Regulamin usługi Click&Buy

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi Click&Buy, polegającej na dostarczaniu do miejsca wskazanego przez Klienta zamówionych przez niego towarów. 

2. Regulamin dotyczy wyłącznie sprzedaży towarów w sklepach stacjonarnych oznaczonych marką House położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za wyjątkiem salonów typu outlet.

3. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

a) Sprzedawca – LPP SA z siedzibą przy ul. Łąkowej 39-44 w 80-769 Gdańsku, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem 778

b) Salon – sklep stacjonarny oznaczony marką House położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

c) Towar – wszelkie rzeczy ruchome wystawione na sprzedaż w Salonie w regularnej cenie

d) Klient – osoba dokonująca zakupu Towaru, a także osoba zainteresowana ich zakupem

e) Click&Buy – usługa świadczona przez Sprzedawcę, umożliwiająca Klientowi otrzymanie zamówionych przez niego towarów na warunkach opisanych w Regulaminie

4. Skorzystanie przez Klienta z Click&Buy jest możliwe w sytuacji, gdy dany Salon, w którym znajduje się Klient, nie dysponuje w danej chwili interesującym Klienta modelem spośród Towarów. Nie ma możliwości skorzystania z Click&Buy do dostawy Towaru, który jest dostępny w Salonie w chwili, gdy znajduje się w nim Klient.

5. Realizacja usługi Click&Buy jest możliwa pod warunkiem, że interesujący Klienta model we wskazanym przez Klienta rozmiarze jest jeszcze dostępny w magazynach Sprzedawcy.

6. Realizacja usługi Click&Buy jest możliwa jedynie w stosunku do Towarów nieprzecenionych.

7. Dostarczenie zamówionego przez Klienta towaru nastąpi według wyboru Klienta w jeden z następujących sposobów:

a) Do wskazanego salonu na terytorium RP, skąd Klient odbierze Towar osobiście – odbiór osobisty,

b) Za pośrednictwem wybranego przez Sprzedawcę kuriera – na koszt Sprzedawcy.

8. W celu realizacji dostawy, na zasadach przewidzianych w Regulaminie, Klient podaje Sprzedawcy dane osobowe niezbędne do dokonania dostawy, to jest:

a) W przypadku odbioru osobistego – imię, nazwisko i numer telefonu,

b) W przypadku dostawy za pośrednictwem kuriera – imię, nazwisko, adres pod którym Klient odbierze zamówiony towar oraz numer telefonu.

Wskazane dane są niezbędne do zawarcia i prawidłowej realizacji umowy sprzedaży. Przetwarzanie tych danych będzie dokonywane przez Sprzedawcę zgodnie z „Regulaminem przetwarzania Danych osobowych Click&Buy”.

9. Wszelkie powiadomienia dotyczące realizacji zamówienia w ramach usługi Click&Buy będą przekazywane poprzez wiadomość SMS na numer telefonu podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

10. Jeżeli Klient jest jednocześnie posiadaczem aktywnego konta użytkownika na platformie https://www.housebrand.com/pl/pl/, może podać opcjonalnie również swój adres e-mail, co spowoduje, że na potrzeby usługi Click&Buy będzie mógł korzystać z funkcjonalności oferowanych na tej platformie, ale wyłącznie w celu śledzenia statusu zamówienia. Ta możliwość pozostaje bez wpływu na fakt, iż usługa Click&Buy jest realizowana wskutek zawarcia umowy sprzedaży w Salonie, niebędącą umową zawartą na odległość.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo czasowego ograniczenia dostępności usługi Click&Buy bez podawania przyczyny.

12. Zawarcie umowy sprzedaży z wykorzystaniem Click&Buy stanowi zawarcie umowy sprzedaży przy jednoczesnej obecności obu stron umowy w Salonie i pozostaje bez wpływu na prawa i obowiązki Klienta związane z zawarciem umowy sprzedaży w Salonie. Oznacza to w szczególności, że realizacja praw Klienta związana z prawem do zwrotu Towaru oraz uprawnieniami Klienta związanymi z rękojmią (reklamacje) będzie się odbywała zgodnie z zasadami obowiązującym dla sprzedaży w Salonach, z tym że prawo zwrotu towarów zamówionych za pośrednictwem Click&Buy obejmuje wszystkie zamówione tą drogą Towary.

Regulamin przetwarzania Danych Osobowych Click&Buy

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją dostaw towarów w ramach usługi Click&Buy.

2. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

a) Administrator - LPP SA z siedzibą przy ul. Łąkowej 39-44 w 80-769 Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem 778

b) Podmiot przetwarzający – podmiot, któremu LPP SA powierza przetwarzanie danych osobowych zebranych dla potrzeb usługi Click&Buy; wykaz Podmiotów przetwarzających znajduje się w Regulaminie
c) Dane osobowe – dane dotyczące osoby fizycznej umożliwiające jej identyfikację, przekazane przez tę osobę Administratorowi na potrzeby usługi Click&Buy

d) Salon – oznacza sklep stacjonarny oznaczony marką House położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

e) Towar – wszelkie towary wystawione na sprzedaż w Salonie sprzedaży

f) Klient – osoba powierzająca Administratorowi Dane osobowe, korzystająca z usługi Click&Buy

g) Click&Buy – system zamawiania i dostawy Towarów do Klienta na warunkach opisanych w Regulaminie Sprzedaży i Dostaw Click&Buy.

