REGULAMIN KONKURSU pod nazwą „INFLUENCERS FAVES”

1. DEFINICJE

1.1. Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

Organizator

 

LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, 80-769 Gdańsk, NIP: 5831014898, KRS: 0000000778.

 

Regulamin

 

oznacza niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „Influencers Faves”, wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności określający warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich udziałem w Konkursie.

 

Konkurs

 

oznacza konkurs pod nazwą „Influencers Faves” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.

 

Serwis Instagram

 

oznacza serwis internetowy pod domeną https://instagram.com.

 

Fanpage House

 

oznacza profil publiczny założony przez Organizatora w Serwisie Instagram pod nazwą House @house_brand

 

Sklep internetowy

 

oznacza sklep internetowy marki House dostępny pod adresem: www.housebrand.com

 

Sklep stacjonarny

 

oznacza dowolny sklep stacjonarny marki House na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

 

Praca Konkursowa

 

oznacza zdjęcie prezentujące wizerunek Uczestnika w stworzonej przez niego stylizacji na bazie odzieży z aktualnej oferty marki House dostępnej w Sklepie stacjonarnym, z wykorzystaniem dowolnych produktów aktualnie dostępnych w Sklepie stacjonarnym. Praca konkursowa musi zostać opublikowana zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, w formie IG stories opublikowanego w Serwisie Instagram z oznaczeniem @house_brand

 

Uczestnik

 

oznacza użytkownika Serwisu Instagram, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.

 

Zwycięzca

 

oznacza Uczestnika, któremu Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę Główną

 

Nagroda Główna/Nagroda oznacza nagrodę w postaci zestawu produktów marki House wykorzystanych przez Zwycięzcę do stworzenia stylizacji utrwalonej w Pracy Konkursowej (powiększoną o nagrodę pieniężną na pokrycie podatku, zgodnie z p. 5.23)

 

W Konkursie przewidzianych jest dziesięć tożsamych Nagród.
Komisja Konkursowa oznacza 3-osobowy zespół powołany przez Organizatora w celu nadzoru przebiegu Konkursu oraz wyłonienia Zwycięzców, działający na podstawie postanowień Regulaminu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Konkurs ogłaszany jest w Internecie, w Serwisie Instagram na Profilu.

2.2. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.3. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu Instagram poprzez opublikowanie Pracy Konkursowej.

2.4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany, ani powiązany
z Serwisem Instagram. Informacje, które są udostępniane Organizatorowi, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach, opisanych w Regulaminie. Przystąpienie do Konkursu stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestnika Konkursu, iż zwalnia Serwis Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.

2.5. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w punkcie 4. Regulaminu. Brak spełnienia warunków uniemożliwia wydanie Nagrody.

2.6. Poza postanowieniami Regulaminu, wiążące będą także komunikaty i informacje dotyczące Konkursu, pochodzące od Organizatora i zamieszczane na Profilu, niezmieniające zasad Konkursu i niemające wpływu na status Uczestnika.

3. TERMINY 

3.1. Konkurs składa się z jednego etapu, który przeprowadzony zostanie w dniach od 25.04.2024 do 31.05.2024 do g. 23:59.

3.2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonane po upływie terminu, opisanego w punkcie 3.1. Regulaminu, nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem Uczestnika do Internetu lub brak możliwości wykonania przez Uczestnika Pracy Konkursowej w terminie określonym w punkcie powyżej. Przedłużenie z tego powodu terminu wykonania Prac Konkursowych przez Uczestników jest wykluczone.

3.3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni do dnia 10.06.2024.

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu prowadzenia Konkursu, określonego w punkcie 3.1., a tym samym do zmiany dnia ogłoszenia Zwycięzców, wskazanego w punkcie 3.3. Oświadczenie Organizatora w przedmiotowym zakresie może zostać zamieszczone na Profilu.

4. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

4.1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

4.2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

4.2.1. w chwili rozpoczęcia konkursu ukończyła 13 lat, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przedstawienie na każde żądanie Organizatora zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie, oraz

4.2.2. posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski i dysponuje polską rezydencją podatkową;

4.2.3. posiada dostęp do Internetu, w tym do Serwisu Instagram oraz posiada aktywny profil w Serwisie Instagram z danymi zgodnymi z prawdą, oraz

4.2.4. zapoznała się z treścią Regulaminu i poprzez opublikowanie Pracy konkursowej akceptuje jego postanowienia;

4.2.5. posiada własne konto użytkownika portalu społecznościowego Instagram (profil), przy czym profil ten musi być publiczny

4.2.6. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, w celach wskazanych w Regulaminie;

4.2.7. w przypadku wygranej w Konkursie – zgadza się udostępnić Organizatorowi swoje zdjęcie, w terminie uzgodnionym z Organizatorem, prezentując swój wizerunek ze stylizacją wykonaną z produktów otrzymanych w ramach Nagrody („Zdjęcie Zwycięzcy”), w celu opublikowania go przez Organizatora na stronie internetowej marki House w zakładce https://www.housebrand.com/pl/pl/influ-faves

4.3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych.

5. ZASADY KONKURSU

5.1. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez opublikowanie Pracy Konkursowej.

5.2. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez profil w Serwisie Instagram.

5.3. Konkurs polega na odwiedzeniu wybranego Salonu Stacjonarnego, wyborze produktów dostępnych w aktualnej ofercie Sklepu stacjonarnego i stworzeniu z ich wykorzystaniem stylizacji w celu wykonania zdjęcia. Zadaniem Uczestnika jest następnie dodanie z poziomu profilu Uczestnika w Serwisie Instagram Pracy konkursowej stanowiącej IG stories przedstawiające wizerunek Uczestnika w stylizacji stworzonej wyłącznie z produktów dostępnych w aktualnej ofercie Sklepu stacjonarnego. Na Pracy konkursowej należy w widocznym miejscu oznaczyć profil @house_brand.

5.4. Uczestnik może opublikować wyłącznie jedną Pracę konkursową. W przypadku opublikowania większej liczby, w Konkursie bierze udział wyłącznie pierwsza opublikowana Praca konkursowa.

5.5. Uczestnik może dołączyć do Konkursu każdego dnia trwania Konkursu.    

5.6. Uczestnik publikując Pracę Konkursową oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie i majątkowe do Pracy Konkursowej oraz że są one wolne od jakichkolwiek prawnych zobowiązań i nie są obciążone prawami osób trzecich.

5.7. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych, w związku z publikacją Pracy Konkursowej ponosi Uczestnik, który dokonał zgłoszenia Pracy Konkursowej w Konkursie.

5.8. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika Pracy Konkursowej, która zawiera:

5.8.1. treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za sprzeczne z dobrymi obyczajami,

5.8.2. marketing towarów lub usług nieoferowanych przez Organizatora Konkursu,

5.8.3. treści wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, religijnym, politycznym, ksenofobicznym, ze względu na płeć lub godzące w dobre imię Organizatora lub osoby trzeciej,

5.8.4. treści, którą mogą mieć negatywny wpływ na renomę lub odbiór marki House lub Organizatora.

5.8.5. wizerunek innych osób niż Uczestnik

5.9. Prace Konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niedopuszczalne, zostaną wykluczone z Konkursu i nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

5.10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, niespełniających wymogów określonych w Regulaminie lub których Prace Konkursowe nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie.

5.11. Spośród wszystkich Uczestników skutecznie zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie w okresie przyjmowania zgłoszeń (punkt 3.1. Regulaminu), wyłonionych zostanie maksymalnie 10 (dziesięciu) Zwycięzców, których Prace Konkursowe zostaną ocenione jako najbardziej kreatywne. Każdy Zwycięzca otrzyma Nagrodę Główną, przy czym jej wartość zostanie ustalona w chwili potwierdzenia odbioru Nagrody, w zależności od wartości produktów wykorzystanych do stylizacji.

5.12. Komisja konkursowa wyłoni Zwycięzców zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

5.13. Do kompetencji Komisji Konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i skarg dotyczących przebiegu Konkursu.

