REGULAMIN KONKURSU pod nazwą „Summer Movie Night With House”

1. DEFINICJE

1.1. Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

Organizator

 

LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, 80-769 Gdańsk, NIP: 5831014898, KRS: 0000000778.

 

Regulamin

 

oznacza niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „Summer Movie Night with House” wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności określający warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich udziałem w Konkursie.

 

Konkurs

 

oznacza konkurs pod nazwą „Summer Movie Night with House” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.

 

Serwis Instagram

 

oznacza serwis internetowy pod domeną https://instagram.com.

 

Profil Instagram

 

oznacza profil publiczny @house_brand w Serwisie Instagram.

 

Praca Konkursowa

 

oznacza komentarz do postu konkursowego spełniający warunki opisane Regulaminem.

 

Uczestnik

 

oznacza użytkownika Serwisu Instagram, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.

 

Zwycięzca

 

oznacza Uczestnika, któremu Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.

 

Nagroda Główna 1

 

oznacza nagrodę w postaci projektora PHILIPS PicoPix Max One 9PPX520/INT, o wartości 1899,00 zł (wraz z nagrodą pieniężną na pokrycie podatku, zgodnie z p. 5.23).

 

Nagroda Główna 2 oznacza nagrodę w postaci kodu, który stanowi voucher zakupowy na kwotę 500 zł, na dowolnie wybrany asortyment oferowany przez Organizatora pod marką House w sklepie internetowym https://www.housebrand.com/pl/pl/ (wraz z nagrodą pieniężną na pokrycie podatku, zgodnie z p. 5.22).

 

W konkursie przewidziane są 2 tożsame Nagrody Główne 2 stopnia.
Komisja Konkursowa

 

oznacza 3-osobowy zespół powołany przez Organizatora w celu nadzoru przebiegu Konkursu oraz wyłonienia Zwycięzców, działający na podstawie postanowień Regulaminu.

 

Post konkursowy oznacza post opublikowany przez Organizatora na profilu @house_brand w Serwisie Instagram w dniu rozpoczęcia Konkursu, zawierający zadanie konkursowe.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Konkurs ogłaszany jest w Internecie, w Serwisie Instagram.

2.2. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.3. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie poprzez opublikowanie Pracy Konkursowej za pośrednictwem Serwisu Instagram.

2.4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany ani powiązany
z Serwisem Instagram. Informacje, które są udostępniane Organizatorowi, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach, opisanych w Regulaminie. Przystąpienie do Konkursu stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestnika Konkursu, iż zwalnia Serwis Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.

2.5. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w punkcie 4. Regulaminu.

2.6. Poza postanowieniami Regulaminu, wiążące będą także komunikaty i informacje dotyczące Konkursu, pochodzące od Organizatora i zamieszczane na Profilu Instagram, niezmieniające zasad Konkursu i niemające wpływu na status Uczestnika.

3. TERMINY

3.1. Konkurs składa się z jednego etapu, który przeprowadzony zostanie w dniach od 3.06.2024 r. do 16.06.2024 r.

3.2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonane po upływie terminu, opisanego w punkcie 3.1. Regulaminu, nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem Uczestnika do Internetu lub brak możliwości wykonania przez Uczestnika Pracy Konkursowej w terminie określonym w punkcie powyżej. Przedłużenie z tego powodu terminu wykonania Prac Konkursowych przez Uczestników jest wykluczone.

3.3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni do dnia 24.06.2024 r., nie później niż do godziny 23:59.

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu prowadzenia Konkursu, określonego w punkcie 3.1., a tym samym do zmiany dnia ogłoszenia Zwycięzców, wskazanego w punkcie 3.3. Oświadczenie Organizatora w przedmiotowym zakresie może zostać zamieszczone na Profilu Instagram przed upływem dotychczasowego okresu prowadzenia Konkursu.

4. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

4.1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

4.2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

4.2.1. w chwili rozpoczęcia konkursu ukończyła 13 lat, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przedstawienie na każde żądanie Organizatora zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie, oraz

4.2.2. posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski, oraz

4.2.3. posiada dostęp do Internetu, w tym do Serwisu Instagram oraz posiada aktywny profil w Serwisie Instagram z danymi zgodnymi z prawdą, oraz

4.2.4. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.

4.3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również najbliżsi członkowie rodzin tych osób. Przez najbliższych członków rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych.

4.4. Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych, to jest nazwy użytkownika w Serwisie Instagram, w celu publicznego ogłoszenia wyników Konkursu pod Postem konkursowym.

5. ZASADY KONKURSU

5.1. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez opublikowanie Pracy Konkursowej pod Postem konkursowym.

5.2. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez Profil Instagram w Serwisie Instagram.

