REGULAMIN KONKURSU pod nazwą „POKAŻ SWOJĄ STYLÓWKĘ”

1. DEFINICJE

1.1. Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

Organizator

 

LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, 80-769 Gdańsk, NIP: 5831014898, KRS: 0000000778.

 

Regulamin

 

oznacza niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „POKAŻ SWOJĄ STYLÓWKĘ”, wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności określający warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich udziałem w Konkursie.

 

Konkurs

 

oznacza konkurs pod nazwą „POKAŻ SWOJĄ STYLÓWKĘ” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.

 

Serwis Instagram

 

oznacza serwis internetowy pod domeną https://instagram.com.

 

Profil lub Fanpage House

 

oznacza profil publiczny założony przez Organizatora w Serwisie Instagram pod nazwą House @house_brand

 

Sklep internetowy

 

oznacza sklep internetowy marki House dostępny pod adresem: www.housebrand.com

 

Praca Konkursowa

 

oznacza pracę Uczestnika polegającą na stworzeniu stylizacji na bazie dowolnej odzieży z aktualnej oferty House dostępnej w sklepie stacjonarnym marki House w estetyce imprezowej i przedstawienie tak stworzonej stylizacji w formie zdjęcia prezentującego ubrania na sylwetce Uczestnika (np. zdjęcie w lustrze w przymierzalni). Praca konkursowa musi zostać opublikowana zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, jako stories na profilu Uczestnika w Serwisie Instagram.

 

Uczestnik

 

oznacza użytkownika Serwisu Instagram, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.

 

Zwycięzca

 

oznacza Uczestnika, któremu Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę Główną.

 

Nagroda oznacza nagrodę w postaci kodu stanowiącego voucher zakupowy do wykorzystania w Sklepie stacjonarnym o wartości 100 zł (powiększoną o nagrodę pieniężną na pokrycie podatku, zgodnie z p. 5.22)

 

W Konkursie przewidzianych jest dziesięć Nagród Głównych.
Komisja Konkursowa

 

oznacza 3-osobowy zespół powołany przez Organizatora w celu nadzoru przebiegu Konkursu oraz wyłonienia Zwycięzców, działający na podstawie postanowień Regulaminu.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Konkurs ogłaszany jest w Internecie, w Serwisie Instagram na Profilu.

2.2. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.3. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu Instagram poprzez opublikowanie Pracy Konkursowej.

2.4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany, ani powiązany
z Serwisem Instagram. Informacje, które są udostępniane Organizatorowi, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach, opisanych w Regulaminie. Przystąpienie do Konkursu stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestnika Konkursu, iż zwalnia Serwis Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.

2.5. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w punkcie 4. Regulaminu. Brak spełnienia warunków uniemożliwia wydanie Nagrody.

2.6. Poza postanowieniami Regulaminu, wiążące będą także komunikaty i informacje dotyczące Konkursu, pochodzące od Organizatora i zamieszczane na Profilu, niezmieniające zasad Konkursu i niemające wpływu na status Uczestnika.

3. TERMINY

3.1. Konkurs składa się z jednego etapu, który przeprowadzony zostanie w dniach od 23.01.2024 do 06.02.2024.

3.2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonane po upływie terminu, opisanego w punkcie 3.1. Regulaminu, nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem Uczestnika do Internetu lub brak możliwości wykonania przez Uczestnika Pracy Konkursowej w terminie określonym w punkcie powyżej. Przedłużenie z tego powodu terminu wykonania Prac Konkursowych przez Uczestników jest wykluczone.

3.3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni do dnia 09.02.2024. 

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu prowadzenia Konkursu, określonego w punkcie 3.1., a tym samym do zmiany dnia ogłoszenia Zwycięzców, wskazanego w punkcie 3.3. Oświadczenie Organizatora w przedmiotowym zakresie może zostać zamieszczone na Profilu.

4. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

4.1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

4.2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

4.2.1. w chwili rozpoczęcia konkursu ukończyła 13 lat, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przedstawienie na każde żądanie Organizatora zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie, oraz

4.2.2. posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski i dysponuje polską rezydencją podatkową;

4.2.3. posiada dostęp do Internetu, w tym do Serwisu Instagram oraz posiada aktywny profil w Serwisie Instagram z danymi zgodnymi z prawdą, oraz

4.2.4. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.

4.3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych.

5. ZASADY KONKURSU

5.1. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez opublikowanie Pracy Konkursowej.

5.2. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez profil w Serwisie Instagram.