5.14. W przypadku otrzymania Nagrody Głównej, Zwycięzca jest zobowiązany podać Organizatorowi indeksy produktów ze Sklepu Stacjonarnego (lub linki do tych samych produktów ze Sklepu internetowego) wykorzystanych do stworzenia stylizacji w Pracy konkursowej oraz rozmiar każdego produktu, jaki chce otrzymać. W przypadku, gdy dany produkt nie będzie dostępny lub nie będzie dostępny rozmiar wybrany przez Zwycięzcę, Zwycięzca wskaże Organizatorowi inny dostępny i zbliżony rodzajowo produkt ze Sklepu internetowego, który zostanie dodany do Nagrody zamiast produktu niedostępnego.

5.15. Oceniając Prace Konkursowe Komisja Konkursowa będzie się kierowała kryteriami kreatywności oraz spełnienia warunków formalnych zgłoszenia.

5.16. Komisja Konkursowa zachowuje pełną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu i wyboru Zwycięzcy. Rozstrzygnięcie Konkursu z natury rzeczy oparte będzie na subiektywnych ocenach członków Komisji Konkursowej, a wybór Zwycięzców nie stanowi podstawy dla innych Uczestników do formułowania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora.

5.17. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w poście na Profilu. Każdy Zwycięzca jest zobowiązany skontaktować się z Organizatorem, poprzez wiadomość prywatną za pośrednictwem Serwisu Instagram, w terminie do 5 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, celem przekazania danych osobowych niezbędnych do wydania i rozliczenia Nagrody (imię, nazwisko, e-mail oraz dane niezbędne do uregulowania podatku od nagrody, a  także adres do wysyłki oraz rozmiary produktów). W odpowiedzi Organizator wskaże, jakie dane są niezbędne do przekazania Nagrody, a każdy Zwycięzca w ciągu 3 dni od otrzymania tej odpowiedzi jest zobowiązany podać kompletne i prawidłowe dane, w tym wypełnić kwestionariusz osobowy niezbędny do rozliczenia Nagrody. W przypadku braku kontaktu we wskazanym w zdaniu drugim terminie lub braku podania kompletnych i prawidłowych danych wskazanych przez Organizatora w terminie określonym w zdaniu trzecim, Zwycięzca traci prawo do nagrody.

5.18. Uczestnik, który zostanie Zwycięzcą, po otrzymaniu zestawu produktów wchodzących w skład Nagrody, zgadza się wykonać i udostępnić Organizatorowi swoje zdjęcie, w terminie uzgodnionym z Organizatorem, prezentując swój wizerunek w stylizacji wykonanej z produktów otrzymanych w ramach Nagrody („Zdjęcie Zwycięzcy”). Uczestnik ma świadomość i godzi się, że głównym celem Organizatora i ideą Konkursu jest opublikowanie każdego Zdjęcia Zwycięzcy na stronie internetowej marki House w zakładce https://www.housebrand.com/pl/pl/influ-faves

5.19. W przypadku, gdy Zwycięzca traci prawo do Nagrody, to pozostaje ona do dyspozycji Organizatora, a Organizator może zdecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.

5.20. Zwycięzca w zamian za otrzymanie nagrody w Konkursie oświadcza, iż udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do Pracy Konkursowej rozumianej jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Ustawa o prawie autorskim”), wykonanej w ramach Konkursu, a także zgody na korzystanie z utrwalonego na Pracy konkursowej wizerunku, w zakresie nieograniczonego czasowo wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim, w tym w szczególności na wprowadzanie do sieci Internet oraz umieszczenie i rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Organizatora z dniem ogłoszenia wyników Konkursu. Na tych samych zasadach i polach eksploatacji Uczestnik udziela licencji do Zdjęcia Zwycięzcy, które zostanie dostarczone Organizatorowi po otrzymaniu Nagrody, zgodnie z p 4.2.7 i 5.18, a także zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego na Zdjęciu Zwycięzcy, w szczególności w celu opublikowania w zakładce https://www.housebrand.com/pl/pl/influ-faves.