5.3. Konkurs polega na zamieszczeniu kreatywnego komentarza pod postem konkursowym na Profilu Instagram, pod Postem konkursowym.

5.4. Zadaniem Uczestnika jest zamieszczenie w Serwisie Instagram komentarza do postu konkursowego, zawierającego kreatywną odpowiedź na zadanie: „Opisz idealną Summer Movie Night”, czyli opisaniu w kreatywny sposób jak wyglądałaby idealna letnia noc filmowa, dlaczego i z kim chciałby ją zorganizować; w terminie 3-16.06.2024.

5.5. Uczestnik może opublikować jedną Pracę Konkursową w Serwisie Instagram, spełniające wymagania określone w punkcie 5.4. i zgodne z niniejszym Regulaminem.

5.6. Uczestnik może dołączyć do Konkursu każdego dnia trwania Konkursu.        

5.7. Nagrody nie podlega kumulacji, co znaczy, że jeden Uczestnik może zostać Zwycięzcą tylko raz.

5.8. Nagrody nie łączą się z innymi kodami rabatowymi.

5.9. Uczestnik publikując Pracę Konkursową oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie i majątkowe do Pracy Konkursowej oraz że są one wolne od jakichkolwiek prawnych zobowiązań i nie są obciążone prawami osób trzecich.

5.10. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych, w związku z Pracą Konkursową ponosi Uczestnik, który dokonał zgłoszenia Pracy Konkursowej w Konkursie.

5.11. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika Pracy Konkursowej, która zawiera:

5.10.1. treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za sprzeczne z dobrymi obyczajami,

5.10.2. marketing towarów lub usług nieoferowanych przez Organizatora Konkursu,

5.10.3. treści wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, religijnym, politycznym, ksenofobicznym, ze względu na płeć lub godzące w dobre imię Organizatora lub osoby trzeciej,

5.10.4. treści, które mogą mieć negatywny wpływ na renomę lub odbiór marki House lub Organizatora.

5.12. Prace Konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niedopuszczalne, zostaną wykluczone z Konkursu i nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

5.13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, niespełniających wymogów określonych w Regulaminie lub których Prace Konkursowe nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie. Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do zakończenia Konkursu bez przyznania nagród w sytuacji, gdy żadna Praca Konkursowa nie będzie uznana przez Komisję za spełniającą wymóg kreatywności.

5.14. Spośród wszystkich Uczestników skutecznie zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie w okresie przyjmowania zgłoszeń (punkt 3.1. Regulaminu), wyłonieni zostaną następujący Zwycięzcy:

5.14.1. 1 (słownie: jeden) Uczestnik, którego Praca Konkursowa zostanie wybrana przez Komisję Konkursową jako najlepsza pod kątem kreatywności spośród opublikowanych Prac Konkursowych, nabędzie prawo do otrzymania Nagrody 1 Stopnia,

5.14.2. 2 (słownie: dwóch) Uczestników, których Prace Konkursowe zostaną wybrane przez Komisję Konkursową jako drugie w kolejności pod kątem kreatywności spośród opublikowanych Prac Konkursowych, nabędą prawo do otrzymania Nagrody 2 Stopnia,

5.14. Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzców zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

5.15. Do kompetencji Komisji Konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i skarg dotyczących przebiegu Konkursu.

5.16. W Konkursie przewidziano 3 Nagrody.

5.17. Oceniając Prace Konkursowe Komisja Konkursowa będzie się kierowała kryteriami kreatywności.

5.18. Komisja Konkursowa zachowuje pełną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu i wyboru Zwycięzców, z zastrzeżeniem spełnienia warunków formalnych Konkursu. Rozstrzygnięcie Konkursu z natury rzeczy oparte będzie na subiektywnych ocenach członków Komisji Konkursowej, a wybór Zwycięzców nie stanowi podstawy dla innych Uczestników do formułowania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora.

5.19. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Insta Story na Profilu Instagram @house_brand.  Zwycięzcy są zobowiązani skontaktować się z Organizatorem, poprzez wiadomość prywatną za pośrednictwem Serwisu Instagram, w terminie do 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu oraz w terminie kolejnych 5 dni roboczych przekazać Organizatorowi kompletne oraz prawidłowe dane osobowe niezbędne do ogłoszenia listy Zwycięzców (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) i przekazania nagród (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego).

5.20. W przypadku braku kontaktu przez Zwycięzcę we wskazanym powyżej terminie lub w przypadku przekazania Organizatorowi niekompletnych lub nieprawidłowych danych osobowych, Zwycięzca traci prawo do nagrody.

5.21. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody w ustalonym przez Organizatora terminie, o którym Zwycięzca zostanie poinformowany drogą elektroniczną, w wiadomości prywatnej za pośrednictwem Serwisu Instagram, Zwycięzca traci prawo do nagrody. W takich wypadkach nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, a Organizator może zdecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.

