Obchodní podmínky pro nákup zboží prostřednictvím služby Omnichannel provozovny HOUSE

 

1. Definice pojmů, rozsah obchodních podmínek

1.1. Definice použitých pojmů

Pro účely těchto obchodních podmínek se následujícími pojmy rozumí:

a) Prodávající – společnost LPP Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 190 00, identifikační číslo 266 98 714, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88159, se zcela splaceným základním kapitálem ve výši 13.200.200,- Kč;

b) Prodejna – prodejna značky House  nacházející se na území státu České republiky, která je provozována Prodávajícím;

c) Zboží – jakákoli movitá věc, která je v prodejně nabízena k prodeji (dále také jako „produkt“);

d) Zákazník – osoba, která zboží nakoupila nebo má o jeho nákup zájem, přičemž pro zjednodušení textace těchto obchodních podmínek bude pojem Zákazník používán pro mužský i ženský rod;

e) Omnichannel – služba nabízená Prodávajícím Zákazníkovi, která spočívá v doručení zboží objednaného Zákazníkem na místo tímto Zákazníkem určené, to vše za podmínek zde uvedených.

1.2. Rozsah obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) se použijí na smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem při prodeji a nákupu zboží prostřednictvím služby Omnichannel, a to ve verzi platné v době provedení objednávky.

Odlišné nebo alternativní smluvní podmínky navržené ze strany Zákazníka nebudou akceptovány, ledaže Prodávající s nimi výslovně projeví písemný souhlas.

Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na prodej zboží prostřednictvím služby Omnichannel v prodejnách značky House nacházejících se na území České republiky s výjimkou outletových prodejen.

2. Obecné podmínky pro použití služby Omnichannel

2.1. Zákazník může službu Omnichannel využít tehdy, pokud produkt, o nějž má zájem, není v danou chvíli k dispozici v prodejně, kde se Zákazník právě nachází, a zároveň tento produkt je v Zákazníkem určené variantě k dispozici v jiných skladech Prodejce.

2.2. Službu Omnichannel není možné využít k doručení zboží, které je v okamžiku Zákazníkovy návštěvy v prodejně k dispozici. V takovém případě je Zákazníkovi umožněn pouze přímý nákup na prodejně bez využití služby Omnichannel.

2.3. Nakupovat prostřednictvím služby Omnichannel mohou pouze osoby starší 18 let.

3. Objednávka zboží

3.1. V případě, že Zákazníkem požadovaná varianta produktu není k dispozici na dané prodejně, Prodávající nabídne Zákazníkovi možnost objednávky požadovaného produktu na místě prostřednictvím služby Omnichannel, a to za podmínky, že produkt v požadované variantě je k dispozici v jiných skladech Prodávajícího.

3.2. Objednávky zboží se službou Omnichannel se provádějí prostřednictvím interní aplikace Prodávajícího.

3.3. Při provádění objednávky provede Zákazník výběr konkrétního druhu zboží, jeho velikosti, barvu, případně další nezbytné parametry a množství objednávaného zboží. Zákazník rovněž vybere způsob platby a doručení zboží.

3.4. Za účelem realizace objednávky poskytne Zákazník Prodávajícímu tyto osobní údaje:

a) povinné informace: jméno a příjmení, telefonní číslo,

b) nepovinné informace: e-mailová adresa,

c) v případě objednání zboží s doručením na požadovanou adresu: doručovací adresa.

3.5. Prodávající zpracovává osobní údaje Zákazníka v souladu s platnými právními předpisy. Před dokončením objednávky seznámí Prodávající Zákazníka o zásadách zpracování osobních údajů, přičemž všechny informace týkající se ochrany osobních údajů lze rovněž nalézt na webové stránce Prodávajícího v záložce Zásady ochrany osobních údajů.

3.6. Zákazník je považován za spotřebitele, pokud při objednávání zboží jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Naopak za podnikatele se považuje jakékoliv společenství (partnerství) nebo jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání smlouvy jedná v rámci své podnikatelské nebo samostatně výdělečné činnosti.

4. Platební podmínky

4.1. Po vyplnění objednávkového formuláře je Zákazník povinen na pokladně prodejny uhradit celkovou kupní cenu. K dispozici jsou následující platební metody:

a) platba v hotovosti,

b) platba platební kartou Visa/Mastercard,

c) platba dárkovou kartou vydanou Prodávajícím.

