Kupujícím za nákup Dárkové karty House přecházejí do vlastnictví Pořadatele v okamžiku předání Dárkové karty House Kupujícímu.

4. Hodnota Dárkové karty House se rovná počtu bodů na kartě, kdy 1 bod je roven 1,- Kč.

5. V okamžiku, kdy Uživatel nakoupí Zboží House za použití Dárkové karty House, počet bodů na jeho Dárkové kartě House se sníží o stejnou hodnotu, jako je cena zakoupeného Zboží House v Kč.

6. Pokud je cena Zboží House nižší než výše bodů na Dárkové kartě House , nevyčerpané body na Dárkové kartě House zůstávají k dalšímu užití.

7. Dárkovou kartu House nelze směnit za hotovost.

8. Dárková karta House je platná nejdéle po dobu 12 měsíců od data jejího zakoupení. Doba platnosti nemůže být prodloužena.

9. Dárkovou kartu House je možné užívat pouze po její aktivaci a pouze v Prodejnách.

10. Prodávat Dárkové karty House je vyhrazeno pouze Prodejnám.

11. Po převzetí Dárkové karty House Kupujícím nenese Pořadatel žádnou odpovědnost za ztrátu, zničení, poškození, zneužití či odcizení Dárkové karty House.

12. Transakce provedená prostřednictvím Dárkové karty House je platná i v případě, kdy Uživatel získal a/nebo nakládá s Dárkovou kartou House neoprávněně.

13. V případě ztráty, zničení, poškození, zneužití nebo odcizení Dárkové karty House nemá Uživatel a/nebo Kupující právo vůči Pořadateli na reklamaci Dárkové karty House či právo na náhradu jakékoli škody, není-li dále stanoveno jinak.

14. Pokud má Uživatel zájem uplatnit a použít Dárkovou kartu House, musí ji předložit na pokladně v příslušné Prodejně, ve které realizuje nákup Zboží House.

15. Pořadatel je povinen informovat Kupujícího a Uživatele o následujícím:

a. Dárkovou kartu House lze uplatnit pouze v Prodejnách,

b. Dárkovou kartu House nelze směnit za hotovost,

c platnost Dárkové karty House je časově omezena. Po uplynutí doby platnosti nelze platnost Dárkové karty House prodloužit.

Pořadatel má právo odmítnout přijetí Dárkové karty v následujících případech:

a. Dárková karta House je již po době platnosti,

b. Dárkovou kartu House nelze z technických důvodů použít. Jedná se zejména o tyto případy:

i. nelze ji připojit k počítačovému systému Pořadatele,

ii. poškození Dárkové karty House neumožňuje načíst konkrétní data.

c. Pořadatel má důvodné pochybnosti o tom, že Uživatel nakládá s Dárkovou kartou House oprávněně.

16. Pořadatel nenese odpovědnost za nemožnost uplatnění Dárkové karty House , která vznikla za podmínek, které nemůže Pořadatel ovlivnit. Jedná se zejména o dočasnou ztrátu elektronického nebo telefonního spojení na Prodejně.

17. Po uplynutí doby platnosti Dárkové karty House nemá Uživatel právo žádat jakékoliv peněžní plnění po Pořadateli, a to ani v případě, že body na Dárkové kartě House zůstaly nevyčerpány.

18. V případě, kdy je cena zakoupeného Zboží House vyšší než počet bodů na Dárkové kartě House, je Uživatel povinen zaplatit tento rozdíl penězi hotově nebo platební kartou nebo je oprávněn zaplatit tento rozdíl pomocí jiné Dárkové karty House.

19. V případě poškození Dárkové karty z důvodů stojícím mimo osobu kupujícího a/nebo Uživatele má Uživatel právo reklamovat takové poškození u Pořadatele na Prodejně. V případě uznání reklamace Pořadatelem mu bude vystavena nová Dárková karta House se stejným počtem bodů a platností, jako měl k dispozici na reklamované Dárkové kartě House.