3. Klient przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe wyłącznie w celu skorzystania z usługi Click&Buy.

4. Dane osobowe Klient podaje w chwili składania zamówienia w Salonie.

5. Dane osobowe są wprowadzane przez pracownika Salonu na urządzeniu mobilnym za pomocą aplikacji mobilnej Store Vision.

6. Klient w każdej chwili ma możliwość zapoznania się z warunkami wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych osobowych, a także prawami przysługującymi Klientowi w związku z przetwarzaniem jego Danych osobowych.

7. Zakres przekazywanych przez Klienta Danych osobowych:

a) niezbędnych do realizacji usługi Click&Buy poprzez odbiór osobisty w salonie:
- imię i nazwisko
- numer telefonu

b) niezbędnych do realizacji usługi Click&Buy za pośrednictwem wybranego przez Sprzedawcę kuriera:
- imię i nazwisko
- adres dostawy
- numer telefonu

c) opcjonalnie:
- adres e-mail, który w przypadku posiadania przez Klienta konta użytkownika na platformie www.housebrand.com zostanie powiązany z tym kontem w celu umożliwienia Klientowi śledzenia toku realizacji zamówienia.

8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych osobowych na warunkach Regulaminu jest całkowicie dobrowolne.

9. Powierzone przez Klienta Dane osobowe są zbierane i będą przetwarzane przez Administratora oraz Podmioty przetwarzające wyłącznie w celu wykonania usługi Click&Buy.

10. Klient w zakresie dotyczących go Danych osobowych w każdej chwili ma prawo do:

a) Wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych, co nie wpłynie na prawidłowość dokonanych w oparciu o tę zgodę czynności – to jest w szczególności na prawidłowość dokonanych zamówień oraz zrealizowanych usług,

b) Żądania usunięcia Danych osobowych, co nie wpłynie na prawidłowość dokonanych w oparciu o tę zgodę czynności – to jest w szczególności na prawidłowość dokonanych zamówień oraz zrealizowanych usług,

c) Żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych,

d) Żądania przekazania Danych osobowych wskazanemu przez Klienta podmiotowi,

e) Żądania udzielenia przez Administratora informacji o zakresie przetwarzania Danych osobowych.

11. Administrator oświadcza, iż Dane osobowe Klienta zostaną przez niego usunięte z aplikacji Store Vision w okresie miesiąca od dnia ich przekazania przez Klienta Administratorowi.

12. Dane osobowe Klienta po złożeniu zamówienia będą przechowywane przez Administratora oraz Podmioty przetwarzające przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez każdą ze stron (na przykład dochodzenia roszczeń Klienta z tytułu rękojmi), a także przez okres wymagany obowiązującymi przepisami (na przykład przepisami podatkowymi) i nie będą przetwarzane w celach innych niż wskazane w tym punkcie.

13. Administrator w celu prawidłowego wykonania usługi Click&Buy powierzy Dane osobowe Klienta następującym Podmiotom przetwarzającym:

a) Spółce zależnej od Administratora LPP Retail Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Łąkowej 39-44, 80-769 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem 188787, w zakresie związanym z przyjęciem zamówienia oraz zebraniem Danych osobowych od Klienta

b) Firmie kurierskiej - DPD Polska Sp. z o.o., 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15 Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10, kapitał zakładowy: 228 604 000 PLN

14. Wszelkie zgłoszenia dotyczące przetwarzania, naruszenia bądź podejrzenia naruszenia Danych osobowych należy kierować do Biura Obsługi Klienta Administratora, w jeden z poniższych sposobów:

a) Na adres e-mail support.pl@housebrand.com
b) Drogą pocztową na adres: LPP S.A, ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk
c) Telefonicznie pod numerem 58 353 62 62 (koszt połączenia według taryfy operatora)

 

 

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne

Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że w trosce o Twoje bezpieczeństwo dokonaliśmy zmian w naszym sklepie internetowym, związanych z ochroną tych danych.


Opracowaliśmy nowy Regulamin sklepu internetowego oraz nową Politykę prywatności, które zaczną obowiązywać w dniu 25 maja 2018 r. Z każdym z tych dokumentów będziesz mógł zapoznać się na naszej stronie www.housebrand.com w zakładce: https://www.housebrand.com/pl/pl/terms oraz https://www.housebrand.com/pl/pl/privacy-policy. Linki do wskazanych dokumentów znajdą się również wszędzie tam gdzie podczas odwiedzania naszej strony masz do czynienia ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych czy na regulamin sklepu internetowego.


Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Ci dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Twoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych. Dostosowaliśmy nasz sklep do nowych wymagań. Twoje dane pozostają bezpieczne.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.