4.2. Po provedení platby obdrží Zákazník účtenku a bude mu zaslána SMS zpráva nebo e-mailová zpráva o vytvoření objednávky, ve které budou znovu uvedeny detaily objednávky.

4.3. Okamžikem provedení platby je kupní smlouva uzavřena.

4.4. Až do okamžiku provedení platby má Zákazník možnost ukončit objednávkový proces. Ukončením objednávkového procesu se objednávka Zákazníka v celém rozsahu ruší a nebude postoupena k vyřízení.

5. Dodací podmínky

5.1. Zboží objednáno prostřednictvím služby Omnichannel je Prodávajícím dodáváno výhradně na území České republiky.

5.2. Objednané zboží lze dodat následujícími způsoby:

a) dodání na jakoukoliv prodejnu Prodávajícího spadající pod značku House, kde si Zákazník zboží osobně vyzvedne (osobní vyzvednutí),

b) dodání na doručovací adresu určenou Zákazníkem prostřednictvím dopravce zvoleného Prodávajícím.

5.3. Celkové náklady na dopravu závisí na zvoleném způsobu dodání a činí:

a) 129,- Kč při dopravě na Zákazníkem určenou doručovací adresu,

b) za doručení na některou z prodejen Prodávajícího a u objednávek, jejichž hodnota převyšuje částku 999,- Kč, nejsou Zákazníkovi dodatečně účtovány žádné náklady na dopravu.

5.4. V případě osobního vyzvednutí bude Zákazníkovi zaslána SMS zpráva, příp. e-mailová zpráva, o doručení zboží na vybranou prodejnu. Zároveň bude telefonní číslo Zákazníka společně s jeho jménem a příjmením použito pro identifikaci Zákazníka na prodejně.

5.5. Dodací doba činí obvykle 1-6 pracovní dny. Zásilky jsou odesílány v pracovní dny od pondělí do pátku, tzn. že pro účely výpočtu dodací doby se nepřihlíží k víkendovým dnům a svátkům. Doba dodání počíná dnem doručení potvrzení o odeslání zásilky.

5.6. V případě, že nebude zásilka adresovaná na doručovací adresu Zákazníkem vyzvednuta, bude automaticky vrácena Prodávajícímu, který provede storno objednávky. O této skutečnosti je Prodávající povinen bezodkladně informovat Zákazníka společně s žádostí o poskytnutí číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny.

5.7. Pokud není některý z objednaných produktů dostupný nebo zásilka nemůže být odeslána z jiného důvodu, Prodávající neprodleně informuje Zákazníka o této skutečnosti.

5.8. Ve výjimečných případech, např. když velký počet Zákazníků objedná stejný produkt zároveň, nemusí být produkt dostupný. V takovém případě bude Zákazník bezodkladně informován, že objednané zboží je nedostupné a objednávka nemůže být vyřízena. V souvislosti s tím si Prodávající vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy z důvodu nemožnosti dodání zboží a Zákazníkovi budou vráceny veškeré uhrazené finanční prostředky související s objednávkou zboží.

5.9. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. 

6. Kupní cena

6.1. Všechny ceny zboží jsou uvedeny v souladu s cenovými předpisy na produktech na prodejně v českých korunách včetně daně z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši.

6.2. Konečná cena objednávky, včetně DPH v zákonné výši, bude Zákazníkovi sdělena a zobrazena na objednávkovém formuláři před dokončením objednávky.

6.3. Cena uvedená na konci objednávkového procesu je cenou konečnou. Prodávající a Zákazník jsou touto cenou vázáni. Později nebude tato cena měněna, a to ani v případě, že dojde ze strany Prodávajícího k úpravě kupní ceny za zboží nebo proběhne reklamní slevová akce.

7. Ostatní podmínky služby Omnichannel

7.1. Veškerá oznámení týkající se realizace objednávky v rámci služby Omnichannel budou doručena textovou zprávou zaslanou na telefonní číslo, které Zákazník uvede při podání objednávky.

7.2. Pokud má zákazník aktivní uživatelský účet na platformě www.housebrand.com, může volitelně uvést i svoji e-mailovou adresu. Díky tomu bude Zákazník moci využívat funkce nabízené touto platformou pro službu Omnichannel, a to výhradně pro účely sledování stavu objednávky. Tato možnost nemá vliv na skutečnost, že je služba Omnichannel vykonávána jako následek prodejní smlouvy uzavřené v prodejně, a nejde tedy o smlouvu uzavřenou distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.