5.3. Konkurs polega na skompletowaniu przez Uczestnika stylizacji z wykorzystaniem dowolnych produktów dostępnych w jednym ze wskazanych w regulaminie salonów stacjonarnych, a następnie na dodaniu poprzez swój profil w Serwisie Instagram w formie jednej klatki stories Pracy konkursowej przedstawiającej zdjęcie Uczestnika w stworzonej stylizacji. Na Pracy konkursowej należy oznaczyć profil @house_brand oraz użyć hashtagu #goforhouse w widocznym miejscu na opublikowanej Pracy konkursowej. Uczestnik może opublikować wyłącznie jedną Pracę konkursową. Warunkiem konkursu jest zrobienie zdjęcia w przymierzalni w jednym z trzech salonów stacjonarnych House: House Westfield Arkadia (al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa), House Galeria Katowicka (3 Maja 30, 40-097 Katowice), House Galeria Forum (Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk). W przypadku opublikowania większej liczby, w Konkursie bierze udział wyłącznie pierwsza opublikowana Praca konkursowa.

5.4. Uczestnik może dołączyć do Konkursu każdego dnia trwania Konkursu.       

5.5. Uczestnik publikując Pracę Konkursową oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie i majątkowe do Pracy Konkursowej oraz że są one wolne od jakichkolwiek prawnych zobowiązań i nie są obciążone prawami osób trzecich. Organizator oświadcza jednocześnie, że udziela Uczestnikom zgody na wykorzystywanie widoku  produktów marki House wykorzystanych do stylizacji  potrzeby stworzenia Pracy konkursowej i jej zgłoszenia w Konkursie.

5.6. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych, w związku z publikacją Pracy Konkursowej ponosi Uczestnik, który dokonał zgłoszenia Pracy Konkursowej w Konkursie.

5.7. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika Pracy Konkursowej, która zawiera:

5.7.1. treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za sprzeczne z dobrymi obyczajami,

5.7.2. marketing towarów lub usług nieoferowanych przez Organizatora Konkursu,

5.7.3. treści wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, religijnym, politycznym, ksenofobicznym, ze względu na płeć lub godzące w dobre imię Organizatora lub osoby trzeciej,

5.7.4. treści, którą mogą mieć negatywny wpływ na renomę lub odbiór marki House lub Organizatora.

5.8. Prace Konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niedopuszczalne, zostaną wykluczone z Konkursu i nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

5.9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, niespełniających wymogów określonych w Regulaminie lub których Prace Konkursowe nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie. Osoby ukazane w Pracy konkursowej Uczestnika nie mają w stosunku do Organizatora jakichkolwiek roszczeń za wykluczenie Pracy konkursowej lub Uczestnika, a ewentualne roszczenia mogą kierować wyłącznie do Uczestnika.

5.10. Spośród wszystkich Uczestników skutecznie zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie w okresie przyjmowania zgłoszeń (punkt 3.1. Regulaminu), wyłonionych zostanie 10 (dziesięciu) Zwycięzców, których Prace konkursowe zostaną ocenione jako najbardziej kreatywne i otrzymają Nagrodę Główną.

5.11. Komisja konkursowa wyłoni Zwycięzców zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

5.12. Do kompetencji Komisji Konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i skarg dotyczących przebiegu Konkursu.

5.13. Oceniając Prace Konkursowe Komisja Konkursowa będzie się kierowała kryteriami kreatywności oraz spełnienia warunków formalnych zgłoszenia.

5.14. Komisja Konkursowa zachowuje pełną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu i wyboru Zwycięzcy. Rozstrzygnięcie Konkursu z natury rzeczy oparte będzie na subiektywnych ocenach członków Komisji Konkursowej, a wybór Zwycięzców nie stanowi podstawy dla innych Uczestników do formułowania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora.

5.15. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w poście na Profilu. Każdy Zwycięzca jest zobowiązany skontaktować się z Organizatorem, poprzez wiadomość prywatną za pośrednictwem Serwisu Instagram, w terminie do 5 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, celem przekazania danych osobowych niezbędnych do wydania i rozliczenia Nagrody (imię, nazwisko, e-mail oraz dane niezbędne do uregulowania podatku od nagrody, a w przypadku Nagrody Głównej także adres salonu, w którym odbierze Nagrodę).W odpowiedzi Organizator wskaże, jakie dane są niezbędne do przekazania Nagrody, a każdy Zwycięzca w ciągu 3 dni od otrzymania tej odpowiedzi jest zobowiązany podać kompletne i prawidłowe dane, w tym wypełnić kwestionariusz osobowy niezbędny do rozliczenia Nagrody. W przypadku braku kontaktu we wskazanym w zdaniu drugim terminie lub braku podania kompletnych i prawidłowych danych wskazanych przez Organizatora w terminie określonym w zdaniu trzecim, Zwycięzca traci prawo do nagrody.