5.22. Zwycięzcy w zamian za otrzymanie nagród w Konkursie oświadczają, iż udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej do Pracy Konkursowej rozumianej jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Ustawa o prawie autorskim”), wykonanej w ramach Konkursu, w zakresie nieograniczonego czasowo ani terytorialnie wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim, w tym w szczególności na wprowadzanie do sieci Internet oraz umieszczenie i rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Organizatora z dniem ogłoszenia wyników Konkursu, określonego w punkcie 3.3.  Regulaminu.

5.23. Prace konkursowe Zwycięzców mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane w publikacjach offline Organizatora bez podawania nazwiska autora, na co Zwycięzcy wyrażają zgodę. Zwycięzcy zapewniają, że umieszczenie ich prac w Internecie i publikacjach offline Organizatora nie naruszy dóbr osobistych oraz praw autorskich osób trzecich. Wszelkie ewentualne roszczenia dochodzone będą wobec Zwycięzców zgłaszających Pracę Konkursową.

5.24. Zwycięzcy nie są uprawnieni do wymiany nagrody na inną, wydania równowartości nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze, ani przeniesienia praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Zwycięzcy są uprawnieni do rezygnacji z nagrody. W takiej sytuacji nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5.25. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane Zwycięzcom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W związku z powyższym Organizator wskazuje, że na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych łączna wartość przekazanych Zwycięzcom nagród, określonych w punkcie 1.1. Regulaminu, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagród. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcom nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Do wartości nagród zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy łącznej wartości nagród. Zwycięzca zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Zwycięzcę.

5.26. Uczestnik Konkursu akceptuje fakt, że warunkiem otrzymania Nagrody jest podanie Organizatorowi danych niezbędnych do przekazania danej Nagrody, a także poprawne wypełnienie przez Zwycięzcę dokumentów niezbędnych (w tym kwestionariusza osobowego) w celu realizacji zobowiązań publicznoprawnych (w tym zapłaty podatku). Brak podania tych danych i wypełnienia kwestionariusza jest równoznaczny ze zrzeczeniem się Nagrody przez Zwycięzcę, która w takiej sytuacji pozostaje w wyłącznej dyspozycji Organizatora.

6. DANE OSOBOWE

6.1. Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6.2. Administratorem danych osobowych Zwycięzców jest Organizator.

6.3. Dane osobowe Zwycięzców przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z rozstrzygnięciem Konkursu oraz wydaniem nagród w Konkursie.

6.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Zwycięzcom przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

6.5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia odebranie nagród w Konkursie.

6.6. Podanie danych osobowych Organizatorowi oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu.

7. REKLAMACJE

7.1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

7.2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 7.1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.

7.3. Reklamacje wpływające po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7.4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z punktem 7.5. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

7.5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne leżące po stronie Serwisu Instagram, prowadzące do czasowych przerw w możliwości korzystania z serwisów, czy też do niewłaściwego funkcjonowania lub braku funkcjonowania Serwisu Instagram.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 29.07.1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie lub rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.

9.3. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Uczestnika z Konkursu i uniemożliwienia mu ponownego wzięcia udziału w Konkursie, w przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu.

9.4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej marki House pod adresem: https://www.housebrand.com/pl/pl/.

9.5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

9.6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

9.7. Regulamin obowiązuje od dnia 3.06.2024 r.

Aktualizacja polityki prywatności!

Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, aby móc lepiej odpowiadać na Twoje oczekiwania podczas korzystania z naszego Serwisu. Szanujemy Twoją prywatność oraz dbamy o ochronę informacji, dlatego w związku z aktualizacją funkcjonowania Serwisu, prosimy Cię o zapoznanie się z nową wersją Polityki Prywatności, gdzie prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi, zakres ich przetwarzania oraz prawa i obowiązki, jakie w związku z tym Ci przysługują.

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych (dalej jako: ADO) jest: LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Łąkowa 39/44 nr KRS 0000000778;

2. Z inspektorem ochrony danych (dalej jako: IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: dataprivacy@lpp.com lub korespondencyjnie na adres ADO wskazany powyżej;

3. W sprawie swoich danych osobowych możesz kontaktować się pod adresem support.pl@housebrand.com;

4. Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej wyraźnej zgody w celu przesyłania Ci informacji handlowych (newsletter) o aktualnych promocjach, nowościach dotyczących produktów i usług marek należących do LPP ( Reserved, House, Sinsay, Mohito, Cropp);

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na subskrypcję newsletter;

6. Zgodami możesz zarządzać z poziomu „Moje konto” w przypadku kiedy jesteś użytkownikiem zarejestrowanym w naszym sklepie internetowym.