7.3. Prodávající si vyhrazuje právo dočasně omezit dostupnost služby Omnichannel, a to bez uvedení důvodu.

7.4. Uzavření kupní smlouvy s využitím služby Omnichannel představuje uzavření kupní smlouvy při osobní přítomnosti obou stran v prodejně a nemá vliv na Zákazníkova práva a povinnosti související s uzavřením kupní smlouvy v prodejně. To zejména znamená, že Zákazníkova práva související s vrácením zboží a jeho práva týkající se záruky (stížností) budou uplatňována podle pravidel platných pro prodej v prodejnách a podle reklamačního řádu platného pro kamenné prodejny, není-li v těchto OP stanoveno jinak. Právo vrátit zboží objednané prostřednictvím služby Omnichannel se vztahuje na veškeré zboží objednané tímto způsobem (dále čl. 8 OP).

8. Právo vrátit zakoupené zboží

8.1. Nad rámec zákona poskytuje Prodávající Zákazníkovi možnost vrátit zakoupené zboží do 365 dnů ode dne převzetí zboží, a to v jakékoliv prodejně Prodávajícího spadající pod značku House.

8.2. K zachování lhůty je nutné, aby v poslední den předmětné lhůty bylo zboží předáno na prodejně Prodávajícímu.

8.3. Možnost vrácení zboží lze uplatnit pouze za podmínky, že zboží je vráceno v původním stavu, nepoškozené a v původním obalu. Vrácené zboží smí být použito pouze k prohlédnutí a vyzkoušení.

8.4. V případě uplatnění práva na vrácení objednávky, má Zákazník právo vybrat si jiné zboží z nabídky Prodávajícího (rozdíl v ceně bude Zákazníkem doplacen nebo mu bude vrácen) nebo Prodávající vrátí Zákazníkovi kupní cenu vrácených produktů nebo bude Zákazníkovi vrácena na prodejně formou poukázání předmětné částky na dárkovou kartu.

8.5. V případě oprávněné reklamace zboží a zároveň využití nároku na poskytnutí slevy, bude Zákazníkovi na prodejně vrácena částka představující výši slevy.

8.6. V případě oprávněné reklamace zboží a zároveň využití nároku na odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny, bude Zákazníkovi vrácena kupní cena reklamovaného zboží.

8.7. Částka peněz k vrácení vypočtená dle bodu 8.4., resp. 8.5. a 8.6., bude Zákazníkovi vrácena na prodejně v hotovosti nebo poukázáním předmětné částky na dárkovou kartu dle výběru Zákazníka.

9. Práva z vadného plnění

9.1 Na zboží zakoupené prostřednictvím služby Omnichannel se vztahuje zákonná odpovědnost prodávajícího za vady zboží v délce do dvou let ode dne převzetí zboží. Jakýkoliv produkt zakoupený prostřednictvím služby Omnichannel prodávajícího může být reklamován v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními o odpovědnosti za vady a záruce za jakost obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Při uplatnění reklamace můžete požadovat výměnu zboží za nové nebo odstranění vady. Pokud odstranění vady bude spojeno s nepřiměřenými náklady, vyhrazujeme si právo vám dodat nové zboží. Práva z vadného plnění je možné uplatnit do dvou let od převzetí zboží.

9.2 V případě, že se na zboží vyskytne vada, můžete zboží reklamovat a požadovat:

a) výměnu za nové zboží (u podstatného i nepodstatného porušení smlouvy),

b) opravu zboží (u podstatného i nepodstatného porušení smlouvy),

c) přiměřenou slevu z kupní ceny (u podstatného i nepodstatného porušení smlouvy),

d) odstoupení od smlouvy (pouze u podstatného porušení smlouvy).

9.3 Odstoupit od smlouvy můžete: (a) pokud má zboží podstatnou vadu, nebo (b) pokud nemůžete věc užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, (c) při větším počtu vad.

9.4 Reklamaci přijmeme v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, přičemž jsme povinni vydat písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a vy máte právo od kupní smlouvy odstoupit.

9.5 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.

9.6 Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Vadou zboží však není opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

9.7 Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

9.8 Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.

9.9 Právo z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud jste vadu sám způsobil.

9.10 V případě oprávněné reklamace máte právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace.

9.11 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

10.1. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Zákazníkem (který vůči Prodávajícímu vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání – tj. spotřebitel) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

email: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz

10.2. Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.

11. Rozhodné právo a soudní příslušnost

11.1. Na smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Zákazníkem se použijí právní předpisy platné v České republice.