5.16. Vouchery składające się na Nagrodę Główną będą wydawane w formie papierowego vouchera z unikatowym kodem i są możliwe do wykorzystania wyłącznie w salonie stacjonarnym marki House w Polsce. Vouchery będą wydawane w wybranym przez Zwycięzcę i wskazanym Organizatorowi zgodnie z p. 5,15 salonie stacjonarnym marki House w Polsce.

5.17. Voucher może zostać wykorzystany wyłącznie jednorazowo, co oznacza, że w przypadku wykorzystania niepełnej kwoty zakodowanej na voucherze Zwycięzca zrzeka się pozostałej kwoty. Po pierwszym wykorzystaniu unikatowy kod wygasa.

5.18. W przypadku, gdy Zwycięzca traci prawo do Nagrody, to pozostaje ona do dyspozycji Organizatora, a Organizator może zdecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.

5.19. Zwycięzca w zamian za otrzymanie nagrody w Konkursie oświadcza, iż udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do Pracy Konkursowej rozumianej jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Ustawa o prawie autorskim”), wykonanej w ramach Konkursu, a w przypadku, gdy Praca konkursowa zawiera wizerunek - zgody na korzystanie z utrwalonego na Pracy konkursowej wizerunku, w zakresie nieograniczonego czasowo wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim, w tym w szczególności na wprowadzanie do sieci Internet oraz umieszczenie i rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Organizatora z dniem ogłoszenia wyników Konkursu.

5.20. Praca konkursowa Zwycięzcy może zostać umieszczona w Internecie lub wykorzystana w publikacjach offline Organizatora bez podawania nazwiska autora, na co Zwycięzca wyraża zgodę. Zwycięzca zapewnia, że umieszczenie jego pracy w Internecie i publikacjach offline Organizatora  nie naruszy dóbr osobistych oraz praw autorskich osób trzecich ani wizerunku jakiejkolwiek osoby. Wszelkie ewentualne roszczenia dochodzone będą wobec Zwycięzcy zgłaszającego Pracę Konkursową.

5.21. Zwycięzca nie jest uprawniony do wymiany nagrody na inną, wydania równowartości nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze, ani przeniesienia praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca jest uprawniony do rezygnacji z nagrody. W takiej sytuacji nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5.22. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną  wydane Zwycięzcom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W związku z powyższym Organizator wskazuje, że na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych łączna wartość przekazanych nagród, określonych w punkcie 1.1. Regulaminu, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagród. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej od każdego Zwycięzcy. Do wartości nagród zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy łącznej wartości nagród. Zwycięzcy zgadzają się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na ich rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. Zwycięzcy są zobowiązani przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika, w terminie wskazanym w Regulaminie.

6. DANE OSOBOWE

6.1. Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6.2. Administratorem danych osobowych Zwycięzców jest Organizator.

6.3. Dane osobowe Zwycięzców przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z rozstrzygnięciem Konkursu oraz wydaniem i rozliczeniem nagród w Konkursie.

6.4. Zwycięzcom przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

6.5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia przekazanie Nagrody w Konkursie. W takiej sytuacji pozostaje ona do wyłącznej dyspozycji Organizatora

6.6. Podanie danych osobowych Organizatorowi oznacza zgodę na przetwarzanie danych  osobowych dla celów Konkursu.

7. REKLAMACJE 

7.1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

7.2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 7.1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.

7.3. Reklamacje wpływające po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7.4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z punktem 7.5. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

7.5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne leżące po stronie Serwisu Instagram prowadzące do czasowych przerw w możliwości korzystania z Serwisu, czy też do niewłaściwego funkcjonowania lub braku funkcjonowania Serwisu Instagram.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 29.07.1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie lub rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.

9.3. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Uczestnika z Konkursu i uniemożliwienia mu ponownego wzięcia udziału w Konkursie, w przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu.

9.4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, w BIO na Profilu oraz na stronie internetowej marki House pod adresem: https://www.housebrand.com/pl/.

9.5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

9.6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

9.7. Regulamin obowiązuje od dnia 23.01.2024

Aktualizacja polityki prywatności!

Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, aby móc lepiej odpowiadać na Twoje oczekiwania podczas korzystania z naszego Serwisu. Szanujemy Twoją prywatność oraz dbamy o ochronę informacji, dlatego w związku z aktualizacją funkcjonowania Serwisu, prosimy Cię o zapoznanie się z nową wersją Polityki Prywatności, gdzie prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi, zakres ich przetwarzania oraz prawa i obowiązki, jakie w związku z tym Ci przysługują.