20. Pořadatel se zavazuje k písemnému vyjádření ohledně reklamace Dárkové karty House nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace Uživatelem.

21. Reklamace Dárkových karet House se vyřizují pouze v pracovních hodinách Prodejen a nová Dárková karta House může taktéž být vydána pouze v pracovních hodinách té Prodejny, ve které Uživatel uplatnil reklamaci.

22. V případě vrácení nebo uznané reklamace Zboží House zakládající právo Uživatele na vrácení ceny Zboží House, které bylo zakoupeno pomocí Dárkové karty House , obdrží Uživatel stejné množství bodů na nově vydanou Dárkovou kartu House, které odpovídá hodnotě vráceného (reklamovaného) Zboží House. Nová Dárková karta House má platnost 12 měsíců od data vydání.

23. V případě vrácení Zboží House (mimo reklamaci) zakládající právo na vrácení ceny Zboží House, i přesto, že toto Zboží House nebylo zakoupeno pomocí Dárkové karty House , obdrží osoba vracející Zboží House na místo navrácení peněžních prostředků nově vydanou Dárkovou kartu House obsahující množství bodů, které odpovídá hodnotě vráceného Zboží House . Takto vydaná Dárková karta House má platnost 12 měsíců od data vydání.

24. V případě uznané reklamace Zboží House zakládající právo na vrácení ceny Zboží House, které nebylo zakoupeno pomocí Dárkové karty House, obdrží osoba vracející Zboží House nově vydanou Dárkovou kartu House obsahující množství bodů, které odpovídá hodnotě vráceného Zboží House, avšak jen tehdy, pokud s takovým postupem souhlasí. Takto vydaná Dárková karta House má platnost 12 měsíců od data vydání. V případě nesouhlasu se shora uvedeným postupem bude této osobě vyplacena zpět kupní cena reklamovaného Zboží House v peněžních prostředcích.

25. Kupující v okamžiku nákupu Dárkové karty House prohlašuje, že se seznámil s podmínkami užití Dárkové karty House a zavazuje se tyto podmínky dodržovat. Uživatel v okamžiku získání Dárkové karty House prohlašuje, že se seznámil s podmínkami užití Dárkové karty House a zavazuje se tyto podmínky dodržovat.

26. Uživatel zakoupením Zboží House na základě Dárkové karty House souhlasí s provedením transakce v takovém rozsahu, v jakém ji umožňují podmínky užití Dárkových karet House vydané Pořadatelem.

27. Dárková karta House neslouží jako kreditní či platební karta, elektronický platební ani peněžní prostředek a není platebním prostředkem ve smyslu právního řádu České republiky

28. Pro veškerá ostatní práva a povinnosti, která nejsou upravena v těchto podmínkách, platí obecně závazné právní předpisy právního řádu České republiky.

29. Dle příslušných obecně závazných právních předpisů nepodléhá dodání (prodej) Dárkové karty House Uživateli a/nebo Kupujícímu dani z přidané hodnoty, neboť se nejedná o právní jednání podléhající dani z přidané hodnoty. Uživatel a/nebo Kupující má právo, pokud o to výslovně požádá nejpozději v okamžiku dodání (převzetí) Dárkové karty House, aby mu Pořadatel vydal doklad o zaplacení Dárkové karty House – nejedná se však o daňový doklad ani o zjednodušený daňový doklad.

30. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky kdykoliv bez udání důvodů. Tyto podmínky lze najít na webových stránkách https://www.housebrand.com/cz/cz/ a na pokladnách Prodejen.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů!

Neustále hledáme nová řešení, abychom mohli lépe reagovat na Vaše očekávání při používání naší Služby. Respektujeme Vaše soukromí a dbáme na ochranu Vašich údajů, proto Vás v souvislosti s aktualizací provozu Služby žádáme o přečtení nové verze Zásad ochrany osobních údajů, kde uvádíme zásady nakládání s osobními údaji, rozsah jejich zpracování a práva a povinnosti, které v této souvislosti máte.