11.2. V případě smluvních vztahů mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který není spotřebitelem (tj. jedná v rámci své podnikatelské nebo samostatně výdělečné činnosti), budou všechny spory vyplývajících ze smluvních vztahů mezi Prodávajícím a Zákazníkem řešeny u příslušného soudu České republiky podle sídla Prodávajícího.

12. Závěrečná ustanovení

12,1. Prodávající je oprávněn jednostranně provádět změny těchto OP, je-li to nezbytné za účelem uvedení OP do souladu se změnami právních nebo technických předpisů. O provedených úpravách budou Zákazníci informováni, a to zveřejněním změněného znění OP. Změna OP se stává součástí uzavřené smlouvy, pokud Zákazník nepodá písemnou námitku proti změně do 6 týdnů od zveřejnění změn.

12.2. Kontaktní údaje:

Pro kontakt a komunikaci s Prodávajícím lze použít následující prostředky:

-  prostřednictvím poštovních služeb na adresu: LPP Czech Republic, s.r.o., Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 190 00

- prostřednictvím telefonu na lince zákaznické podpory: +420 296 330 713

-  prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu: support.cz@housebrand.com

-  prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách Prodávajícího.

12.3. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 6. ledna 2023.

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI SE SLUŽBOU OMNICHANNEL

V souvislosti s Vaší objednávkou zboží prostřednictvím služby Omnichannel dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Chceme Vás ujistit, že společnost LPP Czech Republic, s.r.o., věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. Vzhledem k tomu jsou tyto zásady zpracování osobních údajů vydány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (tzv. GDPR) za účelem zajištění informační povinnosti společnosti LPP Czech Republic, s.r.o., jako správce osobních údajů dle čl. 13 GDPR vůči zákazníkům. Tento dokument má za cíl Vás informovat o tom, jaké osobní údaje se o Vás zpracovávají, za jakým účelem a z jakého důvodu k tomuto zpracování dochází, komu jsou osobní údaje předávány a v neposlední řadě jaké máte v souvislosti s tímto zpracováním práva.

1)    Kdo je správcem vašich osobních údajů?

 Správcem Vašich osobních údajů je prodávající, kterým je společnost LPP Czech Republic, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 88159, identifikační číslo 266 98 714, sídlem Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 190 00 (dále také jen „správce“).

 2)    Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány vzhledem k tomu, že jste na některé z prodejen společnosti LPP Czech Republic, s.r.o., provedli objednávku zboží prostřednictvím služby Omnichannel. V souvislosti s Vaší objednávkou zboží zpracovává správce Vaše osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, případně e-mailová adresa, doručovací adresa a číslo bankovního účtu. Jedná se o osobní údaje, které získává správce při provádění objednávky zboží v rámci služby Omnichannel, případně při žádosti o poskytnutí nezbytných údajů k provedení vratky kupní ceny.

3)    Na základě jakého důvodu a za jakým účelem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

V souvislosti s Vaší objednávkou zboží v rámci služby Omnichannel byl mezi Vámi a společností LPP Czech Republic, s.r.o., uzavřen smluvní vztah. Společnost LPP Czech Republic, s.r.o., coby správce, tak na základě plnění povinností z tohoto smluvního vztahu zpracovává Vaše osobní údaje pro účely realizace objednávky. Jejich zpracování je nezbytné například k evidenci Vaší osoby v elektronické databázi, doručení zboží, identifikaci při osobním vyzvednutí, komunikaci s Vámi apod.

Zpracování Vašich osobních údajů může být společnosti LPP Czech Republic, s.r.o., také uloženo na základě právních předpisů. V těchto předpisech může být společnosti LPP Czech Republic, s.r.o., stanovena přímo povinnost některé osobní údaje po určitou dobu uchovávat/zpracovávat, případně zpracování Vašich osobních údajů může být nezbytné s ohledem na splnění povinností společnosti LPP Czech Republic, s.r.o., dle jednotlivých právních předpisů, které upravují její činnost.

Dalším důvodem, na jehož základě dochází ke zpracování osobních údajů, jsou oprávněné zájmy společnosti LPP Czech Republic, s.r.o. Na základě tohoto důvodu se společnost LPP Czech Republic, s.r.o., například na Vás může obracet s reklamními a jinými sděleními, které jsou v přímé souvislosti s již dříve uzavřenou smlouvou (např. kupní smlouvou na zboží od společnosti LPP Czech Republic, s.r.o.), apod.