5.21. Praca konkursowa Zwycięzcy  i Zdjęcie Zwycięzcy mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystana w publikacjach offline Organizatora z podaniem imienia i nazwiska Zwycięzcy lub nazwy jego profilu na Instagramie, na co Zwycięzca wyraża zgodę. Zwycięzca zapewnia, że umieszczenie jego pracy w Internecie i publikacjach offline Organizatora  nie naruszy dóbr osobistych oraz praw autorskich osób trzecich ani wizerunku jakiejkolwiek osoby. Wszelkie ewentualne roszczenia dochodzone będą wobec Zwycięzcy zgłaszającego Pracę Konkursową.

5.22. Zwycięzca nie jest uprawniony do wymiany nagrody na inną, wydania równowartości nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze, ani przeniesienia praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca jest uprawniony do rezygnacji z nagrody. W przypadku rezygnacji z Nagrody lub braku odbioru Nagrody  pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.

5.23. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną  wydane Zwycięzcom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W związku z powyższym Organizator wskazuje, że na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych łączna wartość przekazanych nagród, określonych w punkcie 1.1. Regulaminu, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagród. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej od każdego Zwycięzcy. Do wartości nagród zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy łącznej wartości nagród. Zwycięzcy zgadzają się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na ich rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. Zwycięzcy są zobowiązani przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika, w terminie wskazanym w Regulaminie.

6. DANE OSOBOWE

6.1. Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6.2. Administratorem danych osobowych Zwycięzców jest Organizator.

6.3. Dane osobowe Zwycięzców przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z rozstrzygnięciem Konkursu oraz wydaniem i rozliczeniem nagród w Konkursie, przy czym wizerunek będzie dodatkowo przetwarzany w celu promocji marki House i Organizatora.

6.4. Zwycięzcom przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

6.5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia przekazanie Nagrody w Konkursie. W takiej sytuacji pozostaje ona do wyłącznej dyspozycji Organizatora

6.6. Podanie danych osobowych Organizatorowi oznacza zgodę na przetwarzanie danych  osobowych dla celów Konkursu.

7. REKLAMACJE

7.1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

7.2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 7.1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.

7.3. Reklamacje wpływające po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7.4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z punktem 7.5. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

7.5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne leżące po stronie Serwisu Instagram prowadzące do czasowych przerw w możliwości korzystania z Serwisu, czy też do niewłaściwego funkcjonowania lub braku funkcjonowania Serwisu Instagram.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 29.07.1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie lub rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.

9.3. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Uczestnika z Konkursu i uniemożliwienia mu ponownego wzięcia udziału w Konkursie, w przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu.

9.4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, w BIO na Profilu oraz na stronie internetowej marki House pod adresem: https://www.housebrand.com/pl/.

9.5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

9.6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

9.7. Regulamin obowiązuje od dnia 25.04.2024 r.

Aktualizacja polityki prywatności!

Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, aby móc lepiej odpowiadać na Twoje oczekiwania podczas korzystania z naszego Serwisu. Szanujemy Twoją prywatność oraz dbamy o ochronę informacji, dlatego w związku z aktualizacją funkcjonowania Serwisu, prosimy Cię o zapoznanie się z nową wersją Polityki Prywatności, gdzie prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi, zakres ich przetwarzania oraz prawa i obowiązki, jakie w związku z tym Ci przysługują.

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych (dalej jako: ADO) jest: LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Łąkowa 39/44 nr KRS 0000000778;

2. Z inspektorem ochrony danych (dalej jako: IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: dataprivacy@lpp.com lub korespondencyjnie na adres ADO wskazany powyżej;

3. W sprawie swoich danych osobowych możesz kontaktować się pod adresem support.pl@housebrand.com;

4. Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej wyraźnej zgody w celu przesyłania Ci informacji handlowych (newsletter) o aktualnych promocjach, nowościach dotyczących produktów i usług marek należących do LPP ( Reserved, House, Sinsay, Mohito, Cropp);

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na subskrypcję newsletter;

6. Zgodami możesz zarządzać z poziomu „Moje konto” w przypadku kiedy jesteś użytkownikiem zarejestrowanym w naszym sklepie internetowym.