Posledním důvodem zpracování může být Vámi poskytnutý souhlas, a to v případě, že jej společnosti LPP Czech Republic, s.r.o., udělíte. Na základě tohoto souhlasu jsou osobní údaje zpracovávány například za účely marketingovými a reklamními, a to i tehdy, pokud tyto nesouvisí s původně uzavíranou smlouvou. Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a není podmínkou k provedení objednávky v rámci služby Omnichannel.

4)    Jakým způsobem ke zpracování osobních údajů dochází?

 Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně v rámci informačních systémů správce či dalších zpracovatelů.

5)    Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

 Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k uplatnění veškerých případných nároků jakékoli ze stran vyplývajících z uzavřeného smluvního vztahu (například uplatnění Vašich nároků ze záruky), jakožto i po dobu vyžadovanou platnými předpisy (například daňovými zákony). Tato nezbytnost je pravidelně kontrolována, přičemž zjistí-li se, že Vaše osobní údaje již nadále nejsou k původnímu účelu potřeba, jsou bez zbytečného odkladu mazány.

V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě uděleného souhlasu je doba zpracování vázána na dobu platnosti a účinnosti tohoto souhlasu.

6)    Komu jsou osobní údaje předávány?

 Vaše osobní údaje jsou předávány dalším subjektům v pozici zpracovatelů, kteří se na realizaci služby Omnichannel podílejí. Jedná se například o společnosti zajišťující doručení zboží na Vámi určenou doručovací adresu nebo prodejnu. Společnost LPP Czech Republic, s.r.o., vždy dbá na to, aby veškeré subjekty, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány, dodržovaly vysoký standard jejich ochrany.

Vaše osobní údaje nemáme v úmyslu předat do třetích zemí mimo Evropskou unii.

7)    Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči společnosti LPP Czech Republic, s.r.o., coby správci osobních údajů, následující práva:

a) Právo na přístup

Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o Vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou Vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo společnost LPP Czech Republic, s.r.o., zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. I když by veškeré informace měly být součástí dříve předaných dokumentů, neváhejte se v případě nejasností na nás s žádostí o další informace obrátit.

b) Právo na opravu a doplnění

V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o Vás správce zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.

c) Právo na výmaz

V některých případech máte právo, aby byly Vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

- Vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,

- odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,

- využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů správce a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo

- domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné správcem přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti správcem nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

d) Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí správce omezit, pokud:

popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste v budoucnu takové údaje správci stejně poskytli),

Vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li Vaše námitka oprávněná, je správce povinen zpracování Vašich osobních údajů omezit.

e) Právo na přenositelnost

Máte právo získat od správce všechny Vaše osobní údaje, které jste mu poskytli a které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích.

f) Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu správce. Osobní údaje poté správce přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala. Správce na základě námitky vždy přestane Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu.

g) Právo odvolat souhlas

Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a můžete jej odmítnout udělit nebo jakýkoliv udělený souhlas kdykoliv odvolat. Neudělení souhlasu, nebo jeho odvolání, má však důsledek na Váš smluvní vztah s pořadatelem a na využívání jeho služeb, pro které je tento souhlas potřebný. Odvoláním souhlasu Vaše osobní údaje nebudou nadále sloužit k nabízení produktů a služeb, zasílání obchodních sdělení a reklamních materiálů.

h) Právo podat stížnost

Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

8)    Jak můžete uplatnit svá práva související se zpracováním osobních údajů?

Veškerá Vaše výše uvedená práva můžete vůči správci uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu support.cz@housebrand.com.Na tuto adresu se lze obrátit rovněž v souvislosti s žádostí o další doplňující informace týkající se výše uvedených práv. Případně nás můžete kontaktovat klasickou poštou na adresu: LPP Czech Republic, s.r.o., Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 190 00, nebo telefonicky na čísle +420 296 330 713.

Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, je správce oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě včas informováni.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné a účinné ke dni 6. 8. 2019.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů!

Neustále hledáme nová řešení, abychom mohli lépe reagovat na Vaše očekávání při používání naší Služby. Respektujeme Vaše soukromí a dbáme na ochranu Vašich údajů, proto Vás v souvislosti s aktualizací provozu Služby žádáme o přečtení nové verze Zásad ochrany osobních údajů, kde uvádíme zásady nakládání s osobními údaji, rozsah jejich zpracování a práva a povinnosti, které v této souvislosti máte.